Stavba a montáž

Stavba a montáž

Význam stavebního plánu, nákresu, projektu

Za správnou funkci komína odpovídá především ten, kdo rozhodl, jaké vlastnosti má nově stavěný komín mít. Dodavatel stavby komína se tedy má řídit rozhodnutím projektanta vyjádřeném v projektu. V opačném případě přebírá odpovědnost ten, kdo dodal komín v rozporu s projektem.

Výrobce komínového systému poskytuje ke svým komínům montážní pokyny. Jejich dodržení při montáži je základní podmínkou poskytnutí záruky. Prohlášení o vlastnostech je dokument, kterým výrobce stvrzuje odběrateli kvalitu a bezpečnost zakoupeného výrobku.

Dolní část systémového komína pro spotřebič s kondenzací spalin je provedena jako patní koleno, které tvoří spodní část přetlakového potrubí. V blízkosti patního kolena je tvarovka dolního kontrolního otvoru. Otvor je těsně uzavřen přetlakovým víčkem. Do patního kolena je zaústěn kouřovod, který bývá opatřen zařízením pro odtok kondenzátu, obvykle s přetlakovým sifonem.

Střední část je obvykle provedena z rovných tvarovek instalovaných od patního kolena po ústí průduchu. Pokud lze svislou část průduchu kontrolovat, resp. vyčistit z dolního kontrolního otvoru, pak se obvykle horní kontrolní otvor neprovádí. V opačném případě je nutno provést potřebný počet kontrolních otvorů. Průchod stropem je třeba řešit zejména se záměrem zajistit stabilitu a pevnost konstrukce spalinové cesty. Je-li přetlakové potrubí vedeno zvenku po obvodové zdi budovy, pak musí být stabilita a pevnost konstrukce zajištěna kotvením.

Při průchodu komína střechou je nutno zajistit vodotěsnost otvoru proti dešti a vodě, stékající po krytině střechy a po stěně komína. Vyústění je provedeno speciálním prvkem systému, který chrání konstrukci komína před proniknutím dešťové vody krytinou střechy. Nadstřešní část komína musí být tak vysoká, aby ústí průduchu bylo v předepsané výšce nad střechou.

Příslušenství komína tvoří prvky, které umožňují kontrolu a čištění spalinové cesty nebo umožňují přístup k místům kontroly. Jsou to obvykle tvarovky kontrolních otvorů, komínová lávka a přístupové komunikace.

Identifikační štítek je předepsaný způsob označení konstrukce systémového komína. Údaje uvedené výrobcem na identifikačním štítku informují uživatele o vlastnostech komína, o provozních podmínkách a podávají i další předepsané informace.

Zařazení konstrukce komína podle ČSN EN 1442 udává vlastnosti komína a stanovuje uživateli podmínky jeho provozu:

  • ČSN EN 1443 – T80 P2 W 1 O00 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič na spalování plynného paliva s odvodem spalin přetlakem s teplotou spalin do 80 °C, vedený zvenku po obvodové zdi budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a je určen pro mokrý provoz s  tvorbou kondenzátu. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 10 mm.

  • ČSN EN 1443 – T120 N1 W 1 O10 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič plynného paliva s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 120 °C, vedený vnitřkem budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a je určen pro mokrý provoz s  tvorbou kondenzátu. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 10 mm.

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Kontrolní otázka

Také pro žáky základních škol

K čemu slouží identifikační štítek na komíně?