Čištění a kontrola spalinové cesty

Čištění a kontrola spalinové cesty

Saze

jsou vlastně skoro čistý chemický prvek uhlík (C). Ten je obsažen v palivu a je obvykle hlavní hořlavou látkou. Zahříváním ve spalovací komoře se uhlík z paliva uvolňuje jako plynná látka (uhelný plyn, dřevoplyn), obsahující především hořlavý kysličník uhelnatý (CO). Ten pak ve směsi se vzduchem, obsahujícím kyslík, hoří dlouhým plamenem. Pokud není do plamene přivedeno dostatečné množství kyslíku, hořlavý plyn neshoří všechen a zbytek odchází dál spalinovou cestou. Tak, jak se uhlík z paliva zahřátím uvolnil, tak se i zpětným ochlazením zase mění na pevné částice, které na stěnách spalinové cesty usazují měkký, prachový nános - saze. 

Příčinou tvorby sazí je tedy nejčastěji nedostatek kyslíku pro hoření. Další příčinou bývá naopak přívod nadměrného množství vzduchu. Ten obsahuje také dusík (N) a to ve více než trojnásobném množství než je množství kyslíku. Nadměrné množství vzduchu pak ochlazuje plamen tak, že ztrácí teplotu (zápalná teplota) a uhasíná dříve, než dohoří.

Uhlík je hořlavá látka, a saze jsou tedy hořlavé. Jejich vrstva na teplo předávacích plochách spotřebiče paliv současně tvoří nežádoucí tepelnou izolaci. Tvorba sazí je tedy průvodním znakem nesprávného způsobu spalování paliva. Uhlík má všechen shořet a dát tepelnou energii. Tvorba sazí prozrazuje nehospodárné spalování. Dochází k nadměrné spotřebě paliva, a tím i k nadměrnému zamořování ovzduší kouřovými plyny, sazemi, popílkem a ostatními produkty hoření paliv.

obrazek  

Obr. 1: Spalinová cesta

Čištění průduchu spalinové cesty

Technologický postup je uveden v technických pravidlech vydaných Hospodářskou komorou ČR za spolupráce s SKČR.

Způsoby čištění:

  • Čištění průduchu komína jeho ústím nad střechou se provádí spouštěním a vytahováním kominického nářadí (obvykle lano s kominickým strojkem nebo sluníčkem) až na půdici průduchu. Při tom dochází k mechanickému otěru sazí ze stěn průduchu. Saze padají na půdici průduchu a vybíracím otvorem se pak vyberou do nádoby.
  •  Čištění průduchu komína vymetacím otvorem se provádí spouštěním a vytahováním kominického nářadí z vymetacího otvoru dolů na půdici průduchu a druhá část průduchu pak vytlačováním kominického nářadí (obvykle ocelový nebo plastový prut, nebo tyč) s čisticí hlavicí ( kulatý kartáč, kominický strojek, kominické sluníčko) z vymetacího otvoru nahoru až ven z ústí průduchu.
  • Čištění průduchu kouřovodu se obvykle provádí demontáží plechového kouřovodu, jeho vyčištění protlačováním průduchu kominickým nářadím a zpětnou montáží.
  • Čištění spalinových cest spotřebiče paliv se provádí otevřením čisticích otvorů nebo částečnou demontáží určených částí spotřebiče paliv, vyčištění průduchů ve spotřebiči kominickým nářadím a odstraněním nánosu sazí.

obrazek

Obr. 2: Komínová dviřka

Čištění průduchu komínů

Materiální zabezpečení:

  • dlouhý průtlačný kartáč s vyměnitelnou hlavou,
  • vyměnitelné hlavy ( kartáče, hvězdice, slunce) různých průměrů,
  • lano s koulí a kominickým strojkem,
  • vyměnitelné strojky ( pružinové hvězdice, slunce) různých průměrů,
  • kominický klíč, svítilna, zrcátko, kominický smetáček.

obrazek

Obr. 3: Montážní schéma

Zvláštním případem čištění průduchu komína je odstraňování nánosů tvrdé dehtové usazeniny, která v průduchu komína může vzniknout v souvislosti s nesprávným způsobem obsluhy spotřebiče pevných paliv, nebo při nedodržení požadavků na technický stav spalinové cesty.

Takové čištění se provádí komínovou frézou ( rotující řetězová hlavice), v mimořádných případech pak řízeným vypálením ( vyhořením) dehtu.

Frézování komína ukazuje následující video: http://eluc.railsformers.com/uploads/block_video/1503/frezovani_komina.mp4?section_id=2029

Obr. 4: Komín po vyfrézování         

Další obrázek komínu po opravě frézováním naleznete zde: http://eluc.railsformers.com/books/25/sections/2029/edit

Technologie: Viz Technická pravidla SKČR TP K 03-01

 

 

Zdroje

Obrázky:

Video:

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování komína

Obrázek

Obr. 5: Komín po opravě frézováním