BOZP

BOZP

Bezpečnost práce

Zásady bezpečnosti při pohybu a práci ve výškách(žebříky, střechy, komínové lávky)

Zásady bezpečnosti při práci v prašném nebo v horkém prostředí

Např.:

  • Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
  • Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
  • Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
  • Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
  • Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.
  • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Poznámky:

Saze jsou hořlavé. Je-li jejich vrstva tlustší než 2 mm, mohou samostatně hořet při vývinu velmi vysoké teploty ( více než 1000 o C) a vysokého tlaku v průduchu. Jejich nános tvoří tepelnou izolaci, která brání přenosu tepla.

Hlavním důvodem čištění průduchu spalinové cesty je včasné odstranění nebezpečné vrstvy hořlavých sazí a tím odstranění nebezpečí jejich náhlého a nekontrolovaného shoření

Dalším důvodem je odstranění sazí z ploch předávajících teplo topnému mediu. Vrstva sazí tlustá 1 mm na teplosměnné ploše zvyšuje spotřebu paliva až o 6 %.

Saze se nejčastěji odstraňují mechanicky otěrem s použitím různých druhů nářadí ( kartáče z různých typů vláken a drátů, kominická sluníčka, škrabky).

Při kontrole spalinové cesty je třeba ověřit, zda je spalinová cesta schopna řádně odvádět spaliny, zda neohrožuje zdraví a bezpečnost jejího uživatele a zda svým technickým stavem neohrožuje požární bezpečnost objektu.

Při kontrole spalinové cesty je také nutno ověřit, zda je k místům čištění umožněn bezpečný přístup. Při kominických pracích je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a ochranu vlastní bezpečnosti.