Plicní objemy a řízení dýchání

PLÍCNÍ OBJEMY

Plicní objemy rozdělujeme na statické a dynamické. K měření plicního objemu se používá diagnostická metoda – spirometrie.

STATICKÉ OBJEMY

 1. Dechový objem – je množství vzduchu vdechovaném a vydechovaném při klidném dýchání.
 2. Inspirační objem – je množství vzduchu, který vdechneme po předchozím klidovém vdechu s maximálním úsilím.
 3. Expirační objem – je množství vzduchu, který vydechneme po předchozím klidovém výdechu s výdechem maximálním.
 4. Reziduální objem – nedá se změřit spirometrií. Je to množství vzduchu nacházející se v plicích i po maximálním výdechu a vdechu.
 5. Celková kapacita plic – je celkový objem vzduchu v plicích.
 6. Vitální kapacita plic – množství vzduchu, který se nachází v plicích

DYNAMICKÉ OBJEMY

 1. Minutová ventilace – je množství vzduchu vyměněné v plicích za jednu minutu.
 2. Maximální minutová ventilace – je maximální objem vzduchu, který jsme schopni vyměnit v průběhu jedné minuty.

ŘÍZENÍ DÝCHÁNÍ

 • Řízení dýchacích pohybů zajišťuje dýchací centrum uložené v prodloužené míše.

Obr. 1: Prodloužená mícha

 • Činnost dýchací soustavy je ovlivňována chemickými podněty (koncentrace CO2 a O2 v krvi, změna pH). Chemoreceptory se nacházejí v aortě a v krkavicích.

 • Činnost dýchacích svalů můžeme ovlivnit i vědomě (dočasnou zástavou dýchání), ovlivňují je i emoce.

 • Dýchací centrum je složeno z nervových buněk vysílajících rytmické podněty k míšním nervům. Ty inervují vdechové a výdechové svaly. Frekvence dýchacích podnětů je 12 – 18 za minutu.

Obranné dýchací reflexy

 • Podráždění sliznice nosní vyvolá kýchnutí. Podráždění sliznice hrtanu, průdušnice a průdušek vede ke kašli.
Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Stavba a funkce lidského mozku. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3265
Doplňující učivo

Zkratky používané pro označení statických objemů:

VT - dechový objem (500 ml)

IRV - inspirační rezervní objem (2500 ml)

ERV - expirační rezervní objem (1500 ml)

RV - reziduální objem (1500 ml)

VC - vitální kapacita plic (4500 ml)

IC - inspirační kapacita (3000 ml)

 

 

Doplňující učivo

Zkratky používané pro označení dynamických objemů:

MVC - minutová ventilace plic - 8l/ min

MVCmax - maximální minutová vetilace

Víte, že ...

... kašel probíhá v několika fázích?

 Po určitém podnětu ke kašli dojde k hlubokému nádechu, uzavře se hlasivková štěrbina a dojde k silné kontrakci bránice a mezižeberních svalů. Poté se uvolní hlasivková štěrbina, díky tomu dochází k rychlému proudění vydechovaného vzduchu, který společně s dýchacími cestami strhne hlen a nečistoty.

Otestuj se

Vhodné i pro ZŠ

Jaký je rozdíl mezi statickými a dynamickými objemy?

Kde je centrum, které řídí dýchání?

Kolikrát se průměrně za minutu nadechneme?

Můžeme dýchání ovlivňovat vůlí?

 

Zajímavost

Novorozenci za normálních podmínek dýchají frekvencí 40 - 50 vdechů za minutu. Dítě se nadechne 20 - 30 krát za minutu. Dospělému se pak stačí nadechnout 12 - 18 krát za minutu.