Spalování biomasy

Spalování biomasy

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu, kterou lze spalovat a využít k výrobě energie.

obrazek

Obr. 1: Spalování biomasy - princip

Biomasa dle původu

 • Záměrně pěstovaná (rychle rostoucí dřeviny, obilí, olejniny…),

 • odpadní,

  • rostlinná (sláma, dřevní odpad, zbytky rostlin…),

  • živočišná (kejda, chlévská mrva…),

  • průmyslová (komunální odpad, kaly z odpadních vod…).

Způsoby získání energie

Termochemicky (suchý proces):

 • Spalování ve velkém, v elektrárnách spolu s uhlím (velké zásobníky paliva, automatické přikládání paliva dopravníkovými pásy nebo šnekovými podavači).

obrazek

Obr. 2: Elektrárna na biomasu - schéma

 • Spalování v kotlích rodinných domů - palivo nejdříve zplyňuje, vzniklý dřevoplyn pak hoří s předehřátým vzduchem (vysoká účinnost, možná regulace výkonu kotle), Kotle na dřevo (palivové dřevo - nejlépe tvrdé, dřevní odpad - odřezky, štěpky, hobliny…) - nutnost vysušení dřeva pro správné spalování (do 20%).

obrazek

Obr. 3: Zplyňovací kotel na dřevo - schéma

Kotle na peletky (válečky z lisovaného pilinového odpadu) - nutnost skladování v suchu, snadná a čistá manipulace, ale vyšší cena.

obrazek

Obr. 4: Kotel na peletky - schéma

 • Spalování v lokálních topidlech na dřevo (sporáky, krby, krby s výměníkem tepla pro ohřev teplé užitkové vody).

Biochemicky (mokrý proces):

Biomasa (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) se zahřívá na určitou teplotu ve vzduchotěsném reaktoru, kde se vyvíjí bioplyn (anaerobní vyhnívání). Bioplyn se jímá do velkých zásobníků bioplynové stanice pro spalování v kotlích.

obrazek

Obr. 5: Bioplynová stanice - schéma

Chemickou přeměnou:

Jde o výrobu bionafty a přírodních maziv.

Výhody využití biomasy

 • jde o obnovitelný zdroj energie (dorůstá),

 • je to místní zdroj (žádné náklady na dopravu),

 • lze využít přebytečnou zemědělskou půdu, odpady,

 • je ekologicky neutrální (oxid uhličitý produkovaný při spalování se spotřebuje při růstu biomasy).

Zdroje
 • DUFKA, Jaroslav. Vytápění: pro 3. ročník učebního oboru instalatér. první. Praha 1: Sobotáles, 2001. první. ISBN 80-85920-80-8.

Obrázky:

Graf

Prohlédni si graf, ve kterém jsou zobrazeny podíly jednotlivých zdrojů energie v ČR v roce 2010 a vypracuj sloupcový graf pro OZE. Na kterém místě byla v roce 2010 výroba energie z biomasy?

Obr. 6: Zdroje energie v ČR

Samostatná práce

Prostuduj graf vzrůstu výroby elektřiny z bioplynu v ČR a vypracuj odpovědi na otázky:

 • Kolikanásobně vzrostl počet bioplynových stanic od roku 2005 do roku 2013?
 • Kolikanásobně vzrostl elektrický výkon bioplynových stanic od roku 2005 do roku 2013?

Obr. 7: Výroba elektřiny z bioplynu v ČR

Praktické cvičení

Vyhledej na internetu v mapě bioplynových stanic nejbližší vašemu bydlišti.

http://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic/

Zajímavost

Více informací o výrobě bioplynu v ČR:

http://www.czba.cz/aktuality/statistiky-vyroby-bioplynu-za-rok-2013.html

 
This div will be replaced by the JW Player.

Biomasa – energie ze Slunce - vhodné i pro žáky ZŠ