Stacionární stroje

Stacionární stroje

Školení pracovníků obsluhujících stroje se provádí pravidelně, ve lhůtách stanovených provozovatelem strojů dle zákoníku práce a navazujících předpisů.

 • Nebezpečné části strojů musí být opatřeny bezpečnostními prvky, zejména kryty, aby obsluha byla chráněna před úrazem - Obr. 1 znázorňuje bezpečnostní kryt rotující části frézky, sloužící současně jako bezpečnostní spínač.
 • Nepovolané osoby se nesmí ke stroji přibližovat a provádět na něm jakékoliv nedovolené manipulace. Na všech přístupech do pracovního prostoru stroje musí být umístěno upozornění s výstrahou.
 • Stroj musí být obsluhován způsobem, který byl předveden za správný a bezpečný. Především to platí při každé změně nástroje.
 • Každý stroj musí mít vypracovánu kartu – záznamník – pro údržbu a kontrolu. Karta musí obsahovat seznam částí nebo zařízení, které je nutné z hlediska BOZP kontrolovat, způsob kontroly a údržby, lhůty kontrol, určení osob, které mají vykonávat údržbu a kontrolu. Karta slouží rovněž k záznamům poruch, podstatné změny a rekonstrukce, apod.
 • Stroj, nástroj a bezpečnostní zařízení musí být alespoň jedenkrát za směnu překontrolovány. Na vadném stroji se nesmí pracovat a tento stroj musí být zajištěn proti uvedení do chodu nepovolanou osobou. Vadný stroj musí být náležitě označen. Všechny závady se musí zaznamenat – v zápise se uvede, kdy a jak byla závada odstraněna.
 • Mimořádné kontroly se musí vykonávat vždy, když dojde k selhání nebo poruše některé části důležité pro bezpečnost provozu, nebo selhává některé bezpečnostní zařízení nebo jiná důležitá část stroje.
 • U strojů s pružinami musí být pravidelně kontrolován stav pružin. Důležité pružiny musí být nejméně 1 x ročně vyměněny a zajištěny tak, aby je nebylo možno znovu používat. O výměně pružin musí být vedena evidence v kartě stroje.
 • U strojů s hydraulickým pohonem se musí před zahájením práce provést a zkontrolovat:
  • je-li ovládání hlavních, popř. pomocných rozvodů v nulové poloze a je-li zajištěno,
  • otevřené ventily na tlakovém a odpadním potrubí,
  • namazání třecích ploch,
  • funkce tlakoměrů a stavoznaků na nádržích,
  • očištění všech třecích ploch na povrchu stroje,
  • odvzdušnění tlakových válců a potrubí,
  • vyzkoušení chodu stroje.
 • Stříhací stroje – ochranné zařízení nebezpečného prostoru musí zabránit vsunutí prstů pracovníka do prostoru stříhání a přidržování - Obr. 2.
 • Ohýbačky – zdrojem úrazů je nebezpečný prostor tlačných míst. Při posouvání, přidržování a odebírání ohýbaných dílců musí mít pracovník ruce v dostatečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru ohýbacích lišt – je vhodné přitom používat kleště, držáky speciálních přípravků apod.
 • Zakružovačky – na strojích je zpravidla ozubené soukolí, které nemůže být zakryté. Proto pracovník musí pozorně sledovat, zda v nebezpečné blízkosti soukolí nemá nikdo ruce nebo část oděvu - Obr. 3.
 • Obrubovací stroje (signovačky) – obsluha musí dbát, aby nikdo neměl v nebezpečné blízkosti soukolí ruce, část oděvu.
Zdroje
 • NOVOTNÝ, Karel. Klempířské práce: Učební texty č. 6. Šumperk: Sates, 1994.
 • Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3: Archiv autora
Obrázek

Obr. 1: Ukázka bezpečnostního prvku frézky

Obrázek

Obr. 2: Ochranný prvek nůžek na plech

Obrázek

Obr. 3: Ochranný prvek ozubených kol zakružovačky