Typy nosných systémů

Typy nosných systémů

Nosný systém budovy je určen druhem svislých nosných prvků (stěny, sloupy).

 • Nosný systém:

  • stěnový,

  • sloupový,

  • kombinovaný.

U stěnového nosného systému tvoří svislé nosné prvky stěny.

obrazek

Obr. 1: Stěnový systém

U sloupového nosného systému tvoří svislé nosné prvky sloupy. Sloupový nosný systém se často označuje také jako skeletový!

obrazek

Obr. 2: Sloupový systém

U kombinovaného nosného systému tvoří svislé nosné prvky stěny a zároveň sloupy.

obrazek

Obr. 3: Kombinovaný systém

Podle směru stěn nebo průvlaků nad sloupy v budově se ve výše uvedených typech nosných systémů rozlišují jednotlivé konstrukční systémy.

 • Konstrukční systém:

  • příčný,

  • podélný,

  • obousměrný.

U příčného systému jsou stěny nebo průvlaky nad sloupy umístěny kolmo na podélnou osu budovy.

obrazek obrazek

Obr. 4: Příčný stěnový systém

Obr. 5: Příčný sloupový systém

U podélného systému jsou stěny nebo průvlaky nad sloupy umístěny rovnoběžně s podélnou osou budovy.

obrazek obrazek

Obr. 6: Podélný stěnový systém

Obr. 7: Podélný sloupový systém

U obousměrného systému jsou stěny nebo průvlaky nad sloupy umístěny kolmo na podélnou osu budovy a zároveň rovnoběžně s podélnou osou budovy.

obrazek

Obr. 8: Obousměrný systém

Všechny typy nosných i konstrukčních systémů mohou být postavené z různých druhů stavebních materiálů. Těmito materiály mohou být cihly, tvárnice, kámen, dřevo, ocel, beton, železobeton.

Všechny tyto typy mohou být zhotoveny také v různém technologickém provedení, jako konstrukce zděné (zdí se z kusového staviva na tenkou vrstvu spojovacího materiálu), montované (montuje se na stavbě z předem vyrobených dílů) nebo monolitické (vyrábí se na stavbě litím betonové směsi do předem vyrobeného bednění).

Zdroje
 • HÁJEK, Pavel a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2005, 166 s., ISBN 80-86817-12-1.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Charakterizuj stěnový nosný systém.
 2. Charakterizuj sloupový nosný systém.
 3. Co je skelet?
 4. Jaký je rozdíl mezi příčným a podélným stěnovým systémem?

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Vzpomeňte si na stavbu ve svém okolí, u které tvoří svislý nosný systém sloupy. 

Obrázek

Obr. 9: Železobetonový skelet