BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních prací stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Tato vyhláška platí pro všechny dodavatele stavebních prací a jejich pracovníky. Každý, kdo se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce.

Povinnosti dodavatelů stavebních prací

 • Vyškolit pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují z bezpečnostních předpisů.

 • Vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti.

 • Vybavit pracovníky vhodným nářadím a pomůckami nezbytnými k bezpečnému výkonu práce a potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.

 • Vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou nad prováděním stavebních prací potřebnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce.

 • Vést evidenci pracovníků od nástupu na pracoviště po odchod. 

Obr. 1: Ochranné pracovní pomůcky

Povinnosti pracovníků      

 • Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny.

 • Používat pouze nářadí, stroje, zařízení a pracovní pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny.

 • Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a pokyny pověřených pracovníků.

 • Provádět práci na určeném pracovišti, nevzdalovat se bez souhlasu odpovědného pracovníka.

Obr. 2: Pracovní pomůcky

Vymezení a příprava staveniště

 • Staveniště v zastavěném území musí být souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m.

 • Staveniště mimo zastavěné území musí být oploceno, pouze pokud sousedí s veřejnou komunikací do vzdálenosti 30 m.

 • Vstupy na staveniště musejí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

 • Staveništní komunikace musí mít předepsané výšky a šířky.

 • Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musejí být zakryty nebo ohrazeny.

 • Žebříky se smějí používat pouze krátkodobě na výstup a sestup a pro nenáročné práce. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou.

Práce ve výškách

 • Za práci ve výškách se považuje práce, při které je pracovník ohrožen pádem z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím.

 • Proti pádu musí být pracovník zajištěn od výšky 1,5 m.

 • Proti pádu musí být zajištěn i pracovní materiál, nářadí a pomůcky.

 • Práce ve výškách musejí být přerušeny při silném dešti, sněžení a bouři, při tvoření námrazy a dohlednosti menší než 30 m.

Stroje a strojní zařízení

 • Je nutné, aby stroje svou konstrukcí, provedením a stavem odpovídaly předpisům.

 • Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé.

 • Pracovník musí obdržet pokyny pro obsluhu a údržbu stroje.

 • Obsluhovat stroj může pouze pracovník odborně způsobilý (vyškolený).

Zdroje
 • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj povinnosti dodavatelů stavebních prací z hlediska BOZP.
 2. Vyjmenuj povinnosti pracovníků z hlediska BOZP.
 3. Co patří mezi osobní ochranné pracovní pomůcky zedníka?
 4. Od jaké výšky musí být pracovník zajištěn proti pádu?
 5. Při jakých okolnostech musí být přerušena práce ve výškách?

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste namalovat, jakými osobními ochrannými pomůckami by měl být vybaven zedník vstupující na stavbu.

Obrázek

Obr. 3: Výstražná tabulka