Zemní práce

Zemní práce

Zemní práce staveb jsou první práce, které se při stavební činnosti provádějí. Předcházejí zhotovení podzemních konstrukcí budov, tedy stavbě základových konstrukcí, suterénního zdiva, přípojky inženýrských sítí pro kanalizaci, vodovodu aj.

Zemní práce zahrnují tři etapy – přípravné zemní práce, hlavní zemní práce a dokončovací zemní práce.

Přípravné práce obsahují všechny činnosti a práce, které vedou k přípravě staveniště, aby mohly být provedeny hlavní zemní práce. Jejich součástí je geologický, hydrogeologický, popřípadě radonový průzkum staveniště, odstranění veškerých překážek, sejmutí ornice a vytyčení objektu a výkopu.

Mezi hlavní zemní práce patří výkopové práce, rozpojování zemin, jejich rozvoz a hutnění, a tím vytvoření zemních konstrukcí, do kterých patří výkopy a sypané konstrukce. Nedílnou součástí je také zajištění stability stěn výkopů a odvodnění stavební jámy.

Dokončovací zemní práce zahrnují veškeré práce, kterými se upravují povrchy výkopů a násypů, aby odolávaly povětrnostním vlivům.

Zdroje

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.