Funkce, účel zemních prací a základní pojmy

Funkce, účel zemních prací, základní pojmy

Zakládání je jednou z nejdůležitějších etap stavby budov, takže vhodná volba a provedení základu ovlivňuje často konečný výsledek výstavby. Základy a suterénní prostory leží pod úrovní terénu, proto provádění základů musí předcházet zemní práce, při kterých musí být vykopána zemina a vytvořeny zemní konstrukce.

Zemní práce zahrnují soubor činností, kterými se vytvářejí zemní konstrukce, které tvoří výkopy, do kterých patří stavební jámy, rýhy, šachty a sypané konstrukce, což jsou násypy, zásypy, obsypy. Zemní práce zahrnují také přípravné práce, které sestávají z geologického průzkumu ke zjištění údajů o vlastnostech, kvalitě a sledu zeminy. Kromě toho je nutno při přípravných pracích zjistit, zda jsou na stavebním pozemku položeny inženýrské sítě např. plynové, vodovodní, kanalizační potrubí, zemní kabely aj. Dále je třeba připravit pozemek, aby mohlo být provedeno zaměření objektu. Provádí se odstranění porostů, ornice, starých objektů apod.

Zemní práce se člení do těchto činností:

  • Přípravné zemní práce – průzkum staveniště, bourání objektů, odstranění porostů a dalších překážek, sejmutí ornice, vytyčení objektu a výkopu.

  • Hlavní zemní práce – vykopávky a manipulace s výkopkem, budování zemních konstrukcí, pomocné a zajišťovací práce.

  •  Dokončovací zemní práce - úpravy povrchů výkopů a násypů.

Základní pojmy:

Terén – zemina, hornina a sypanina, která je původní a nachází se v místě budoucí stavby.

Výkopy – zemní práce prováděné pod úrovní terénu, jejichž výsledkem je rozpojení zeminy různým způsobem a vytvoření výkopku.

Rozpojování zemin - rozpojováním zemin ve výkopech vzniká výkopek (hornina rozpojená různými stroji pro zemní práce), který se přemisťuje mimo staveniště a buď se uloží na skládce, nebo ho lze použít přímo na sypané zemní konstrukce - násypy, obsypy, zásypy.

 Výkopek – volný vykopaný materiál.

Sypanina – materiál, který se používá pro zvýšení úrovně terénu, je většinou zhutněný.

Zásyp – vyplnění výkopu sypaninou.

Stavební jáma – zemní konstrukce, ve které se budují spodní stavby.

Stavební rýha - dlouhý úzký otevřený výkop většinou se svislými stěnami.

Základová spára – je úroveň, na které spočívá základ stavby na základové půdě.

Základ stavby – nejspodnější konstrukce stavby, která přenáší zatížení stavbou na základovou půdu.

 

Zdroje
  • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.

Obrázky:

  • Obr. 1, 2: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
Obrázek

Obr. 1: Příklad výkopu pro základ - rýha

Obrázek

Obr. 2: Příklad sypané konstrukce - násyp

Kontrolní otázka

1. Vyjmenujte zemní tělesa, která patří do výkopů.

2. Výjmenujte zemní tělesa, která patří do sypaných konstrukcí.

3. Vysvětlete, co je to základová spára.

Otázky vhodné i pro žáky ZŠ.