Polohové vytyčení stavby

Polohové vytyčení stavby

Polohovým vytýčením stavby rozumíme vytýčení rozměrů a tvaru budoucí budovy ve směru vodorovném. Prostorové vytyčení stavby se provádí, jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Vytyčovací výkres obsahuje všechny potřebné údaje pro vytyčení prostorové polohy objektu a jeho rozměru a tvaru. Vytyčení každého objektu se skládá z řady jednoduchých úloh, při kterých se vytyčují body, přímky, úsečky a úhly. Polohu jednotlivých bodů stavebního objektu vytyčujeme různými metodami. Hlavní používaná metoda je metoda polárních pravoúhlých souřadnic.

Obr. 1: Příklad polohového vytyčení stavby

U polohového vytýčení menších staveb lze pravý úhel vytyčit pomocí:

 • Vytyčovacího hranolu (dvojitého pentagonu) – při pravém úhlu se v průzoru pentagonu objeví všechny tři výtyčky svisle nad sebou.

          

                                             

   Obr. 2: Schéma vytyčovacího hranolu

 •  Pomocí úhlového zrcátka – skládá se z tělesa s držákem, na kterém je zavěšena olovnice. Olovnice musí přesně směřovat na vytyčovaný bod. Uvnitř tělesa leží proti sobě dvě zrcátka a dvě okénka pod úhlem 45°. Pravý uhel se zaměří pomocí tří výtyček. Pokud dosáhneme krytí zrcadlového obrazu jedné výtyčky s druhou viditelnou v okénku, získali jsme pravý úhel.

                                         

    Obr. 3: Schéma vytyčení pomocí úhlového zrcátka

 •   Pomocí pythagorejských čísel – pomocí pásma vytvoříme pravoúhlý trojúhelník s díly 3, 4, 5 (další varianty: 5, 12, 13 nebo 8, 15, 17) nebo jejich násobky.

                                                                                                                                                                           

    Obr. 4, 5: Schéma vytyčení pomocí pythagorejských čísel                                             

 •   Pomocí rovnoramenného trojúhelníka, který je zhotoven z prken nebo ho lze vytvořit pomocí pásma. Používá se u staveb menších rozměrů např. garáže.

                                                                                                            

    Obr. 6: Schéma vytyčení pomocí rovnoramenného trojúhelníka    

 

K vytyčení polohopisu stavby potřebujeme:

 • teodoli,t
 • pásmo, nivelační lať, výtyčky, olovnici, měřičské hřeby, dvojitý pentagon,
 • kolíky, kladivo, provaz, stavební dřevo, hřebíky,pila, barva, ochranné tyče atd.,
 • v poslední době se k vytyčení využívá totální stanice nebo systém GPS.
Zdroje
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha: Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
 • TIBITANZL, Otomar., František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.

Obrázky:

Obrázek

Obr. 7: Dvojitý pentagon

Obrázek

Obr. 8: Úhlové zrcátko

Víte, že ...

Název pythagorejská čísla nebo trojice je odvozen od Pythagorovy věty, která uvádí podobný vztah pro strany pravoúhlého trujúhelníka? Nejznámější příklad pythagorejské trojice jsou čísla 3, 4 a 5.

Pythagoras ze Samu byl řecky filozof, matematik, astronom, jehož věta – Pythagorova věta – je jednou z nejslavnějších na světě.

Obr. 9: Pythagoras ze Samu

Zamysli se

Nad významen Pythagorase ze Samu pro matematiku a další přírodní vědy a zopakujte si, jak zní Pythagorova věta. Vhodné i pro žáky ZŠ.