Druhy výkopů

Druhy výkopů

Před zahájením výkopů musí být přesně stanovena poloha inženýrských sítí nacházející se v místě výkopových prací (vodovodní a kanalizační potrubí, elektrické a telekomunikační kabely, plynová potrubí), aby nedošlo k poškození při výkopových pracích. Pokud je zapotřebí, je nutno je přeložit do jiného místa. Výkopy se hloubí po figurách. Hlavní figura je ucelená část výkopu, která se hloubí od úrovně pracovní plochy. Dílčí figura je výkop hloubený od úrovně dna hlavní figury (rýha v hlavní stavební jámě u podsklepeného objektu). Výkopy se dělí podle tvaru a rozměrů a jsou stanoveny projektem. Výkopy se musí rozšiřovat o nutný prostor pro zhotovení izolací a bednění. Stěny výkopů se zabezpečují svahováním, roubením (pažením) a podzemními stěnami.

Druhy výkopů

 • Stavební jáma – je pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými stěnami (stavební jáma svahová nebo pažená). Minimální rozměr stavební jámy je 2 x 2 m a hloubka není převládající rozměr. Jámy menšího rozsahu se hloubí traktorovými rýpadly, rozsáhlejší jámy se hloubí dozery, skrejpry, hluboké jámy výškovou lopatou ze dna jámy nebo hloubkovou lopatou z úrovně staveniště. Stavební jámy je možno rozdělit do čtyř základních typů, které se vzájemně často kombinují. Rozeznáváme stavební jámy:

  • Svahové - jsou omezené svahy provedenými pod sklonem a zajišťujícími jejich dočasnou stabilitu.

  • Roubené – jejich trvalou nebo dočasnou stabilitu zajišťují pažící stěny – jámy pažené.

  • Těsné - používají se pro zakládání v propustných zeminách hluboko pod hladinou podzemní vody

  • Jímkové jámy - jsou stavební jámy budované přímo ve vodě, nejčastěji pro vytvoření základů vodních a mostních staveb.

     

                                        

    Obr. 1: Stavební jáma

 

            obrazek

Obr. 2: Příklady základových jam

 • Stavební rýha – výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné šířce do 2,0 m, maximální hloubka je 1,6 m a délka je převládajícím rozměrem. Stěny výkopu jsou svislé nebo šikmé. Rýhy se hloubí většinou rypadly, u rýh větších délek se používají rýhovače nebo kolesová rypadla.

          

   Obr. 3: Stavební rýha

 

 Obr. 4: Příklad stavební rýhy

 • Šachta – výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné ploše do 36,0 m2. Největším rozměrem šachet je hloubka. Často se šachty hloubí při zakládání železobetonových konstrukcí na patkách. Hloubí se pod ochranou pažení rypadly s drapákem nebo lopatovými rypadly.

        

  Obr. 5: Stavební šachta

Ve stavební praxi je výhodné kombinovat základovou svahovou jámu s rýhami a šachtami, které se dále hloubí ze dna jámy. Uplatnění tohoto systému je možno využít výkonné stroje a snížit hloubku rýh a šachet.

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha: Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL 1985.

Obrázky:

 • Obr. 1, 3, 5: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
 • Obr. 2: BARTÁK, Jiří. Stavební jámy [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupný na WWW: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/10/stavebni-jamy-1.pdf.
 • Obr. 4: EDISTEEWR. Základová spára [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladov%C3%A1_sp%C3%A1ra.
 • Obr. 6: AUTOR NEUVEDEN. Výkopy a plošné základ [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ1/cviceni/vykopy.html.
 • Obr. 7: OLŠANSKÝ Milan. Stavební jámy a výkopy [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/stavebni-jamy-a-vykopy-eurokod-7-zaklady.

 

Doplňující učivo

Zakreslování výkopů ve stavebních výkresech:

Na výkresech výkopů je zakreslen jejich plošný rozsah a hloubkové poměry založení jednotlivých částí budovy.

Výkopy se dělí na tzv. FIGURY - hlavní a dílčí.

Hlavní figury - tvoří výkopové jámy nebo jejich ucelené části, hloubené od pracovní plochy, jejichž dno je ve stejné úrovni. Jejich obrysy se kreslí VELMI TLUSTOU PLNOU čarou. V půdorysu se označují arabským pořadovým číslem, které se píše nad relativní výškovou kótu dna výkopu této figury.

Dílčí figury - výkopy pro vlastní základy, hloubené ze dna stavební jámy. Každá rozdílná výšková úroveň těchto rýh se vyznačí TLUSTOU PLNOU čarou jako samostatná dílčí figura.

Obr. 6: Zakreslování výkopů

Doplňující učivo

Sklony svahových jam:

Stabilitu mělkých jam obvykle netřeba prokazovat podrobným výpočtem, je však třeba dodržovat bezpečné sklony svahů (viz tabulky). Kolmý výkop je možné zrealizovat pouze v soudržných zeminách a to jen do maximální hloubky 1,5 m.

Obr. 7: Tabulka sklonů svahů

Úkol

vhodný pro žáky ZŠ:

Vysvětlete, jaké rozměry má stavební jáma, stavební rýha a stavební šachta - použijte uvedené obrázky této stránky.