Zajištění stěn výkopů proti sesunutí svahováním, pažením aj.

Zajištění stěn výkopů proti sesunutí

Proti sesuvu zemin, zavalení výkopů, a tím i ohrožení zdraví nebo života pracovníků popřípadě mechanizmů, se stěny výkopů musí zabezpečit.

Druhy zajištění stěn výkopů

 • Svahování do sklonu, který zabezpečí stabilitu.

 • Vyztužení stěn výkopu roubením.

 • Podzemní stěny.

Svahování

Svahování se používá většinou pro výkopy strojně těžených rýh a jam, u kterých je po obvodě výkopu dosti volného místa. Stěny svahovaného výkopu se již nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí na úhlu vnitřního tření zeminy, na soudržnosti zeminy, na zatížení svahu, výšce svahu, výskytu podzemní vody a na dalších okolnostech. Pokud svah probíhá různými zeminami, musí se měnit také jejich uhel sklonu v závislosti na druhu zeminy. Sklon svahu se určuje poměrem výšek k délce, v soudržných zeminách bývá asi 1 : 0,6 až 1 : 1,5. U výkopů, jejichž hloubka je větší než 5 m, se ve svahu zřizuje lavička, jejíž nejmenší šířka je 500 mm. Sklon svahu je předepsán projektem v závislosti na výsledcích geologického průzkumu.

Je-li výkop prováděn ve svahu, musí se nad ním zřídit odvodňovací příkop. Dešťová voda se ze stavební jámy odvádí drenáží do jímek a odtud pomocí čerpadla mimo stavbu.

Výhody svahování:

 • volný prostor stavební jámy umožňuje plné využití mechanizace a snadnější přesun výkopku,

 • nemusí se zřizovat dočasná zajišťovací konstrukce – úspora řeziva,

 • urychlení výkopových prací.

Nevýhody svahování

 • větší objem výkopových prací,

 • větší zábor území než výkopy pažené,

 • lze použít pouze ve vhodné zemině, která musí být dostatečně zhutněná,

 • šikmé stěny výkopu musí být následně zasypány.

Obr. 1: Svahováni otevřené jámy

.

Obr. 2: Schéma úhlů svahování

 

Obr. 3: Schéma svahového výkopu s různým sklonem svahu

Obr. 4: Schéma svahového výkopu s větší hloubkou než 5 m

Zdroje
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • MACEKOVÁ, Věra. Pozemní stavitelství II. – Zakládání staveb, Hydroizolace spodní stavby. Brno: FAST, 2006. studijní opory.
 • NESTLE, Hans a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Europe – Sobotáles cz, 2005. ISBN 80-86706-11-7.
 • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha: Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL 1985.

Obrázky:

 • Obr. 1 – 4: HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6. (str. 145 – 149).
 • Obr. 5, 6:  AUTOR NEUVEDEN. Ukázky svahování. [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.zemnipracemajor.cz/reference/ukazky-svahovani.
Obrázek

Obr. 5: Příklad svahování stavební jámy

Obrázek

Obr. 6: Příklad svahování stavební jámy

Kontrolní otázka

1. Vyjmenujte druhy zajištění výkopu.

2. Vysvětlete, co určuje sklon svahu a jaký bývá v soudržných zeminách.

3. U kterých svahových výkopů se zřizuje lavička a jaké musí mít rozměry?

4. Vyjmenujte výhody a nevýhody svahování.