Odvodnění stavebních jam

Odvodnění stavebních jam

Podzemní voda způsobuje problémy při výkopových pracích, hloubení základových jam a stavbě konstrukcí nebo základů pod úrovní terénu. Výkop stavební jámy je proto nutno chránit jak před povrchovou vodou, tak  i vodou podzemní. Je-li stavební jáma hloubena pod úrovní hladiny spodní vody, musí se provést její sníženi. Snižování úrovně hladiny podzemní vody se provádí odvodňováním, které může být trvalé nebo dočasné. Ve stavební praxi se většinou provádí dočasné snížení hladiny podzemní vody, které je finančně méně náročné a představuje menší zásah do hydrologických poměrů území. Dočasné snížení hladiny podzemní vody je v provozu pouze po dobu trvání stavebních prací a po jejich ukončení je opět obnoven původní vodní režim. Volba způsobu odvodnění stavební jámy je většinou dána hydrogeologickým průzkumem.

Návrh odvodnění závisí na:

 • druhu a propustnosti základové půdy,

 • hloubce a velikosti základové jámy,

 • poloze hladiny podzemní vody.

Odvodnění stavebních jam může být:

 • povrchové,

 • hloubkové,

 • gravitačně čerpacími studnam,i

 • gravitačně čerpacími jehlami,

 • vákuově čerpacími jehlami.

Odvodnění povrchové vody ze stavební jámy:

Povrchové vody, které do stavební jámy přitékají, se odvádějí pomocí vyspádovaných obvodových příkopů vyhloubených na dně stavební jámy, které ústí do jímek, vsakovacích studní, z nichž se může povrchová voda odčerpávat kalovými čerpadly a pomocí hadic nebo potrubí odvádět mimo staveniště. Povrchové odvodnění se provádí při budování zemních konstrukcí v soudržných zeminách nebo ve skalním podloží.

Obr. 1: Schéma povrchového odvodnění stavební jámy

Hloubkové odvodnění stavební jámy

Při zakládání pod hladinou podzemní vody se snížení hladiny spodní vody provádí odčerpáváním vody soustavou studní nebo lze provést uzavřené odvodňování pomocí štětových stěn, nepropustných stěn z pilot nebo milánských stěn. Studny jsou vrtané a obsahují zárubnici. Voda se odčerpává ze studní nepřetržitě až do dokončení spodní stavby. Další způsob odvodnění stavebních jam je vakuové čerpání, které se provádí pomocí čerpacích jehel. Ty jsou rozmístěny po obvodu odvodňovaného prostoru a pomocí obvodového sběrného potrubí jsou napojeny na vývěvu, která zajišťuje v celém systému podtlak. Podtlak způsobí vtok podzemní vody do jehel a tím dochází ke snižování hladiny. U hlubších výkopů jsou většinou navrhovány čerpací jehly i v několika výškových úrovních.

Spodní stavba musí mít dostatečnou hmotnost, aby nedošlo k jejímu nadzvednutí. Většinou je tvořena vanou s izolací proti tlakové vodě.

Obr. 2: Schéma hloubkového odvodnění stavební jámy

 

 

Zdroje
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha SNTL 1985.
 • AUTOR NEUVEDEN. Odvodnění. [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z:http://www.zakladani.cz/cz/odvodnovani.

Obrázky:

 • Obr. 1, 2: HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6. (str. 152).
 • Obr. 3: AUTOR NEUVEDEN. Odvodnění stavebních jam [online]. [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://www.lidarik.cz/sluzby/odvodneni-stavebnich-jam.htm.
 • Obr. 4: AUTOR NEUVEDEN. Odvodnění stavebních jam [online]. [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://www.lidarik.cz/sluzby/odvodneni-stavebnich-jam.htm.
Odkaz

Více se o odvodnění stavebních jam dozvíte zde

Doplňující učivo

Hladinu podzemní vody lze také snižovat pomocí elektroosmózy, která urychluje stahování vody k čerpacím jehlám (katody), mezi nimiž jsou umístěny trubky (anody). Účinkem elektrického proudu urychlujeme pohyb vody a snižujeme její hladinu.

Doplňující učivo

Příklad odvodnění stavebních jam: 

Obr. 3: Příklad odvodnéní stavební jámy čerpáním

Obr: 4: Příklad odvodnění stavební   jámy hydrovrty a ponornými čerpadly               

Úkol

pro žáky ZŠ:

Na příkladech uveďte, co je to povrchová voda a co je voda podzemní.