Sypané zemní konstrukce

Sypané zemní konstrukce

Sypané konstrukce jsou zemní objekty budované sypáním většinou výkopku, který se při zemních prací vytěžil a přímo použil k vytvoření těchto konstrukcí nebo lze použít jiného vhodného zásypového materiálu. Vhodným materiálem pro sypané konstrukce je zemina nenamrzavá, objemově stálá, málo stlačitelná. Vhodné jsou štěrky a písky, méně vhodné jíly, hlíny a kamenité horniny.

Druhy sypaných konstrukcí

Sypané zemní konstrukce představují násypy, zásypy a obsypy.

          Obr. 1: Sypané konstrukce

Násypy

Jsou to sypané zemní konstrukce, které se budují ze sypaniny na povrchu území. Zřizují se v tenkých vrstvách o tloušťce 150 až 700 mm v závislosti na druhu použité zeminy. Násypy zakládáme a začneme sypat od nejnižšího místa. Na straně proti svahu zřídíme sběrný příkop odsazený lavičkou od paty násypu, aby dešťová voda přitékající ze svahu násyp nepromáčela. Násypy tvořené z větších tlouštěk se musí hutnit vhodnými hutnícími prostředky. Sypanina musí být zhutněna v násypu v celé tloušťce zhutňované vrstvy. Soudržné horniny lze zhutňovat jen při určité vlhkosti, proto je nutno provést zhutňování ihned, jak je zemina do násypů uložena. Horniny nesoudržné se zhutňují setřásáním, které způsobuje posun zrn a vyplnění větších mezer menšími zrny. Pro zhutnění nesoudržných zemin v násypech se používá hlavně vibrování.

U strmých násypů, u kterých je sklon větší než úhel vnitřního tření, lze zřizovat tzv. vyztužené násypy, které vznikají kombinací zeminy s výztužnými geosyntetiky - výztužné geomříže. Dochází ke zvýšení stability násypu a lze použít i málo vhodné zeminy. Používá se hlavně u dopravních staveb.

obrazek

Obr. 2: Použití geomříží v násypech

Zásypy

Jsou to sypané zemní konstrukce vyplňující prostor pod povrchem terénu (jámy, rýhy, šachta) nebo se provádějí kolem některých stavebních konstrukcí.

Obsypy

Jsou to ochranné vrstvy ze sypaniny kolem některých konstrukcí nebo objektů pod povrchem nebo nad povrchem území. Zřizují se hlavně jako ochrana konstrukcí a potrubí před změnami teplot.

Obr. 3: Příklad obsypů

Jednotlivé vrstvy sypané zeminy se většinou zhutňuji pěchováním (ručním, pneumatickými pěchy apod.), válcováním (hladkými, rýhovanými, ježkovými nebo pneumatickými válci) a vibrováním (vibračními deskami, vibračními válci apod.).

Obr. 4: Příklad hutnění zeminy vibrační válec Hamm

Zdroje
  • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
  • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
  • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha: Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
  • TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.

Obrázky:

  • Obr. 1:  Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
  • Obr. 2: AUTOR NEUVEDEN. Geomříže [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupný na WWW: http://www.marcador.cz/produkty/geomrize.
  • Obr. 3: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
  • Obr. 4: EDISTEEWR. Vibrační válec [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vibra%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lec.
  • Obr. 5, 6: LIBOSVÁROVÁ, Veronika. Chování geotextilií a geomříží v podkladních vrstvách [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.geomat.cz/chovani-geotextilii-a-geomrizi-v-podkladnich-vrstvach/398.

 

Čti také

Geomříže k vyztužení zemních konstrukcí jsou tvořeny rovinnou polymerní strukturou, která může mít otvory - oka o velikosti 10 – 100 mm. Částice zeminy či dalších geomateriálů tak mohou proniknout do geomříže a zaklínit  - zazubit se v ní. Při zazubení klade geomříž odpor horizontálním silám, čímž dochází k lepšímu roznosu zatížení na měkké podloží.

 

Obr. 5: Princip geomříží

Geomříže se dělí na jednoosé a dvouosé, přičemž u jednoosé geomříže výrazně převládá pevnost v jednom směru, u dvouosé geomříže se pevnost v příčném i podélném směru je stejná. Podle provedení se dále dělí na tkané, lepené, svařované, monolitícké nebo extrudované.

Obr. 6: Druhy geomříží

Kontrolní otázka

1. Vyjmenujte sypané zemní konstrukce.

2. Vysvětlete, kde se používají násypy a jak se zhotovují.

3. Vysvětlete, k čemu se v zemních pracích používají geomříže.

4. Vysvětlete, jaké mají použití další sypané konstrukce - zásypy a obsypy.

Kontrolní otázka

pro žáky ZŠ:

Vyjmenujte materiál vhodný pro sypané konstrukce - použijte uvedený text.