Traktorové stroje

Traktorové stroje pro zemní práce

Traktorové stroje pro zemní práce lze uplatnit všude tam, kde je třeba zeminu rozpojit, rozprostřít, ale i odvézt. Patří mezi ně hlavně dozery, skrejpry, grejdry a rozrývače. Traktorové stroje mohou být s podvozkem pásovým nebo kolovým.

Dozery

Jsou to stroje, jejichž základním pracovním nástrojem je radlice umístěná vpředu, sloužící hlavně k rozhrnování, hrnutí zeminy, k odstraňování stromů, keřů, balvanů, k sejmutí ornice, při úpravě terénu, při figurování hald, popřípadě k hloubení stavebních jam o malé hloubce popř. k demolici. Někdy bývají opatřeny i rozrývačem. Dozery nemohou výkopek nakládat na dopravní prostředky.

Dělí se na:

 • Buldozery

 • Angldozery

 • Titldozery

Buldozer

Buldozer je nejpoužívanější typ dozerů. Je to čelní shrnovač, jehož úhel řezu lze měnit. Má radlici, která se může pohybovat pouze nahoru a dolů. Šířka radlice může být 2,5 – 6 m. Podvozek má většinou pásový, případně kolový. Buldozerem odstraňujeme ornici a porost, můžeme s ním kácet stromy, rýpat a dopravovat rozpojenou horninu většinou na vzdálenost 60 až 80 m, urovnávat násypy, upravovat pláň a zahrnovat rýhy. Lze jím přesunovat rozpojené horniny. Může taky pracovat při jízdě vpřed, kdy hrne a rozprostírá výkopek a též při jízdě zpět, kdy hranou radlice urovnává pláň. Celý stroj je namáhám symetricky.

Obr. 1: Schéma buldozeru

obrazek

Obr. 2: Buldozer

 

Angldozer

Angldozer je boční shrnovač, který na rozdíl od buldozerů může radlici nejen zvedat, ale může ji i „vyklonit“ až o 30° k podélné ose pásového traktoru. Úhel řezu umožňuje příčný přesun zeminy na malou vzdálenost. Je vhodný proto k zahrnování malých rýh, k shrnování rozpojené horniny do podélných hromad, urovnávání a údržbě ploch, k hrnutí zeminy na jednu nebo druhou stranu. Jeho namáhání při práci je asymetrické, proto musí být podvozek i radlice zesíleny.

Titldozer

Tento traktorový stroj má možnost radlici zvedat, vyklonit až o 30° a navíc i natočit na hranu. Je vhodný pro odřezávání svahů, zřizování a nakypřování zeminy rohem radlice a natočení radlice při záběru ve zmrzlé půdě, odvalení balvanu apod.

Obr. 3: Schéma dozerů

Grejdry

Grejdry nebo také srovnávače jsou samojízdné stavební stroje, jejichž základním pracovním zařízením je radlice umístěná mezi předními a zadními koly. Tato radlice se může pohybovat nahoru a dolů, otáčet se v otočném věnci o 180° až 360 °, vysouvat se mimo stroj, kolmo na směr jízdy, naklánět se mimo stroj do polohy až 90° aj. Pracovní proces grejdru je tvořen dvěma hlavními pracovními úkony, které na sebe bezprostředně navazují. Je to oddělování zemní třísky a její odsouvání do strany. Tím vzniká hranol zeminy se sypným úhlem rovným úhlu přirozeného sklonu zeminy. Motorové samojízdné grejdry na kolovém podvozku mají prodloužený rám, přední nápravu a zadní dvounápravu. Ovládání radlice je hydraulické a motorová jednotka je umístěna nad zadní dvounápravou. Tento stroj je vhodný pro těžbu zeminy do 2. až 3. třídy, odstraňování drnu a ornice, přemisťování zeminy na malou vzdálenost, přesné srovnání ploch, rozprostírání materiálu, zahrnování rýh, úprava svahů aj. Používají se i pro velmi přesné plošné práce např. na letištích, dálnicích apod. Nejčastější nasazení grejdrů je však v silničním a železničním stavitelství pro srovnávání zemní pláně zemního tělesa. Lze je však využít i k odstraňování sněhu a údržbě silnic. Grejdry se rozlišují podle hmotnosti, podle výkonu motoru nebo šířky radlice.

Obr. 4: Schéma grejdru

Obr. 5: Grejdr

Skrejpry

Skrejpry jsou stavební stroje, určené k rozpojení, přepravě a rozprostírání zemin třídy 1 –  třídy 4 v požadované tloušťce vrstvy. Zvláštností je použití dvou samostatných motorů u největších kloubových strojů. Jejich hlavní pracovní částí je korba s břitem a výtlačnou deskou, která je upevněná za osu zadních kol tak, že je možné přední část zdvíhat nebo spouštět. Ostrý břit korby zeminu rozpojuje a zemina za pohybu stroje nabírá do korby. Po naplnění korby se uzavře její pohyblivé dno, rýpání se ukončí a skrejpr dopravuje zeminu na určené místo. V místě ukládání je korba vyprazdňována a zemina rozprostírána do vzdálenosti asi 500 m. Vyprazdňování korby je prováděno vyklápěním nebo výtlačnou stěnou a zpětným chodem elevátoru. Po vyprázdnění korby se skrejpr se zdviženou korbou vrací na místo těžby a celý pracovní cyklus se opakuje. Zemina se rozpojuje ve vrstvách 10 až 40 cm. Skrejpr je vhodným strojem pro velké zemní práce - používají převážně při stavbách dálnic, silnic, letišť, při výstavbě teras, při provádění zářezů a náspů, při skrývkách a úpravách rozměrných ploch. Lze je použít také na odstraňování porostu a ornice, rozprostírání ornice apod.

Obr. 6: Schéma skrejpru

Obr. 7: Práce skrejpru


Zdroje
 • JUNKL, Václav a Miroslav PÁN. Stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL. 1985.
 • KUČEROVÁ, Ludmila a Oldřich TUREK. Strojní zařízení. Praha: Parta, 2005. ISBN 80-7320-079-1.

Obrázky:

 • Obr. 1: AUTOR NEUVEDEN. Dozer [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.celysvet.cz/mechanizace/dozery.
 • Obr. 2: DAVIDSON, B. Dozer [cit. 2014-03-15] Dostupné: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dozer.
 • Obr. 3: KUČEROVÁ, Ludmila a Oldřich TUREK. Strojní zařízení. Praha: Parta, 2005. ISBN 80-7320-079-1 (str. 35).
 • Obr. 4: AUTOR NEUVEDEN. Grejdr [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.celysvet.cz/mechanizace/grejdry.
 • Obr. 5: AUTOR NEUVEDEN. Grejdr. [cit. 2014-03-15] Dostupné: https://cs.wikipedia.org/wiki/Grejdr.
 • Obr. 6: AUTOR NEUVEDEN. Skrejpr [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.celysvet.cz/mechanizace/skrejpry.
 • Obr. 7: JUNKL, Václav a Miroslav PÁN . Stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985 (str. 82.)
 • Obr. 8: AUTOR NEUVEDEN. Caterpillar History [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.caterpillar.com/cs/company/history.html.
 • Obr. 9: AUTOR NEUVEDEN. Vzducholoď [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.muzeumzatec.cz/vzducholod.html.
Základní pojmy
Traktorové stroje jsou jedny z nejpoužívanějších strojů pro zemní práce. Patří mezi ně dozery (buldozer, angldozer, titldozer), grejdry, skrejpry a rozrývače.
Zajímavost

Společnosti Caterpillar a ZEPPELIN jsou nejznámějšími firmami zabývajícími se výrobou velmi výkonných strojů pro zemní práce.

Společnost Caterpillar byla založena v roce 1925 spojením dvou továren pánů Besta a Holta pod jménem Caterpillar Tractor Co a téměř 90 let je předním světovým výrobcem stavebního a důlního zařízení. Významná je také její výroba dieselových motorů pro drážní vozidla. Je to americká společnost, jejíž sídlo je v městě Peoria ve státě Illinois. Tato společnost je často označována zkratkou CAT. Značka Caterpillar pronikla prakticky do celého světa a během necelého století se stala skutečně globální značkou. Tyto stroje pracují také na stavbách v České republice.

Obr. 8: Historie společnosti Caterpillar

Historie firmy Zeppelin začala u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvůrce, hraběte Ferdinanda von Zeppelina. První vzducholoď se vznesla roku 1900 a znamenala technologický průlom. V současné době se firma zabývá hlavně prodejem a servisem stavebních strojů, motorů a prostředků pro pozemní dopravu. Je výhradním zástupcem firmy Caterpillar.

 

Obr. 9: Vzducholoď Zeppelin

Odkaz

Práci buldozeru si můžete prohlédnout zde

Odkaz

Práci skrejpru si můžete prohlédnout zde

Odkaz

Podrobnější informace o strojích pro zemní práce naleznete zde

popřípadě také zde

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky   ZŠ:

Vyjmenujte druhy traktorových strojů a jejich použití nejen ve stavebnictví.