Prosté a rozšířené základy

Prosté a rozšířené základy

Prosté základy

Jedná se o základové pásy, které mají stejnou šířku jako stěna nad základem. Používají se pod masivní konstrukce a zdi. Bývají tak založeny mohutné stavby, jako například pilíře mostů nebo základové bloky pod velkými stroji.

Rozšířené základy

Rozšířené základy jsou základové pásy, které mají větší šířku základové spáry než je tloušťka stěny nad základem. Používají se pod masivní konstrukce a zdi, u kterých je namáhání zdiva v základové spáře o málo větší, než dovoluje výpočtové namáhání základové půdy. Většinou se používají pro menší pozemní stavby. Základ se může rozšířit jednostranně, oboustranně, stupňovitě nebo zešikmením, a tím působí na větší plochu. Vhodnější je však rozšíření základu na obě strany, neboť při jednostranném rozšíření je nebezpečí vzniku trhlin nebo prasknutí základu. Rozšířené základy se provádějí z prostého betonu, betonu prokládaného kamenem a ze železobetonu.

 Obr. 1: Příklad rozšířeného základu

Obr. 2: Příklady rozšiřování základů

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • MATUŠKOVÁ, Iveta. Odborné kreslení - část II. Studijní text projektu Obnova a modenizace technických oborů Olomouckého kraje. Olomouc, 2012.
 • TIBITANZL, Otomat, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.

Obrázky

 • Obr. 1: DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • Obr. 2: TIBITANZL, Otomat, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985.
 • Obr. 3: MATUŠKOVÁ, Iveta. Odborné kreslení - část II. Studijní text projektu Obnova a modenizace technických oborů Olomouckého kraje. Olomouc, 2012.
 • Obr. 4: MATUŠKOVÁ, Iveta. Odborné kreslení - část II. Studijní text projektu Obnova a modenizace technických oborů Olomouckého kraje. Olomouc, 2012.
Doplňující učivo

Návrh základů

Návrh základů je součástí projektové dokumentace a tvoří samostatný výkres. Tento výkres určuje druh základové konstrukce, způsob provedení, hloubku a materiálové provedení základů. Popisuje izolaci základů (hydroizolaci, tepelnou izolaci, izolaci proti radonu a pod.). K provedení základů je nutný také projekt sítí, které základovou konstrukcí procházejí, např. kanalizace, elektro, bleskosvod, voda aj.

Obr. 3: Příklad půdorysu základů

   

Obr. 4: Příklad svislého řezu základem

Do půdorysu základů se zakreslí:

 • viditelné hrany základu v základové spáře velmi tlustou plnou čarou;
 • zakryté hrany základu v základové spáře (např. i změna úrovně dna základu ve stupňovitém základovém pásu) velmi tlustou čárkovanou čarou;
 • hrany základu viditelné v pohledu shora tlustou plnou čarou, pokud se při zobrazení nepřekrývají s hranou v základové spáře (ta je už zakreslena velmi tlustě);
 • zakryté hrany prostupu základem tlustou čárkovanou čarou. Do prostupu se vyznačí úhlopříčky tenkou čárkovanou čarou;
 • obrys svislé konstrukce nad základem (stěny, sloupu) tlustou čerchovanou čarou (s jednou tečkou). Jestliže hrana svislé konstrukce lícuje s hranou základu, čerchovaná čára je překrytá čarou plnou;
 • podkladní vrstvy (podkladní betony) tlustou plnou čarou jako viditelné a tlustou čárkovanou, jsou-li zakryté.

 

Úkol

Překresli níže uvedený výkres půdorysu základů v měřítku 1: 50 a zopakuj si zásady zakreslování základů ve stavebních výkresech.

Vhodné i pro žáky ZŠ.

Výkres

Obr. 3: Půdorys plošných základů