Základové desky

Základové desky

Jsou to základové konstrukce, které zaujímají půdorysný rozsah celé stavby. Jsou obvykle monolitické železobetonové.

Použití základové desky

Základové desky se navrhují se u staveb, u nichž má základová půda malou únosnost nebo je nesourodá s proměnlivým složením a s různou stlačitelností, u výškových staveb, u kterých by jiný způsob založení byl neekonomický, popřípadě v těch případech, kdy je základová spára trvale pod hladinou podzemní vody (vytvářejí se tzv. základové vany, které vznikají spojením základové desky se svislými železobetonovými obvodovými stěnami, které jsou nejvhodnější pro provedení izolace proti pronikání vody). Základová deska obvykle bývá konstrukcí dosti nákladnou, proto její použití je třeba důkladně zvážit. Základové desky lze použít jak pro systémy staveb stěnových, tak i skeletových.

obrazek

Obr. 1: Schéma základové desky

Technologie provádění základových desek

Základové desky se zhotovují monolitické ze železobetonu. Mohou se zhotovovat buď jako rovné, žebrové nebo hřibové. Velmi tuhé základové konstrukce, která je odolná proti značným deformacím, lze docílit spojením základové desky s železobetonovými obvodovými stěnami suterénu a mezistěnami a železobetonovým stropem nad suterénem. Vzniká tak uzavřená tzv. „krabicová, skříňová“ základová konstrukce, která se používá hlavně při zakládání pod vodou a u zakládání velmi vysokých budov, které vyvozují velké zatížení na základovou spáru a tehdy, působí-li kromě svislého zatížení od budovy také zatížení vodorovné od zeminy a spodní vody.

Obr. 2: Příklad základové desky

V současné době se při výstavbě základových desek u nepodsklepených budov stále více používá samozhutnitelných betonů typu Compacton, které umožňují realizaci základové desky bez vibrování, pracného roztahování a srovnávání směsi. Na předem připravenou základovou spáru, kde jsou provedené drenáže, uložen zemnící drát, provedena kanalizace a prostupy pro další inženýrské sítě se nejprve provede štěrkový podsyp a položí PE folie. Zhotoví se bednící konstrukce desky. Na folii se připraví navržená ocelová výztuž, většinou kari síť. Výztuž je umístěna na distančních prvcích, které zajistí její dostatečné krytí a spolupůsobení s betonem. Výztuž nesmí ležet přímo na folii. Betonáž probíhá nalitím tekuté betonové směsi typu Compacton, která se uvede do roviny pouze lehkým natřásáním latí.

Pro lepší tepelně technické parametry domu lze založit desku na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor. První vrstva Liaporu se ukládá na netkanou geotextilii, pod kterou je zhutněná vrstva štěrkového podsypu. Liapor se ukládá po vrstvách 0,3 m až do dosažení požadované mocnosti zásypu. Každá vrstva se zhutní vibrační deskou. Poslední vrstva Liaporu se prolije řídkým cementovým mlékem, čímž vznikne vrstva mezerovitého betonu, která je pochůzná. Na takto připravenou základovou spáru se osadí bednění pro základovou desku. Vyztužení a betonáž desky se provede jako v předešlém odstavci.

 

Rozdělení základových desek podle tvaru

 


Obr. 3: Druhy základových desek

 • rovné - s konstantní výškou 600 – 1200 mm, vhodné hlavně u stěnových systémů staveb.

 • žebrové – navrhují se při větší zatížení a větší osové vzdálenosti svislých nosných konstrukcí, tedy u skeletových staveb. Desky se vyztužují žebry, které lépe odolávají deformacím. Žebra mohou být nad deskou nebo pod ní – desky s horními nebo spodními žebry.

 • hřibové – tyto desky jsou v místě sloupů zesíleny hřibovými hlavicemi.

 

Základové desky se ztraceným bedněním

Novou technologií provádění základových desek je systém ztraceného bednění „U-Boot Beton“. Ztracené bednění je tvořeno tvarovkami z recyklovaného polypropylénu, které umožní vytvořit vylehčenou základovou desku konstantní tloušťky s vnitřními kavernami. Tvarovky mají kónické nožičky, které umožňují podbetonování tvarovky, vzniká tak pravoúhlý systém žeber propojených horní a dolní betonovou destičkou. V oblasti sloupů nebo stěn je nutno ponechat desku nevylehčenou k zajištění přenesení smykových sil. Vylehčení desky tvarovkami vede ke snížení kubatury uloženého betonu a snížení množství betonářské výztuže.

Systém ztraceného bednění „U-Boot Beton“ se používá k vylehčení desek působících ve dvou směrech s většími rozpony a pro vyšší zatížení. Je vhodné ho použít zejména pro stavby, které vyžadují otevřené dispozice, jako jsou například administrativní, obchodní a průmyslové budovy nebo také občanské a bytové domy. Kromě základových desek se tento systém využívá také u stropních konstrukcí.

obrazek

Obr. 4: Příklady základové desky vylehčené tvarovkami – systém „U-Boot Beton“

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • MACEKOVÁ, Věra. Pozemní stavitelství II. – Zakládání staveb, Hydroizolace spodní stavby. Brno: FAST, 2006. studijní opory.
 • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha: Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
 • AUTOR NEUVEDEN. Zakládání rodinných domů na keramickém zásypu z Liaporu [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupný na WWW: http://www.liapor.cz/cz/aktuality/zakladani-rodinnych-domu-na-keramickem-zasypu-z-liaporu-29.
 •  AUTOR NEUVEDEN. Základové desky [online]. [cit. 2014-08-01]. Dostupný na WWW: http://www.zetr.cz/produkty/vylehcene-desky/zakladove-desky.ht.

Obrázky:

 • Obr. 1: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
 • Obr. 2:  DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • Obr. 3: HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • Obr. 4: AUTOR NEUVEDEN. Základové desky [online]. [cit. 2014-08-01]. Dostupný na WWW: http://www.zetr.cz/produkty/vylehcene-desky/zakladove-desky.html.
 • Obr. 5: HOMOLA, Zdeněk. Rotunda sv. Víta – 100 roků poté [online]. [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.bylotojinak.cz/nove-poznatky/rotunda-sv-vita-100-roku-pote.
 • Obr. 6: AUTOR NEUVEDEN. Znojemská rotunda svaté Kateřiny [online]. [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihomoravsky-kraj/okres-znojmo/znojmo/znojemska-rotunda-svate-kateriny/galerie/1856/.
Historie

První základové konstrukce se objevují v románských stavbách. Základy byly prováděny pouze z rovnaného lomového kamene, případně kamenným zdivem s hliněným pojivem. Na úrovni terénu byl základ pevně tmelen vápennou maltou. Často byl základ překryt břidlicovými deskami, tvořícími izolační vrstvu a podklad pro nadzemní zdivo.

Nejstarší dřevěné stavby byly nejčastěji zakládány na nízkých dřevěných roštech, krátkých dřevěných pilotách, na mělkých základech z kamenné rovnaniny a štěrkopískových vrstvách.

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.

Obr. 5: Příklad kamenných základů historické rotundy

Obr. 6: Znojemská rotunda svaté    Kateřiny
Více zde: http://case-studies.webnode.cz/historicke-konstrukce/zakladani/
Procvič si

1. Vysvětlete, kdy se volí zakládání na základových deskách.

2. Vyjmenujte druhy základových desek.

3. Vysvětlete pojem "krabicová, skříňová" základová konstrukce.

4. Popište zhotovení základové desky.

5. Vysvětlete, co to jsou základové desky se ztraceným bedněním.