Požadavky na konstrukce

Požadavky na konstrukce

Pro stavbu mohou být navrženy a použity pouze takové materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují splnění celé řady požadavků kladených na stavbu.

        Požadavky

 • statické,
 • požární,
 • akustické,
 • tepelně technické,
 • architektonické.

Požadavky statické

Hlavním úkolem svislých nosných konstrukcí je přenášení zatížení od nosné části střechy, stropů a schodišť do základů budovy a následně do základové půdy.

Požadavky požární

Z důvodu ochrany osob a majetku v případě požáru se stavba dělí na menší celky (požární úseky) ohraničené požárně dělícími konstrukcemi. Těmi jsou zdi, stropy a výplně otvorů. Tyto konstrukce musí v případě požáru po dostatečně dlouhou dobu odolat šíření požáru do ostatních požárních úseků.

Obr. 1: Požární ochrana staveb

Požadavky akustické

Zvuková izolace konstrukcí chrání jednotlivé prostory stavby před nadměrným hlukem a vibracemi z ostatních částí budovy a před vnějším hlukem. Zajišťuje tak soukromí uživatelů.

Obr. 2: Působení hluku na stavbu

 

Požadavky tepelně technické

Konstrukce, které rozdělují vytápěné prostory od prostor nevytápěných, musejí splňovat požadavky na ochranu tepla ve vytápěných prostorech. Tyto konstrukce musejí klást průchodu tepla z vytápěných prostor do prostor nevytápěných normou stanovený odpor.

Obr. 3: Úniky tepla ze stavby

 

Požadavky architektonické

Na konstrukce jsou kladeny požadavky na jejich vzhled. Zároveň umístění svislých nosných konstrukcí musí odpovídat provozu v objektu.

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Požární ochrana staveb [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.firepoint.eu/.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Působení hluku na stavbu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.tepelna-izolace.cz/dobra-akustika-zarukou-lepsiho-bydleni.html.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Úniky tepla ze stavby [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.stavebniny-rychle.cz/co-znamena-norma-csn-73-0540-tepelna-ochrana-budov.html.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Stavba moderního rodinného domu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://rodinne-domy.bydleniprokazdeho.cz/architekti-projektanti-a-inzenyrske-sluzby/moderni-architektura-ve-svete-xxvi.-muzeum-liaunig.php.
Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj požadavky kladené na konstrukce.
 2. Vysvětli statické požadavky kladené na konstrukci.
 3. Vysvětli akustické požadavky kladené na konstrukci.
 4. Vysvětli tepelně technické požadavky kladené na konstrukci.
 5. Vysvětli architektonické požadavky kladené na konstrukci.

Vhodné pro žáky ZŠ

Kdo je architekt?

Popřemýšlejte, co může patřit mezi architektonické požadavky na stavbu. 

Obrázek

Obr. 4: Stavba moderního rodinného domu