Funkce a dělení příček

Funkce a dělení příček

Příčky jsou svislé nenosné konstrukce, jejichž účelem je rozdělovat vnitřní prostory budovy na místnosti nebo ucelené části. Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska únosnosti (musejí však unést samy sebe a popřípadě tíhu zařizovacích předmětů). Mají také chránit místnosti před pronikáním hluku, kdy této vlastnosti příček (přenášet zvuk v zeslabené míře) říkáme neprůzvučnost. Protože u příček jde o zábranu šíření zvuku šířeného vzduchem, mluví se o vzduchové neprůzvučnosti a vyjadřuje se stupněm vzduchové neprůzvučnosti R v decibelech Db.

Požadavky na příčky

 • Ochrana proti šíření zvuku (akustické požadavky): Jeden z nejvýznamnějších požadavků na příčky je ochrana proti šíření hluku. 

 Přenos akustické energie - zvuk se šíří do prostoru přímým a nepřímým přenosem.

 

obrazek

Obr. 1:  Šíření zvuku příčkou

1 – přímý přenos, 2 – nepřímo bočními stěnami do chráněného prostoru, 3 – nepřímo z bočních stěn do příčky a odtud do chráněného prostoru, 4 – nepřímo z příčky do bočních stěn a odtud do chráněného prostoru

 

 • Tepelně-izolační požadavky u příček, které oddělují vytápěné prostory od nevytápěných (příčky z lehčeného betonu většinou vyhovují, problémy jsou zpravidla s klasickými zděnými příčkami, které je nutno dodatečně zateplovat).

 • Požární požadavky zaručují, že příčka odolá a zabrání šíření požáru min. 15 minut (splněno, pokud použijeme materiály zařazené do skupiny požární ochrany A nebo B).

 • Statické požadavky závisí na způsobu kotvení (u běžných příček vyhovuje). Pouze u příček vyšších než 3 m je třeba statického posouzení.

Rozdělení příček

Z hlediska statického působení:

 • podepřené – např. stropní konstrukcí, betonovou mazaninou,

 • zavěšené – např. na strop, méně častý typ,

 • visuté – ukotvené a nesené okolními nosnými stěnami,

 • kombinované – kombinace předchozích způsobů.

Z hlediska připojení k nosné konstrukci:

 • pevné – většinou těžké příčky, vyzdívané nebo montované do hrubé stavby,

 • lehké přemístitelné – z lehkých dílců a osazované na podlahy v dokončené stavbě,

 • pohyblivé – po vymezené vodicí dráze (např. harmonikové příčky).

Podle technologie výroby a montáže:

 • zděné z cihel, příčkovek a tvárnic,

 • celistvé (monolitické),

 • montované

  • z plošných panelů (železobeton),

  • lehké montované příčky (sádrokarton, OSB a cetris desky).

Z hlediska akustiky:

 • jednoduché – jednovrstvé nebo vrstvené,

 • dvojité – se vzduchovou mezerou, s izolací pohlcující vzduch,

 • kombinované – složené z jednoduché tuhé základní stěny a z akustické předstěny (na jedné nebo na obou stranách).

 

obrazek

Obr. 2:  Způsob zatížení stropní konstrukce příčkou

 a) příčka podepřená po celé délce, b) visutá příčka, c) příčka částečně visutá

 

Z hlediska použitého materiálu:

 • cihelné,

 • betonové,

 • tvárnicové,

 • dřevěné,

 • skleněné,

 • sádrové,

 • z izolačních desek.

Zdroje
 • TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X. 
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL a František KODL. Stavební technologie I: pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník. Vyd. 5., upr., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 1997, 134 s. ISBN 80-859-2034-4. 

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Šíření zvuku příčkou  TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Způsob zatížení stropní konstrukce příčkou TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Příčka [online]. [cit. 2014-11-27]. Dostupné z www: http://www.markus.cz/pricky-obrazek-1.html. 
Obrázek

Obr. 3: Příčka

Procvič si

Kontrolní otázky k učivu

 1. Jaký je význam příček pro stavební konstrukce?
 2. Jmenujte požadavky na příčky.
 3. Rozdělte příčky podle technologie výroby a montáže.
 4. Rozdělte příčky podle použitého materiálu.
 5. Do jaké skupiny příček řadíme sádrokartonové příčky?

Určeno žákům ZŠ

Jmenujte materiály, ze kterých se mohou postavit příčky.