Účel a rozdělení stropů

Účel a rozdělení stropů

Účel stropů

Stropy jsou vodorovné konstrukce, které rozdělují budovu po výšce na jednotlivá podlaží a zajišťují funkci jak statickou (vyztužují budovu ve vodorovném směru, zajišťují její tuhost a stabilitu), tak akustickou, protipožární a tepelně-technickou. Stropy přenášejí nahodilé zatížení od užitného zatížení nábytkem, předměty a osobami, které závisí na uvažovaném provozu v místnostech a od zatížení stálého, které je dáno vlastní tíhou stropu, podlahy, příček, popřípadě podhledu.

Rozdělení stropů

Podle materiálové základny:

Kamenné stropy – kamenné klenby.

Dřevěné stropy

 • strop deskový (povalový)
 • strop trámový
 • strop fošnový
 • strop kazetový
 • novodobé dřevěné stropy

Keramické stropy

 • cihelné klenby
 • z keramických povalů
 • z keramických vložek a nosníků
 • z keramických panelů

Železobetonové stropy

 • monolitické – deskové, trámové, hřibové, žebrové, kazetové
 • montované - z desek, panelů

Kovové stropy

 • stropní konstrukce plechové jednovrstvé
 • stropní konstrukce plechové vícevrstvé s betonovou roznášecí vrstvou
 • stropní konstrukce z ocelových nosníků a plechobetonové spřažené desky
 • kovové traverzové stropy

Kombinované - např. sklobetonové stropy

Podle konstrukčního řešení:

 • klenby
 • plošné stropní konstrukce
 • nosníkové stropní konstrukce

Podle technologie provádění:

 • zděné stropy – např. klenby
 • monolitické stropy – betonované na stavbě do připraveného bednění
 • montované stropy – z prefabrikovaných dílců
 • prefamonolitické stropy – montované z panelů z tvarovek zmonolitněných ve výrobně betonem nebo stropy montované na stavbě z prefabrikovaných betonových nebo keramických prvků zmonolitněných betonem, aj.

Podle tvaru:

 • s rovným podhledem
 • se zakřiveným podhledem

Podle únosnosti (užitného zatížení):

 • lehké
 • střední
 • těžké
 • velmi těžké

Podle požární odolnosti:

 • nehořlavé stropy (A)
 • nesnadno hořlavé stropy (B)
 • hořlavé stropy (C1, C2, C3)

V dnešní době je velmi široký sortiment stropních konstrukcí, a to jak po stránce materiálové, tak z hlediska tvaru, technologií a kombinací skladby. Návrh stopu je odvislý od rozpětí, užitného zatížení, technologických a ekonomických možností stavebníka, zahrnuje však i více hledisek.

Obr. 1: Příklad dřevěného stropu

Zdroje

Obrázky:

Procvič si

1. Vyjmenujte funkce stropní konstrukce.

2. Jaké zatížení stropní konstrukce přenášejí a kam?

3. Rozdělte stropy podle různých hledisek.

Samostatná práce

Pokus se najít na internetu nebo v literatuře informace o nejstarších stropních konstrukcích.

Vhodné i pro žáky ZŠ.