Požadavky na stropy

Požadavky na stropy

Stropní konstrukce jsou nosné konstrukce stavby, které musí splňovat náročné požadavky. Při jejich návrhu se musí zohlednit různá hlediska, aby byly splněny dané požadavky.

Důležitá kritéria pro volbu konstrukce stropu

 • únosnost,

 • rozpon,

 • plošná hmotnost,

 • tuhost,

 • tepelně technické vlastnosti,

 • akustické vlastnosti,

 • požární odolnost.

Na zajištění některých požadovaných funkcí stropní konstrukce se podílí nejen nosná konstrukce stropu, ale celá její skladba včetně konstrukce podlahy a podhledu.

Požadavky na stropy

Statické požadavky:

 • bezpečně přenášet stálé zatížení (vlastní hmotnost nosné konstrukce včetně podlahy a podhledu) a nahodilého zatížení do svislých nosných konstrukcí,

 • vyztužení stavby proti vodorovným silám,

 • přispívat k celkové prostorové tuhosti budovy,

 • úspornost z hlediska materiálů,

 • průhyb stropní konstrukce nesmí být při zatížení větší, než je nornou stanovený max. průhyb.

Akustické požadavky

 • vzduchová neprůzvučnost – hodnotí se zvuk šířící se od zdroje zvuku vzduchem – stropní konstrukcí – vzduchem do místnosti druhé,

 • kročejová neprůzvučnost - neprůzvučnost proti hluku chůze, nárazů a pádů těles na podlahu,

 • vzduchovou neprůzvučnost zabezpečuje strop svojí plošnou hmotností (vzduchová neprůzvučnost je přibližně úměrná plošné hmotnosti stropu – min. 250 – 350 kg/m2). U lehkých konstrukcí se navrhují stropní konstrukce ze dvou vrstev oddělených vzduchovou mezerou s akustickou izolací např. rohože z minerálních nebo skelných vláken,

 • kročejovou neprůzvučnost zabezpečuje konstrukční řešení podlah - plovoucí podlahy, izolační podlahové povlaky.

Tepelně technické požadavky:

 • tepelně technické požadavky stropních konstrukcí stanoví ČSN – strop musí splňovat normovou hodnotu součinitele prostupu tepla U [Wm-2K-1],

 • součinitele prostupu tepla závisí na typu stropní konstrukce a umístění stropní konstrukce, zda jde o stropy nad exteriérem, stropy vnitřní nebo stropy mezi prostory s odlišným provozem,

 • na styku obvodové konstrukce a stropu musíme zamezit vzniku tepelného mostu, kondenzaci vlhkosti na vnitřním povrchu a vzniku plísní – překrytí tepelnou izolací tak, aby pokles vnitřní povrchové teploty byl co nejmenší.

Požadavky požární bezpečnosti:

 • odolnost stropů proti ohni je limitovaná časem (v minutách), po dobu kterého konstrukce nesmí ztratit únosnost a stabilitu a musí odolávat teplotám vznikajícím při požáru,

 • z hlediska požární bezpečnosti se stropní konstrukce dělí na nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé – dle normy A1, A2, B, C, D, E, F,

 • hořlavost materiálů použitých na stropní konstrukce omezuje použití stropů u vyšších objektů např. jednoduché dřevěné trámové stropy lze použít pouze v nízkých budovách.

Požadavky estetické:

 • z hlediska estetického posuzujeme vztah prostoru a hmoty, vztah materiálu a konstrukce, pohoda prostředí.

Požadavek životnosti:

 • životnost konstrukce v sobě zahrnuje jak životnost fyzickou, tak morální,

 • životnost stropní konstrukce musí odpovídat životnosti stavby,

 • stropní konstrukce by se měla přizpůsobit různým provozům, mělo by být snadné v ní provádět otvory, instalace, rozvody. aj.

Kromě vyjmenovaných hlavních požadavků má mít stropní konstrukce tloušťku podle možností co nejmenší, aby se zbytečně nezvětšovaly konstrukční výšky podlaží a tím i celkový obestavěný prostor. Strop má být tuhý, aby měl co nejmenší průhyb, aby se při pohyblivém zatížení nerozkmital. Má být snadno a rychle proveditelný.

Zdroje
 • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
 • KOLÁŘ, Radim. BH02 - Nauka o pozemních stavbách. Přednáška7. Vodorovné konstrukce – stropy. Klenby. [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupný na WWW: http://www.fce.vutbr.cz/PST/kolar.r/files/BH02_prednaska_07_studenti_2012.pdf.
 • NOVOTNÝ, Roman. Technologie, část II. Studijní text pro tříletý učební obor zedník vzniklý v rámci projektu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji. 2011.
Procvič si

1. Vyjmenujte kriteria pro volbu stropní konstrukce.

2. Vysvětlete, jaké mají být statické požadavky na stropní konstrukce.

3. Vysvětlete, jaké mají být akustické požadavky na stropní konstrukce.

4. Vysvětlete, jaké mají být tepelně technické požadavky na stropní konstrukce.

5. Vysvětlete, jaké mají být požárně technické požadavky na stropní konstrukce.

6. Jaké další požadavky jsou na stropní konstrukci kladeny?

Zamysli se

jak by se daly zvýšit akustické a tepelně izolační schopnosti stropní konstrukce.

Jaké znáte tepelně a zvukově izolační materiály, které se používají na stropní konstrukce? Uveďte praktické příklady.

Vhodné i pro žáky ZŠ.