Skladba stropní konstrukce a její podepření

Skladba stropní konstrukce a její podepření

Skladba stropní konstrukce

Stropní konstrukce se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a konstrukce podhledu. Na zajištění požadovaných funkcí stropu se podílí celá jeho skladba včetně podlahy a podhledu. V některých případech může konstrukce podlahy nebo podhledu chybět a jejich funkci pak plní nosná část stropu.

Nosnou konstrukci stropu mohou tvořit např. dřevěné trámy, ocelové nosníky, železobetonové desky, cihly, cihelné tvarovky, železobetonové panely aj. Hlavní funkcí nosné stropní konstrukce je bezpečně přenést účinky vlastní tíhou, statické i dynamické užitné zatížení do svislých podpor (stěny, sloupy).

Podlaha je konstrukce uložená na vrchní ploše nosné stropní konstrukce. Může být jednovrstvá nebo vícevrstvá. Vícevrstvá konstrukce podlahy zahrnuje vrstvu nášlapnou, vyrovnávací a izolační. Zvláštním druhem podlahy je tzv. plovoucí podlaha, která je dilatačně oddělena od nosné konstrukce stropu a i po obvodě od svislých konstrukcí zvukoizolační pružnou vrstvou (pryž, desky z minerálních vláken).

Podhledy mohou být umístěny přímo na spodním líci nosné stropní konstrukce nebo jsou to vodorovné konstrukce zavěšené na nosné stropní konstrukci a svými vlastnostmi (vzhled, tepelná izolace, zvuková izolace, požární odolnost) doplňují stropní nebo i střešní konstrukce. Podhled může být jednovrstvý nebo složen z více vrstev a vyroben z různých materiálů.

                       obrazek

Obr. 1: Příklad skladby stropní konstrukce

Mezi základní prvky stropní konstrukce patří deska, trám a průvlak. Samostatná deska se pro stropní konstrukci používá jen pro malá rozpětí (a).

Při větších rozpětích, kdy by samostatná deska musela mít velkou tloušťku, se používá trám, na který se umísťuje deska, takže zatížení přenáší deska na trámy a ty do svislé podpory (b).

Průvlak se používá k překlenutí velmi velkých rozpětí. Na průvlak se umísťují trámy a na ně deska. Zatížení se přenáší deskou do trámů a trámy na průvlak osazený na svislé podpoře (c).

                      obrazek

Obr. 2: Základní prvky stropních konstrukcí

Podepření stropní konstrukce

Stropní konstrukce mohou být podepřeny stěnou. Stěna může podporovat stropní desky, a to na dvou protilehlých stěnách (jednosměrně vyztužená stropní deska) nebo po celém obvodu (oboustranně vyztužená deska), ale může podporovat i trámy.

Další možností podepření stropní konstrukce je skeletovou rámovou konstrukcí, která vzniká spojením sloupů a průvlak – podpora desky i trámů.

Podepření hlavicovým nebo bodovým skeletem se používá u deskové stropní konstrukce – hřibové stropy.

obrazek

Obr. 3: Způsoby podepření stropní konstrukce

Zdroje

Obrázky:

 

Doplňující učivo

Průvlak -  je to nosný prvek, který nese trámy, popřípadě stropní panely a jejich váhy přenáší do sloupů.

Obr. 4: Železobetonový prefabrikovaný průvlak

Obr. 5: Dřevěný průvlak

 

Procvič si

1. Vyjmenujte skladbu stropní konstrukce.

2. Vyjmenujte tři základní prvky stropní konstrukce.

3. Popište, jak může být stropní konstrukce podporována.

Samostatná práce

Navrhněte skladbu stropní konstrukce rodinného domu.

Úkol

pro žáky ZŠ:

zjistěte, jaký druh stropní konstrukce máte ve vašem domě a jakou má asi skladbu.