Novodobé dřevěné stropy

Novodobé dřevěné stropy

Novodobé dřevěné stropy odstraňují částečně nedostatky tradičních dřevěných stropů. Mezi jejich přednosti patří možnost použití na větší rozpony, snížení spotřeby dřeva, možnost použití jednodušších prvků v méně namáhaných částech a novými technologiemi vytvářet efektivnější průřezy.

Druhy novodobých dřevěných stropů:

Novodobé fošnové a trámové stropy

V současnosti se pro tyto stropy velmi výhodně využívají nosné prvky z lepeného lamelového dřeva. Lepené lamelové dřevo se vyrábí vzájemným lepením lamel z masivního dřeva. K jejich výrobě se používá hlavně smrkové dřevo, popřípadě modřínové nebo dubové. Po nanesení lepidla na stykové plochy se prvky lisují. Jednotlivé lamely jsou délkově nastavovány zubovitým spojem a bočně lepeny. Díky tomu lze vyrábět lepené stropnice až do délek 16 m. Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti dřeva. Tyto lepené stropnice mají větší únosnost, a proto se tloušťka stropní konstrukce snižuje a nevznikají trhliny, které jinak narušují vzhled interiéru. Lepené nosníky mají dále vyšší požární odolnost a další předností je možnost vyrábět libovolné geometrické tvary. Lepené trámy nebo fošny se většinou osazují do ocelových pozinkovaných třmenů, které jsou připevněny k obvodovým stěnám z dřevopanelů nebo se připevňují na průvlaky nebo stěny (obr. 3). Na vrchní stranu nosníku se položí samolepící těsnící páska. Prostor mezi nosníky je většinou do poloviny vyplněn minerální izolací. V případě absence izolace ve stropě se akustické schopnosti konstrukce výrazně zhorší. Nosníky jsou dále opatřeny záklopem většinou konstrukční deskou OSB. Záklop zajišťujícím stabilitu stropnic a rovinnou tuhost stropu. Následuje pak tlumící vrstva z dřevovláknitých desek a vlastní konstrukce podlahy většinou plovoucí. Ve spodní části je proveden většinou sádrokartonový podhled. Příklad skladby novodobé stropní konstrukce je na obr. 4.

 

obrazek

Obr. 1: Příklad lepených trámů vzniklých navzájem bočně slepených latí nebo hranolů (lamel) z masivního dřeva

obrazek

Obr. 2: Příklad lepených nosníků

obrazek

Obr. 3: Příklad připevnění stropnic do ocelových třmenů

 Obr. 4: Příklad skladby novodobého fošnového stopu

Stropy s nosníky ze složeného průřezu

Pro novodobé stropy se masivní stropnice nahrazují prvky složeného průřezu. Nejčastěji jde o I-profily, které mohou být lepené nebo sbíjené. Lepené I-profily mohou mít buď pásnice i stojinu vyrobeny z masivního dřeva nebo druhá varianta je, že pásnice jsou vyrobeny z masivu a stěny nejčastěji z OSB desek, tvrdých vláknitých desek systému STEICO, z vlnitého plechu nebo může být použit i jiný materiál. Sbíjené nosníky mohou mít tvar I-nosníku, T-nosníku, truhlíku. Sbíjí se z prken nebo fošen pomocí hřebíků, jejichž počet a rozměry jsou závislé na tloušťkách použitého materiálu a velikosti zatížení konstrukce. Jejich nevýhodou je větší pracnost, proto se používaly více v dřívější době. Výhodou stropů z nosníků složeného průřezu je vysoká únosnost (je možné realizovat větší rozpony), která se v místech, kde působí malé posuvné síly, může oslabit otvory ve stěně nosníku pro instalační rozvody. Mezi nevýhody patří zejména malá stabilita proti klopení nosníků a menší požární odolnost. Uchycení nosníků a skladby těchto stropů jsou podobné jako u výše uvedených stropů.

  Obr. 5: Příklad různých druhů dřevěných I - profilů a jejich uchycení k nosné konstrukci

 Obr. 6: Typy sbíjených stropnic

Příhradový strop

Tyto stropy umožňují dosáhnout velkých rozpětí při zachování malé hmotnosti. Jejich další výhodou je snížení spotřeby dřeva, přizpůsobení průřezu zatížení stropu, využití levnějších materiálů menšího průřezu. Snadná montáž bez těžké mechanizace, dává velkou volnost v provádění instalací TZB. Příhradové nosníky mohou být vyrobené různými technologiemi, např. jako sbíjené, šroubované, se svorníky a hmoždíky, lepené, se styčníkovými deskami, s ocelovými kolíky aj. V současné době jsou velmi rozšířené stropní příhradové nosní se styčníkovými deskami z pozinkovaného plechu s trny. Styčníková deska se na spoj přikládá z obou stran a zatláčí se pomocí speciálního lisu (hydraulický, mechanický). Dosti ploché provedení konstrukcí spojovaných tímto způsobem umožňuje jejich sdružování vedle sebe, tak lze vytvořit průvlaky s velkou nosností. Používají se i příhradové nosníky kombinované dřevěné s ocelovými diagonálami (POSI). Záklop se provádí z OSB či cementotřískových desek. Skladby těchto stropů je podobná jako u výše uvedených stropů. Příhradové nosníky se vzhledem k velké konstrukční výšce využívají především pro konstrukce zastřešení větších rozponů.

 Obr. 7: Příklady příhradových vazníků

 Obr. 8: Příklad stropy z příhradových nosníků se styčníkovými deskami

Stropy ze dřevěných panelů

Nosnou konstrukci těchto stropů tvoří duté velkoplošné panely s žebrovou konstrukcí. Tyto stropy se vyznačují velmi nízkou hmotností a velmi vysokou statickou únosností. Konstrukci stavby vytváří velice tuhou a stabilní v obou osách. Urychlují výstavbu a lze je použít na stropy i střechy hlavně u dřevostaveb. Panel je tvořen nosnou spodní vícevrstvou deskou, jejíž tloušťka je závislá na požadované požární odolnosti konstrukce. Na desku jsou nalepena příčná a podélná žebra, jejichž výška závisí na požadované nosnosti panelu. Spojení žeber a desek je pouze lepením a lisováním. Celá konstrukce je uzavřena horní vícevrstvou deskou.  Dutiny mezi žebry lze vyplnit tepelnou a zvukovou izolací nebo v nich ponechat místo pro vedení rozvodů. Panely se vyrábějí různých šířek, délek i výšek, lze vyrábět i velmi atypické tvary. Nezbytnou součástí výroby panelů je kladečský plán, který přesně stanovuje průběh montáže. Jednotlivé panely se usazují  pomocí jeřábu a následně kotví ke spodní konstrukci s pomocí různých druhů stavebního kování.

Obr. 9: Příklad dřevěného stropního panelu typu NOVATOP

 Obr. 10: Příklad montáže dřevěného stropního panelu

Spřažené dřevo betonové stropy

Jde o spojení trámového, fošnového stropu s vrstvou betonu. K pevnému propojení dřevěného stropu s betonem se používají hřebíky, vruty, které se nechají vyčnívat z dřevěného stropu před zalitím betonem. Pro betonáž se používá betonová směs suchá se součinitelem w < 0,5. Nedoporučuje se použití lepenky nebo fólie pod beton. Povrch záklopu však není třeba chránit před vlhkým betonem, protože záměsová voda z betonu působí jen krátkodobě a proniká do hloubky asi 2 mm v závislosti na konzistenci betonové směsi a struktuře povrchu záklopu. Přednostmi této konstrukce jsou lepší mechanické vlastnosti a zvýšení požární bezpečnosti. Nevýhodou je, že jde o mokrý proces. Tyto stropu lze využit při rekonstrukcích starších trámových stropů nebo zhotovovat i novodobé dřevo betonové stropy.

 Obr. 11: Příklad spřaženého dřevo betonového stropu

  Obr. 12: Příklad novodobého dřevo betonového stropu

Zdroje

Obrázky:

 

Rozšiřující pojmy
U novodobch dřevěných stropů se často řeší jejich akustické vlastnosti: Zvuková neprůzvučnost u stropní konstrukce -  vyjadřuje schopnost konstrukce pohlcovat zvukové vlny a o danou hodnotu utlu... Zobrazit více
Kontrolní otázka

Vhodná i pro žáky ZŠ.

Jaké nedostatky tradičních dřevěných stropů odstraňují novodobé dřevěné stropy? Vyjmenujte také jejich druhy.