Monolitické stropy deskové

Monolitické stropy deskové

Deskové monolitické stropy mají oproti jiným monolitickým stropům jednoduchý tvar, rovný podhled a poměrně malou konstrukční výšku. Jejich výhodou je jednoduché bednění (úspora řeziva) i vyztužení a rovný podhled umožňující snadnou povrchovou úpravu tenkovrstvými omítkami a stěrkami.

Druhy monolitických stropních desek

Stropní desky mohou být uloženy na dvou protilehlých podporách a tím pnuté a vyztužené jednosměrně nebo jsou uloženy po celém obvodě - pnuté a vyztužené ve dvou směrech (křížem vyztužené desky). Podle uložení desek na stěnách a průvlacích rozlišujeme desky prostě uložené nebo vetknuté. Desky mohou souvisle probíhat přes více podpor, nazývají se desky spojité. Tloušťka desek vetknutých a spojitých se ze statického hlediska zvětšují u podpor náběhy. Náběhy se provádějí ve sklonu 1:3 do vzdálenosti 1/4 - 1/3 L od podpory (L – rozpětí). Desky konzolové jsou na jednom konci volné a na druhém konci vetknuté do podpor.

obrazek

Obr. 1: Druhy monolitických stropních desek

obrazek

Obr. 2: Vetknutá deska s náběhy

Prostě uložený deskový strop

Tyto stropy mají desku uloženou na odstupu zdi nebo v rýze vytvořené ve zdivu, a to buď na protilehlých podporách nebo po celém obvodu. Deska není pevně spojena s podporou, ale její uložení dovoluje její pootočení nad podporou. Desky, které jsou uloženy na dvou protilehlých podporách, se vyztužují pouze v jednom směru z podpory na podpor (tedy kolmo na podporu). Nosná (tahová) výztuž se klade ke spodnímu líci desky a na ni se pokládá výztuž konstrukční (rozdělovací). Minimální tloušťka železobetonové desky je 50 mm. Tloušťku desky lze vypočítat ze vztahu d0 = 1/25 až 1/20 (l = výpočtové rozpětí).

Obr. 3: Deska prostě uložená na dvou protilehlých podporách

obrazek

Obr. 4: Namáhání prostě uložené desky

obrazek

Obr. 5: Vyztužení prostě uložené desky pnuté jednosměrně

Desky prostě uložené po celém obvodě se vyztužují ve dvou směrech na sebe kolmých - tzv. křížovou výztuží. Vyztužením desky v obou směrech lze zmenšit tloušťku stropu a další výhodou je jejich použití pro větší rozpony a zatížení. Výhodné je použít tyto desky pro čtvercový půdorys nebo pro obdélníkový o maximálním poměru stran 1:1,5. Minimální tloušťka křížem vyztužené desky se vypočítá ze vztahu d0 = 1/75(lx + ly).

obrazek

Obr. 6: Deska prostě uložená po celém obvodě

obrazek

Obr. 7: Minimální tloušťka křížem vyztužené desky

Délka uložení desky na podpoře se rovná tloušťce desky, min. 100 mm. Prostě uložený deskový strop se používá pro rozpětí max. 3000 - 4000 mm, např. pro chodby.

obrazek

Obr. 8: Délka uložení desky

Vetknutý deskový strop

Tento druh stropu má desku pevně spojenou s podporami, se kterými vytváří jeden tuhý celek. Betonuje se současně s betonovými věnci nebo průvlaky a nosná výztuž prochází až do nich. V místě podpor se umisťuje výztuž k hornímu líci desky (vycházíme z průběhu ohybového momentu). Tato nosná výztuž se v místě podpor ohýbá pod úhlem 30° k hornímu líci. Ekonomické rozpětí vetknutých desek je do 4,5 - 6 m. Vetknutá deska, která má výztuž pouze v jednom směru má tloušťku d0 =1/35 l. Má-li křížovou výztuž, pak má tloušťku d0 =1/105 (lx + ly).

obrazek

Obr. 9: Deskový strop vetknutý po obvodě, křížem vyztužený

obrazek

Obr. 10: Namáhání částečně vetknuté desky

obrazek

Obr. 11: Příklad vyztužení částečně vetknuté desky

Spojité deskové stropy

U těchto stropů desky souvisle probíhají přes více podpor. Desky mohou být volně uložené, podepřené nebo vetknuté na dvou podporách nebo po celém obvodě. Při jejich výpočtu se používá stejných empirických vzorců jako u předešlých desek. Deska má buď v celém poli stejnou tloušťku d0 nebo je zesílená náběhy.

Obr. 12: Deska spojitá volně uložená, podepřená

obrazek

Obr. 13: Spojitá deska vetknutá

Železobetonové deskové stropy lokálně podepřené

Jedná se o deskové stropy s křížem vyztuženými deskami, které jsou lokálně podepřeny sloupy s viditelnými nebo skrytými hlavicemi. Tyto stropy jsou vhodné pro velká užitná zatížené. Hlavice zajišťují přenos zatížení od stropu do podporujícího sloupu. Stopy s viditelnými hlavicemi se nazývají stropy hřibové.

Obr. 14: Lokálně podepřená deska s viditelnými hlavicemi – hřibový strop

 

obrazek

Obr. 15: Lokálně podepřená železobetonová deska s rovným podhledem

Monolitické stropy deskové dodatečně předpínané

Tyto stropy se používají pro velká rozpětí. Do bednění stropu se vloží kabelové kanálky s předpínací výztuží a provede se betonáž stropu. Po zabetonování se výztuž dodatečně mechanicky předepne. Dodatečně lze předpínat i monolitické průvlaky.

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
 • HEMZÁCEK, Petr, Vilém  SLAVÍK. Učebnice technologie pro 2. ročník SOU. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1986.
 • AUTOR NEUVEDEN. Monolitické stropy [online]. [cit. 2014-01-06]. Dostupný na WWW: http://www.estav.cz/katalog/listy/K04496.pdf.

Obrázky:

 • Obr. 1: ČIHÁK, Jaroslav, Marcela KRÁLIKOVÁ. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1988.
 • Obr. 2: HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
 • Obr. 3, 6, 8, 14, 15: HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
 • Obr. 4, 5, 10, 11: HEMZÁCEK, Petr, Vilém  SLAVÍK. Učebnice technologie pro 2. ročník SOU. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1986.
 • Obr. 7, 9, 12, 13: AUTOR NEUVEDEN. Monolitické stropy [online]. [cit. 2014-01-06]. Dostupný na WWW: http://www.estav.cz/katalog/listy/K04496.pdf.
 • Obr. 17: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
Doplňující učivo

Betonování monolitického stropu:

Většinou se používá betonová směs B 20 měkké konzistence, max. zrno 16 mm. Při betonování nesmí dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunu nebo přetvoření výztuže. Betonáž nesmí být přerušena. Při betonáži je nutné dodržet krytí výztuže dané normou. Betonovou smě je nutno řádně zhutnit, používají se ponorné vibrátory průměru okolo 40 mm, popřípadě jiné způsoby zhutňování. Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Betonová směs musí být chráněna před klimatickými vlivy a nadměrným vysušováním (jutové fólie , kropení) , při teplotě pod 5 ºC se do směsi přidávají urychlovače tuhnutí, záměsová voda se ohřívá, taktéž kamenivo. Odbednění konstrukce je možné po 28 dnech.

Obr. 17: Výztuž železobetonové desky

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.

Procvič si

1. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi deskou prostě uloženou, vetknutou a spojitou.

2. Vysvětli, co je to deska konzolová a kde se s ní můžeš ve stavbě setkat.

3. Nakresli obrázek namáhání desky prostě uložené a vetknuté.

4. Uveď příklad vyztužení desky prostě uložené a vetknuté, popřípadě nakresli obrázek vyztužení těchto desek.

5. Vysvětli pojem deskové stropy lokálně podepřené a uveď příklady použití tohoto stropu.

Odkaz

Více o hřibových stropech najdete zde

Kontrolní otázka

pro žáky ZŠ:

Jak se nazývá vybavení pro výrobu betonové směsi na stavbě?