Nosníkové montované stropy

Nosníkové montované stropy

Tento druh stropů je tvořen z nosníků a vložek z různého stavebního materiálu, zálivkového betonu popřípadě vložené výztuže. Do této skupiny lze zahrnout většinu keramických stropů z keramických vložek a desek, ale i další varianty skládaných nosníkových stropů z jiných stavebních materiálů jako jsou vložky z pórobetonu, liaporu, polystyrénu aj.

Hlavní nosnou konstrukci těchto stropu jsou nosníky, které mohou být kovové, železobetonové nebo keramickobetonové, opatřené ocelovou výztuží. Jejich průřez bývá nejčastěji tvaru „I“ nebo obráceného „T„, popřípadě jsou použity i jiné tvary. Vložky jsou výplňové prvky, které přenášejí zatížení do nosníků. Bývají vyrobeny z keramiky, lehkého betonu či jiného materiálu, vylehčené dutinami a vyztužené vnitřními žebry, takže mají nízkou hmotnost a vykazují dostatečnou pevnost v rozsahu svého rozměru. Nosníky se rozmístí v osových vzdálenostech podle rozměru příslušné vložky a jsou provizorně podepírány pomocnou konstrukcí. Je nutno dodržet délky uložení nosníků předepsané výrobcem. Výztuž nosníků se v místě jejich uložení spojí s výztuží věnců, čímž se dosáhne vytvoření tuhé konstrukce celého objektu ve spojení se stropní deskou jako zavětrování. Vlastní stropní deska je vytvořena z vložek nebo desek, které se ukládají na spodní přírubu nosník. Zmonolitnění stropu se provede zálivkovým betonem včetně konstrukcí ztužujících věnců.

Výhody nosníkových montovaných stropů

 • jednoduchá montáž,

 • dostatečná okamžitá únosnost stropní konstrukce,

 • bez nároků na těžkou mechanizaci,

 • dobré tepelně izolační vlastnosti,

 • poměrně malá hmotnost stropu,

 • rovný podhled,

 • keramické nosníkové stropy mají dobrou požární odolnost.

Nevýhody nosníkových montovaných stropů

 • větší pracnost při montáži,

 • montáž vyžaduje přesné dodržení technologických předpisů,

 • plné hodnoty únosnosti stropní konstrukce je dosaženo po zatvrdnutí a dozrání zálivkového betonu a do této doby musí být nosníky podepřeny.

Druhy nosníkových montovaných stropů

 • Keramické nosníkové stropy

  • stropy z keramických desek HURDIS a válcovaných I nosníků,

  • stropy z keramických desek HURDIS a nosníků HF,

  • stropy z keramických desek HURDIS a keramických nosníků HONOS-POT,

  • stropy z keramických desek HURDIS a předpjatých železobetonových nosníků HAT TRICK,

  • stropy ze stropních vložek MIAKO a keramických nosníků,

  • stropy z keramických povalů,

  • aj.

 • Stropy z betonových prefabrikovaných desek a válcovaných I nosník.
 • Stropy z železobetonových prefabrikovaných nosníků a vložek.
 • Stropy z betonových dutinových vložek a příhradových nosníků.
 • Stropy z příhradových nosníků a stropních vložek Ytong.
 • Stropy Liapor z příhradových nosníků a tvarovek z liaporbetonu.
 • Stropy VELOX – tvořené z štěpkocementových stropních prvků a prostorové výztuže.
 • Stropy RECTOLIGHT - stropních nosníků z předpjatého betonu a lehkých stropních vložek z vysokojakostní dřevoštěpky.
 • Stropy z polystyrénových stropních tvarovek a příhradových nosníků.
 • Stropy z panelů ztraceného bednění systému STAVOMODUL.
 • aj.
Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
 • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
 • NOVOTNÝ, Roman. Technologie, část II. Studijní text pro tříletý učební obor zedník vzniklý v rámci projektu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, 2011.
 • SLAVÍČKOVÁ, Jolana, Zdeněk FORSTER, Vlastimi EHRMAN. Nové Rochlovy tabulky 2. Praha: INCON-F s. r. o., 2003, ISBN 80-902397-6-5.
 • AUTOR NEUVEDEN. Stropní konstrukce [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupný na WWW: http://www.cscm.cz/lexikon/kap18.pdf.
Opakování

1. Z jakých konstrukčních částí se skládají nosníkové montované stropy?

2. Vyjmenujte výhody nosníkových montovaných stropů.

3. Vyjmenujte nevýhody nosníkových montovaných stropů.

4. Proveťe rozdělení nosníkových montovaných stropů.