Tvorba a vylučování moči

Tvorba a vylučování moči

Proces tvorby a vylučování moči z těla je výsledkem složité činnosti ledvin. Krev, která přitéká pod velkým tlakem, bohatě zásobuje ledviny. V nefronu je zahájen proces glomerulární filtrace.

Při tomto ději krev protéká klubíčkem a dále se protlačuje do Bowmanova pouzdra. Malphigiho tělísko slouží jako filtr. Filtruje se tekutina podobná krevní plazmě, ale bez bílkovin. Tento filtrát nazýváme glomerulární neboli primární moč. Za 24 hodin se vytvoří asi 180 l primární moči. Proces filtrace závisí na filtračním tlaku, tímto je krevní plazma vytlačována do Bowmanova váčku.

Primární moč je z Bowmanova váčku vedena do proximálního tubulu. Zde se zpět vstřebává asi 70 % primární moči a zadrží se látky, které tělo potřebuje.

Na proximální tubulus navazuje Henleova klička. Zde proudí zbylých 30 % primární moči. V kličce se vstřebává a koncentruje voda. Henleova klička má tvar písmene U a svými konci zasahuje do dřeně ledvin. Má sestupné a vzestupné raménko, které produkují hormon renin. Vzestupné raménko kličky pokračuje do tubulu distálního.

V distálním kanálku probíhá další zpracování primární moči. Dochází k zpětnému vstřebávání sodíku, který ovlivňuje aldosteron.

Zbývající primární moč proudí distálním tubulem do sběracích kanálků, v nichž dochází k definitivnímu vstřebávání vody. Také zde probíhá konečná úprava moči, která poté přechází do vývodných cest močových.

Ledviny vytvářejí moč nepřetržitě, což je nezbytné pro udržování stálosti vnitřního prostředí. Pokud ledviny moč nevytváří, nastává během 3 – 5 dnů smrt.

Ledviny jsou schopné vytvořit asi 1,5 l moči. Denní objem vyloučené moči nazýváme denní diuréza.

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
Doplňující učivo

Močení (mikce) - je děj, při kterém dochází k odchodu moče z močového měchýře. Pokud je močový měchýř naplněn 200 ml tekutiny, nezvedá se v měchýři tlak. Ten se mění, pokud náplň překoná hranici 300 ml. Zvýšení tlaku v měchýří spouští pocit nucení na močení. Centrum reflexu je uloženo v sakrální míše.

Existujé celá řada poruch udržení obsahu močového měchýře. Patří sem například noční pomočování, stresová inkontinence (samovolný odchod obsahu), nykturie (noční močení).

Diuréza - množství moče za 24 hodin.

Doplňující učivo

Močová trubice má rozdílnou délu u mužů a u žen. U žen je délka močové trubice zhruba 3 - 4 cm u mužů 15 - 20 cm. Tato odchylka je způsobena odlišnou stavbou zevnich pohlavních orgánů.

Kratší močová trubice je příčinou vzniku potíží se samovolným odchodem části obsahu močového měchýře. Močová trubice prochází svaly pánevního dna, které se dají poměrně dobře posílit pravidelným cvičením, a tím zabránit nekontrolovaným únikům moči. Posílením dojde ke zmírnění problematiky inkontinence.

Základní pojmy
Vhodné i pro ZŠ Primární moč - zhruba 180 litrů tekutiny vytvořené za 24 hodin. Definitivní moč - konečný produkt ledvin, množství 1,5 lirtu. Filtrace - proces, při kterém se vytváří primá... Zobrazit více
Doplňující učivo

Množství a složení moči je závislé na několika faktorech. Mezi hlavní faktor patří množství krve, která byla přefiltrována v glomerulech. Pokud se zvýší příjem tekutin, zvýší se i množství moči. Filtrace je ovlivňována reninem. Renin je hormon, který reguluje průsvit hladké svaloviny přívodné cévy.

 

Pokus

Vhodné i pro ZŠ

Nachystej si tužku s papírem. Zaznamenej v průběhu celého dne, kolik si vypil tekutin. Zaznamenej i kolikrát si močil. Porovnej s kamarádem.