Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce musí řádně splňovat požadavky na statiku, estetiku, akustiku, odolnost proti požáru a mít tepelně izolační vlastnosti.

Mezi svislé nosné konstrukce patří stěny, sloupy a pilíře. Svislé nosné konstrukce jsou:

 • Zděné

zzvvhgbbhbjbhb

Obr. 1: Konstrukce zděné

 • prefabrikované montované

obrazek

Obr. 2: Prefabrikované montované

 • monolitické

obrazek

Obr. 3: Monolit konstrukce VELOX

 

obrazek

Obr. 4: Konstrukce schodiště před betonáží

 • konstrukce smíšené.

obrazek

Obr. 5: Konstrukce montované

Poruchy vznikají vlivem působení času, povětrnostních vlivů a dále také možným přetěžováním budovy, nebo její části.

Poruchy ve vnitřní části svislých nosných konstrukcí se dosti těžko posuzují z hlediska zjišťování příčiny poruchy.

Poruchy na vnějších částech svislých nosných konstrukcí se dají vizuálně zjistit a dle posouzení ihned opravovat.

Jedná se o poruchy charakteru:

 • Praskliny

obrazek

Obr. 6: Trhliny, praskliny objektu

 

obrazek

Obr. 6: Trhliny v příčkách

 • Vychýlení zdiva, pilířů a sloupů

obrazek

Obr. 7: Praskliny pilířů

obrazek

Obr. 8: Poškozený přetížený pilíř

 • Výtluky

obrazek

Obr. 9: Výtluky a puchýře

 • Puchýře.

Poruchy zdiva nad terénem

Zdivo porušené trhlinami opravujeme, pokud se trhliny a praskliny stabilizují. Nemění dále svou velikost.

Opravu provádíme pomocí spárovacích akrylových tmelů, injektováním a pohledovou estetiku zajišťujeme montáží různých krycích lišt z vhodného materiálu.

obrazek

Obr. 10: Trhliny ve zdivu

Zdivo vychýlené vlivem průhybů vodorovných konstrukcí nebo vznikem šikmých tlaků se musí posoudit odborníkem – statikem, který poškození posoudí a navrhne způsob řešení opravy.

Při opravě vychýlených zdí se používá narovnání zdí pomocí hydraulických zvedáků za stálého zabezpečení podpěrami a vzpěrami. Stěny budov se zajišťují a zpevňují stahováky.

Ztužení zděných objektů

Ztužení zděných objektů a staveb se provádí tehdy, když je objekt poškozen trhlinami. Tyto vznikají příčinou různých otřesů, nestejnoměrným sedáním stavby atd.

Ztužení se provádí stáhnutím obvodových stěn objektu ocelovými táhly z kruhové nebo ploché oceli. Používá se i ocel do předpjatých betonů.

Ztužení je ukončeno pomocí napínacích klínů nebo šroubovicí s podložkou a maticí.

Obr. 11: Ztužení budovy ocelovými táhly

Opravy pilířů

Poškozené pilíře poznáme podle tvořících se podélných prasklin.

Opravy pilířů provádíme:

 • vyspravením poškozených částí, vyztužením nebo přizděním tak, aby se dosáhlo zpevnění pilíře

 • nahrazení poškozeného pilíře novým pilířem

Nosný pilíř musí být předem vylehčen podpěrami do úrovně vyššího podlaží. Širší nosné pilíře se odbourávají a vyměňují tak, že se odbourá nejdříve jedna polovina a opět vyzdí s pečlivým uklínováním do starého zdiva. Po řádném zatvrdnutí se provede odbourání a vyzdění druhé části opět s pečlivým zavázáním do první části pilíře a s uklínováním pod vodorovnou konstrukci stropu.

Obr. 12: Způsoby oprav pilířů

obrazek

Obr. 13: Oprava nosného pilíře

Bourání nosných zdí

Bourání nosných zdí se nesmí provádět bez posouzení a rozhodnutí statika, který má patřičnou kvalifikaci a oprávnění.

Pro bourání nosných zdí je velice důležitá příprava a její postup.

Při odstraňování  zdiva postupujeme tak, že:

 • Zjistíme, zda jsou v nosné zdi vedeny  instalace sítě,

 • Instalace demontujeme, nebo ukončíme a zajistíme návaznost na pozdější nové napojení,

 • Provedeme podepření, zavětrování vodorovných konstrukcí, které nese, nebo jsou zakotveny v nosné zdi. Toto provedeme v případě více pater až do spodního patra budovy,

 • Teprve po tomto zabezpečení přistupujeme k vlastním bouracím pracím.

Opravy komínových těles

Práce a opravy komínových těles rozdělujeme:

 • Nadstřešní komínové zdivo a komínovou hlavu.

obrazek

Obr. 14: Poškozený komín

 • Vyvložkování komínového průduchu,

 • Dodatečně stavěný nový komín.

Opravy nadstřešního komínového zdiva provádíme z důvodu působení povětrnostních podmínek, střídání vnějších a vnitřních teplot v průduchu, které zapříčiňují vypadávání malty ze spár a kousků zdiva až po celkové drobení zdícího materiálu.

Pracovní postup při opravě komínového zdiva nad střechou probíhá tak, že:

Obr. 15: Původní komín

 • Zabezpečíme pracovní místo okolo komínu, komunikace a prostranství,  kde by mohl případně dopadnout vybouraný materiál ze střechy,

 • Rozebereme staré komínové zdivo,

 • Demontujeme částečně krytinu kolem komínového tělesa,

 • Vyzdíme nové komínové těleso s použitím komínové vložky dle současných norem,

 • Osadíme komínovou hlavu jako prefabrikátový díl,

 • Závěrem průchod komínového tělesa střechou zapraví odborně klempíř a pokrývač.

obrazek

Obr. 16: Oprava komínu omítnutím

obrazek

Obr. 17: Komínové zdivo lícované

obrazek

Obr. 18: Oprava komínového tělesa na půdě

obrazek

Obr. 19: Nová komínová hlava a komín

Dodatečné vyvložkování komínového tělesa podmiňuje současný předpis pro plynná, kapalná a tuhá paliva. Pro tuto úpravu se používají keramické vložky, kruhově stočené hliníkové nebo nerezové roury.

obrazek

Obr. 20: Řez komínovýn tělesem

obrazek

Obr. 21: Rekonstrukce komínu systém CIKO

Pracovní postup při provedení dodatečného vložkování komínového tělesa probíhá tak, že:

Obr. 22: Materiály pro vložkování

 • Demontujeme komínové zdivo nad střechou  a v prostroru pod konstrukcí krovu střechy,

 • Vysekáme drážky pro komínové vložky v celé délce komínového průduchu,

 • Dole při založení průduchu osadíme keramickou vložku s vybíracím otvorem dle normy

 • Vložky obalíme do minerální vlny a vložky osazujeme do drážek opatřených těsnícím šamotovým tmelem,

 • Osadíme vložky pro napojení kouřovodu,

 • Zazdíváme postupně drážku po osazení keramických vložek,

 • Dozdíme komínové těleso v půdním prostoru a nad střechou,

 • Osadíme vložku pro vymetací otvor včetně dvířek.

Dodatečné zřizování komínu se provádí, pokud je nutné stavbu tímto tělesem vybavit za účelem zajištění vytápění a odvodu spalin.

Dodatečně stavěný komín provádíme tak, že:

Obr. 23: Venkovní odtah spalin

 • Provedeme stavbu nového komínového tělesa dle normy od základu,

 • Zajistíme montáž vícevrstvého komínového tělesa firmou s certifikačním a montážním osvědčením, kvůli záruce na dílo.

Bourání příček

Obr. 24: Bourání betonové příčky

Příčky se řadí zpravidla mezi nenosné konstrukce, tudíž práce jsou z hlediska zajištění zátěže stropní konstrukce méně náročné. Pokud, není jasné z projektové dokumentace, o jakou zeď se skutečně jedná, přizve se odborník statik. Příčku jako takovou bouráme vždy shora. Odstraňujeme průběžně nabouraný materiál, abychom nezatěžovali stropní konstrukci.

Zřizování nových příček

Nové příčky se dnes staví jak z tradičního, tak také z lehčeného materiálu. Hodně se používá montáž příček ze sádrokartonu.

Obr. 25: Příčky z YTONGU

obrazek

Obr. 26: Příčky ze sádrokartonu

Poruchy panelových konstrukcí

Panelová zástavba zaznamenala opotřebení jak fyzické, tak také ve vybavenosti a interiérové dispozici.

Vady panelových konstrukcí se projevují jako:

 • Odhalená výztuž

obrazek

Obr. 7: Sanace výztuže panelu

 • Trhliny

 • Nedostatečná tepelná a zvuková izolace

 • Puchýře a hnízda

 • Mezery a netěsnost spár mezi panely

Opravy poruch objektů z panelových konstrukcí se dnes řeší dodatečným zateplením těchto objektů.

obrazek

Obr. 28: Zateplení fasády

 

obrazek

Obr. 29: Zateplovací fasádní systém

Objekty se nejprve opraví a zbaví zjevných poruch tak, aby poškození nemohlo pokračovat a neohrozilo nijak statiku objektu.

Zateplení panelové konstrukce přináší výhody a efekt při:

 • Úsporách za náklady na vytápění objektu,

 • Omezení vzniku plísní v interiérových prostorách staveb,

 • Zlepšení bezúdržbového intervalu fasády a zlepšení estetického vzhledu stavebního objektu.

 

Z hlediska opotřebení je nejvíce aktuální zastaralé bytové jádro, které nevyhovuje jak dispozičně tak mnohdy z hygienických důvodů.

Proto se často provádí přestavba bytového jádra za nové zděné z vyhovující dispozicí a kvalitou odpovídající dnešním požadavkům a trendům moderního bydlení.

 

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Konstrukce zdene. Konstrukce zděné. ASB-Portál.cz [online]. © JAGA GROUP, s. r. o. Všechna práva vyhrazena [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/cihly-tvarnice/konstrukcni-zasady-jednovrstveho-cihelneho-zdiva
 • Obr. 2: Prefabrikované montované. Prefabrikovaný stěnový nosný systém. Ing.M.Nutil statik s.r.o. [online]. © Copyright 2011 - 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.statiknutil.cz/betontherm-bth120/co-je-system-bth120/
 • Obr. 3: Monolit konstrukce VELOX. Konstrukce monolitické. SMART CITY Ostrava [online]. © 2007 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/stavebni-systemy-velox_N2444
 • Obr. 4: Konstrukce schodiště před betonáží. Konstrukce monolitické. SMART CITY Ostrava [online]. © 2007 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/stavebni-systemy-velox_N2444
 • Obr. 5: Konstrukce montované. Konstrukce montované. SmartcityOstrava [online]. © 2007 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/stavebni-materialy-na-bazi-obnovitelnych-zdroju-surovin_N498
 • Obr. 6: Trhliny v příčkách. Typický průběh trhlin při podmrznutí základu rodinného domu. Novinky.cz [online]. Copyright © 2003–2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/bydleni/nemoci-nemovitosti/334773-tancici-domy-na-jilech.html
 • Obr. 6: Trhliny, praskliny objektu. Trhliny ve zdivu. STATIKA MACEK [online]. © 2010 Všechna práva vyhrazena. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.statika-macek.cz/sluzby/nazev-sluzby-1/
 • Obr. 7: Praskliny pilířů. Svislé praskliny. BEST [online]. © BEST, a.s. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.best.info/zakaznicky-servis/doporuceni-pro-realizaci/vystavba-plotu-zidek-a-opernych-zdi/stavba-z-prvku-best-luneta-best-natura-a-best-grad/
 • Obr. 8: Poškozený přetížený pilíř. Trhliny ve zdivu. STATIKA MACEK [online]. © 2010 Všechna práva vyhrazena. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.statika-macek.cz/sluzby/nazev-sluzby-1/
 • Obr. 9: Výtluky a puchýře. Výtluky a puchýře v omítce. ASB-portál.cz [online]. © JAGA GROUP, s. r. o [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/rekonstrukce-staveb/sanace-vlhkeho-zdiva-azatepleni-bytoveho-domu-vplzni
 • Obr. 10: Trhliny ve zdivu. Trhliny ve zdivu. STATIKA MACEK [online]. © 2010 Všechna práva vyhrazena. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.statika-macek.cz/sluzby/nazev-sluzby-1/
 • Obr. 11: Ztužení budovy ocelovými táhly. Ztužení obvodového zdiva. Sanace a vyztužení RD Zádveřice [online]. Copyright (c) Libret, s.r.o. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.libret.cz/cs/reference/sanace-a-vyztuzeni-rd-zadverice/
 • Obr. 12: Způsoby oprav pilířů. Opravy pilířů. Tzbinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014, [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/9716-zkusenosti-ziskane-pri-rekonstrukci-polyfunkcniho-domu
 • Obr. 13: Oprava nosného pilíře. Sanace zdiva. Tzbinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014, [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/9716-zkusenosti-ziskane-pri-rekonstrukci-polyfunkcniho-domu
 • Obr. 14: Poškozený komín. Opravy komínů. Výškové a stavební práce pomocí horolezecké techniky [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.rapel.cz/galerie/2010/oprava-kominu-novoveska-75-jablonec-nn/
 • Obr. 15: Původní komín. Opravy komínů. EMI-TESTs.r.o. [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.emi-test.cz/opravy-kominu-stavby-novych-kominu/
 • Obr. 16: Oprava komínu omítnutím. Opravy komínů. Výškové a stavební práce pomocí horolezecké techniky [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.rapel.cz/galerie/2010/oprava-kominu-novoveska-75-jablonec-nn/
 • Obr. 17: Komínové zdivo lícované. Komínové lícované zdivo. STAVBA KOMÍNŮ [online]. © jinsona designs [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.centrumkrbu.cz/stavba-kominu
 • Obr. 18: Oprava komínového tělesa na půdě. Opravy komínů. EMI-TESTs.r.o. [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.emi-test.cz/opravy-kominu-stavby-novych-kominu/
 • Obr. 19: Nová komínová hlava a komín. Opravy komínů. EMI-TESTs.r.o. [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.emi-test.cz/opravy-kominu-stavby-novych-kominu/
 • Obr. 20: Řez komínovýn tělesem. Řez komínovým tělesem. CIKO komínové systémy [online]. 2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://ciko-kominy.cz/rekonstrukce-nadstresni-casti/
 • Obr. 21: Rekonstrukce komínu systém CIKO. Řez komínovým tělesem. Ciko komínové systémy [online]. 2012 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://ciko-kominy.cz/rekonstrukce-nadstresni-casti/
 • Obr. 22: Materiály pro vložkování. Tradiční materiály pro vložkování komínů. FURANFLEX [online]. 2009 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.furanflex.com/index2.php?lang=cz
 • Obr. 23: Venkovní odtah spalin. Vložkování komínů-Fasádní komín. Kominictví Volše [online]. © 2014 Kominictví Volše [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.kominictvi-volse.cz/sluzby/vlozkovani-kominu/s3n3.aspx
 • Obr. 24: Bourání betonové příčky. Bourání příčky. MEGAINZERCE [online]. © 2009 Megainzerce.cz [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://sluzby-remesla.megainzerce.cz/stavebni/bourani-betonove-pricky-rezani-aj-477402.htm
 • Obr. 5: Příčky z YTONGU. Příčky YTONG. SMART city Ostrava [online]. © 2007 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/zdrave-klima-v-panelaku_N915
 • Obr. 26: Příčky ze sádrokartonu. Sádrokartonové příčky. SmartcityOstrava [online]. © 2007 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/modre-akusticke-systemy-rigips-s-bronzem-a-rigiprofily-se-stribrem-v-soutezi-ceske-stavebni-akademie_N3359
 • Obr. 27: Sanace výztuže panelu. Sanace výztuže. Tzbinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/7733-provadeni-zateplovacich-systemu-a-chyby-v-praktickych-prikladech
 • Obr. 28: Zateplení fasády. Zateplení fasády. Evropská data banka [online]. © Evropská databanka a.s. [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://nabidky.edb.cz/Nabidka-20855-Zatepleni-fasady-rodinnych-panelovych-domu-rekonstrukce-bytu
 • Obr. 29: Zateplovací fasádní systém. Zateplovací systém. KARLOVARSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - cesta ke spokojenosti [online]. 2000 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.kvstavebni.cz/zateplovani-fasad.html