BOZP

BOZP

BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

BOZP při bouracích pracích

BOZP při opravách schodišť

BOZP při zřizování nových otvorů a úprav otvorů

BOZP při provádění dodatečných izolací

BOZP při opravách stropů

BOZP při opravách svislých nosných konstrukcí

BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

 • Zaměstnavatel musí provést zajištění proti pádu, pokud se zaměstnanci pohybují na pracovištích a přístupových komunikacích nad vodou nebo nad látkami, ohrožujícími při pádu život (např. popálení, poleptání, otrava, zadušení).
 • Rovněž tak na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.
 • Práci ve výškách nelze provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tehdy je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:
 • bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, dále vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) zejména při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf). Platí to, i pokud je dohlednost v místě práce menší než 30 m, a teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.
 • Zajištění se provádí především stanovením technických a organizačních opatření k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, případně k bezpečnému zachycení.
 • Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytné lešení, ohrazení nebo sítě, lešení nebo pracovní plošiny). Stejně jako u minimalizace ostatních rizik se prostředky osobní ochrany používají teprve pokud povaha práce vylučuje použití technických konstrukcí nebo není-li jejich použití účelné nebo dostatečné.
 • Zvláštní pozornost je nutno věnovat krytům kanálů a všem prohlubním, které přesahují půdorysný rozměr 25 centimetrů. Zde je nutno zajistit jejich překrytí ihned po vzniku, pomocí poklopů o odpovídající únosnosti, zajištěných proti posunutí. Další možností, která brání propadnutí do otvorů a terénních prohlubní je zajištění zábradlím nebo ohrazením.
 • Na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení, musí být provedeno zajištění proti propadnutí.
 • U zajištění v žádném případě nelze akceptovat používání nestabilních předmětů.

Zásady technického zajištění

 • Ochranné zábradlí, které musí mít alespoň horní madlo a ochranné lišty o výšce minimálně 15 centimetrů. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horním madlem a ochrannou lištou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jednou nebo více středních tyčí, případně jinou vhodnou výplní, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horního madla nejméně 1,1 m nad podlahou.
 • Pokud technologický postup vyžaduje dočasné odstranění zábradlí, musí být přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Bezprostředně po dokončení pracovní operace, která si odstranění vyžádala, musí být zábradlí opět osazeno.
 • Lešení, k němuž musí být průvodní dokumentace a návod na montáž a používání. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří lešení montují, používají a demontují.
 • Pokud se potřebná dokumentace k lešení nedohledá a není montována ve shodě s českou technickou normou, musí být odborně způsobilou osobou proveden výpočet pevnosti a stability.
 • Při stavbě, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích a chodnících
 • Lešení musí být pevné a stabilní, musí být kotveno a úhlopříčně vyztuženo, všechna patra lešení musejí být opatřena dvoutyčovým zábradlím, podlahy lešení musejí být zhotoveny ze schválených podlahových dílců, zajištěných proti posunutí. Pokud je okraj podlahy vzdálen od stěny objektu více než 25 cm, musí být lešení vybaveno i zde zábradlím.
 • Nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1,8 m, podchodná výška lešení pro veřejný provoz nejméně 2,1 metru, lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. To musí být provedeno písemně.
 • Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž, obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti ověřeny. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu musí být určen v technologickém postupu.

 • Pokud není z důvodu jednoduchosti technologický postup zpracováván, určuje vhodný způsob zajištění proti pádu, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec, pověřený zaměstnavatelem.
 • Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec, provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu, byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.
 • V neposlední řadě musí být zjištěna zdravotní způsobilost zaměstnance.
 • U prací ve výšce nad 10 metrů je vyžadována preventivní prohlídka do padesáti let věku jedenkrát za tři roky, nad padesát let věku jednou za rok!

Zásady při používání žebříků

 • Žebřík smí být používán jen, pokud je použití opodstatněné a účelné, případně, kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití jiných prostředků neumožňují.
 • Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí, jako například přenosné řetězové pily nebo ruční ruční pneumatické nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat!
 • Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg a nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.
 • Žebříky, používané pro výstup (sestup), musejí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.
 • Přenosné dřevěné žebříky o délce více než 12 m nelze používat.
 • Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.
 • Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.
 • Zaměstnavatel musí zajistit provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.
 • Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutno vždy bezpečně zajistit:
 • Rozměr ohroženého prostoru se určuje v závislosti na výšce pracoviště, čím vyšší budova, tím se rozměr ohroženého prostoru zvyšuje. U budov nebo pracovišť nad 30 metrů je to 1/10 výšky.

Školení zaměstnanců

 • Zaměstnavatel musí zajistit školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou v dostatečném rozsahu pro všechny zaměstnance, u nichž lze předpokládat práci ve výšce, a to zásadně ještě před přidělením takové práce.

 

BOZP při bouracích pracích

 

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis.

Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.:

 • Strojní bourání: Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů pouze v případě, že jsou provedena opatření k zajištění stability zbylých částí stavby.

 • Bourání kleneb uvolněním částí konstrukcí, které je zajišťují, je možné pouze strojně. Současně musí být zajištěno, aby zřícená klenba neohrozila pracovníky. 

 • Při bourání venkovních zdí vícepodlažních objektů se postupuje z vnější strany objektu. Zdi se nesmějí strhávat rozhoupáním. 

 • Budovy sestavené ze železobetonových prefabrikátů lze bourat postupně až po rozpojení jednotlivých prefabrikátů a zajištění jejich stability.

 • Stropní prvky je třeba před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

 • Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení prašnosti zdroj vody, musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození.

 • Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit signál, kterým dá v naléhavém případě osoba určená zhotovitelem pokyn k opuštění pracoviště! Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazatelně (písemně) seznámeny!

 • Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

 • Bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť, strojní bourání a řezání kyslíkem mohou provádět osoby určené zhotovitelem.

 • Musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Stálý dozor je potřeba zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na více místech jedné bourané stavby současně.
 • Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána taková opatření, aby zajistila jejich bezpečnost.
 • Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší.
 • Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

Relevantní právní předpisy:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.                                                                                

BOZP při opravách schodišť

Práce provádí kvalifikovaní řádně a prokazatelně proškoleni pracovníci.

Při prováděných pracích se vychází z předem daného technologického postupu prací.

Během prací se musí provádět na konstrukci různá stabilizační opatření, jako ztužení, vzpěry, kotvení atd.

Pomocné montážní prvky a přípravky nesmí být demontovány před ukončením prací a konečným ukotvením a ztužením opravované schodišťové konstrukce.

Při bourání se pracovníci řídí předpisy pro bourací práce.

BOZP při zřizování nových otvorů a úprav otvorů.

 • Práce provádí kvalifikovaní řádně a prokazatelně proškoleni pracovníci.
 • Při prováděných pracích se vychází z předem daného technologického postupu prací.
 • Podpěrné konstrukce používané při pracích musí vykazovat dostatečnou únosnost a být řádně zavětrovány.
 • Při použití lešení pro provádění prací se nesmí zatěžovat nabouraným materiálem nadbytečně, než bylo projektováno.
 • Podpěry musí být stabilní a mít patřičnou kvalitu pro unesení požadované zátěže. Dále musí být opatřeny roznášecím patkami a hlavicemi, pro lepší roznesení zátěže.
 • Při betonáži se sleduje stav konstrukce bednění, případné závady se ihned odstraňují.

BOZP při provádění dodatečných izolací

Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách:

 • Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem10).

 • Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku.

 • Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení.

 • Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30).

 • Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu.

 • Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení.

Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů se považuje:

 • dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu,

 • při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší,

 • v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle zvláštního právního předpisu32), zejména:

 • vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními značkami,

 • zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat,

 • zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení,

 • vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu,

 • seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich,

 • bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s

 • ustanoveními zvláštních právních předpisů 24).

 

BOZP při opravách stropů

 

 • Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 • Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
 • Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.
 • Pracovníci se řídí pokyny a předpisy o BOZP při provádění bouracích prací, předpisy o manipulaci s břemeny a manipulaci s břemeny nevhodných rozměrů a tvarů. Tyto práce vykonávají specializované čety.
 • Pro tyto práce je určen zhotovitelem odpovědný pracovník.
 • Ruční manipulace s břemeny se provádí za použití osobních ochranných pracovních prostředků dle specifikace a druhu prováděných prací.

 

BOZP při opravách svislých nosných konstrukcí

 

 • Pracovníci jsou povinní při práci dbát pokyny a nařízení odpovědného pracovníka, který je určen a znám zhotovitelem stavby.
 • Pracovníci dodržují technologické postupy prací, pracují dle návodů a pravidel předem k jednotlivým pracovním operacím určených.
 • Nic nemění na provozních, bezpečnostních a požárních nařízeních a zařízeních na stavbě bez pokynů a vědomí odpovědného pracovníka.
 • Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.
 • Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13).
 • Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, mimo jiné jsou:

 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

 

Zdroje