Systém značení nebezpečných chemických látek

Systém značení nebezpečných chemických látek

Všechny kapalné i pevné chemikálie a jejich směsi jsou (podle platných právních předpisů) na dostatečně velkém štítku označeny názvem a jednotným a srozumitelným systémem varování před nebezpečnými vlastnostmi látek a návodem, jak s látkou bezpečně nakládat. (legislativa ČR: dříve zákon 434/2005 Sb., v současnosti zákon 350/2011 Sb., legislativa EU: do 31.5. 2015 - směrnice 67/548/EHS (tzv. systém DSD), po 1. 6. 2015 nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. systém CLP)

Do 31. 5. 2015 se využívá kombinace výstražných symbolů oranžové barvy a kombinace R vět a S vět (standardní rizikové věty a věty o bezpečném nakládání).

Od 1. 12. 2010 platí nový systém varování - GHS (Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií): látky a jejich směsi, zařazené do jedné či více kategorií nebezpečnosti, jsou označovány jedním nebo více výstražnými symboly nebezpečnosti: symbol je tvořen černým znakem na bílém poli v červeném čtvercovém rámečku, postaveném na vrchol, doplněném o signální slovo (varování/nebezpečí). Na štítku jsou dále uvedeny standardní věty o nebezpečnosti (tzv. H- věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (tzv. P-věty) Tento způsob značení je povinný od 31. 5. 2015.

Obr. 1: Výstražné symboly nebezpečnosti

Ke všem chemickým látkám a jejich směsím, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, musí být na pracovišti dostupný bezpečnostní list. Bezpečnostní list je souhrn fyzikálních, chemických a toxikologických poznatků o dané látce (nebo směsi).

K vybraným chemikáliím, jejichž vlastnosti představuji významné riziko pro lidské zdraví (definováno zákonem o ochraně lidského zdraví), jsou v laboratoři uloženy na dostupném místě pokyny pro bezpečné nakládání s těmito látkami. Pokyny obsahují stručný a přehledný výpis z bezpečnostního listu dané látky a jejich obsah schvaluje příslušný dozorový orgán – hygienická stanice. Pokyny musí být dostupné v každé laboratoři dané instituce. O místě uložení pokynů informuje studenty učitel v první vyučovací hodině daného školního roku. Studenti jsou povinni seznámit se s jejich obsahem a pokyny respektovat.

Zdroje
  • ČESKÁ REPUBLIKA. ZÁKON 350 ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. IN: Sbírka zákonů České republiky
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPY (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 1907/2006, 2008. IN: Úřední věstník Evropské unie. I. 353/1

Obrázky

Přílohy
Bezpecnostni list kys. sirova.pdf Stáhnout
Bezpecnostni pokyny kyselina sirova-1.pdf Stáhnout
Historie

Obr. 2: Starší způsoby označování chemikálií

Obrázek

Obr. 3: Srovnání etiket systému CLP (vlevo) a DSD (vpravo)

Odkaz

S principy Globálního harmonizovaného systému klasifikace a značení nebezpečných vlastností chemických látek se můžete seznámit zde.

 

Obrázek

Obr. 4: Bezpečnostní skříň na chemikálie

Úkol

Ukázku bezpečnostního listu si prohlédněte v příloze.