Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • V laboratoři pracujeme tak, abychom neohrožovali své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků:

  • ochranný oděv – plášť, dlouhé vlasy sepnuté dozadu;

  • na pokyn vyučujícího používat ochranné pomůcky (ochranné brýle, rukavice);

  • všechna případná poranění hlásit vyučujícímu.

 • V laboratoři se nesmí jíst a pít.

 • Pracovat s připravenými chemikáliemi a pomůckami až na pokyn vyučujícího dle návodu.

 • Je zakázáno pipetovat ústy, musí se vždy používat pipetovací pomůcky (balónky nebo pipetovací nástavce).

 • Žíraviny, při jejichž ředění nebo rozpouštění se uvolňuje teplo, musí být rozpouštěny po částech za stálého míchání a chlazení. Při ředění kyselin vodou se vždy lije kyselina do vody.

 • Zapálené kahany nesmí hořet bez dozoru. S hořlavými látkami nikdy nepracujeme v blízkosti otevřeného ohně.

 • Chemický anorganický a organický odpad se shromažďuje v samostatných označených nádobách – dbejte pokynů vyučujícího.

 • Střepy a odpad s ostrými hranami se odkládají do zvláštní označené nádoby.

Tyto zásady jsou zpracovány v laboratorním (provozním) řádu. – viz přílohy – ukázka laboratorního řádu.

obrazek

Obr. 1: Ochranné pomůcky

Zásady první pomoci při poranění v laboratoři

Při práci v laboratoři může dojít k některým poraněním a je povinností každého pracovníka poskytnout první pomoc poraněnému. První pomoc je samostatným odborným předmětem na SZŠ a VOŠz, v této kapitole se budeme věnovat jen poraněním, která souvisí s prací v laboratoři, a připomeneme základní zásady jejich ošetření. Každé poranění se musí hlásit vyučujícímu!

Drobná řezná a bodná poranění – způsobená nejčastěji úlomky rozbitého laboratorního skla:

 • okolí rány dezinfikujeme např. Septonexem, kryjeme rychloobvazem – jde obvykle o definitivní ošetření,

 • pokud je rána rozsáhlejší (eventuálně s úlomky skla, které vězí v ráně), po dezinfekci okolí překryjeme ránu sterilní gázou a zajistíme obvazem či přelepíme a odešleme poraněného k definitivnímu ošetření do zdravotnického zařízení.

Rány s větším krvácením – krvácení může být tepenné (krev z rány prýští se zřetelnou pulsací), žilní (krev vytéká souvislým proudem) nebo smíšené:

 • snažíme se zastavit krvácení – hlavním způsobem je tlakový obvaz,

 • krvácející ránu kryjeme sterilní gázou, pak přiložíme tlakovou vrstvu (3-5 cm), např. nerozvinuté obinadlo, a fixujeme dalším obvazem, zajistíme transport poraněného k lékaři.

Popálení – způsobené přímým působením vysoké teploty na tělesný povrch:

 • popáleniny I. a II. stupně ( I. stupeň – zarudnutí a mírné prosáknutí, II. stupeň – puchýře naplněné žlutou tekutinou) chladíme tekoucí studenou vodou 10-20 minut – úleva od bolesti a omezení hloubky popálenin, potom kryjeme sterilním obvazovým materiálem, kromě malých a nezávažných popálenin vždy zajistíme poraněnému odbornou zdravotnickou pomoc,

 • popáleniny III. stupně (kůže je zničena, příškvary spálené tkáně) pouze sterilně kryjeme a zajistíme transport k lékaři.

Poleptání – vzniká působením kyselin nebo louhů na kůži a sliznici:

 • co nejdříve vydatně oplachujeme tekoucí vodou až 15 min., pak lze použít neutralizační roztok (u kyselin slabý roztok jedlé sody – NaHCO3 či mýdlovou vodu, u louhů – slabý roztok kyseliny citrónové či octa), potom překrýt sterilním materiálem a v případě většího rozsahu zajistit transport k lékaři.

Poleptání oka – okamžitý výplach pouze čistou vodou:

 • postiženého uložíme na bok poraněné strany, palcem a ukazovákem rozšíříme oční štěrbinu a mírným proudem vpouštíme vodu tak, aby stékala od vnitřního k vnějšímu koutku oka – 5-10 min., zajistíme transport postiženého k lékaři.

Při požití kyselin a zásad nesmíme vyvolat zvracení!

 • Můžeme zředit obsah žaludku vypitím čisté vody a zajistíme transport postiženého k lékaři.

 • Znovu připomínáme, že je důležité dodržovat zásady bezpečnosti při práci v laboratoři:

  • nikdy nepipetujeme ústy,

  • při manipulaci s koncentrovanými kyselinami a zásadami používáme gumové rukavice, případně zástěru a štít,

  • dbáme na to, abychom neohrozili své zdraví i zdraví svých spolupracovníků.

Úraz elektrickým proudem – může dojít k bezvědomí, zástavě dýchání, poruchám srdečního rytmu, až k zástavě oběhu, dále k tepelným poraněním a tetanickému spasmu svalstva:

 • nejdříve vypnout proud a oddělit postiženého od vodiče (pouze nevodivými předměty!),

 • pokud je postižený v bezvědomí, zajistíme průchodnost dýchacích cest,

 • umělé dýchání z plic do plic při zástavě dýchání a srdeční masáž při zástavě oběhu,

 • jsou-li vitální funkce zachovány, pátráme po spáleninách a sterilně je překryjeme, protišoková opatření, zajistíme rychlý transport postiženého k lékaři.

 

Zdroje
 •  BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-2334-1

Obrázky

Přílohy
bezplist aceton.pdf Stáhnout
bezplist benzin.pdf Stáhnout
bezplist diethylether.pdf Stáhnout
bezplist ethanol denat.pdf Stáhnout
Laboratorni rad.pdf Stáhnout
Odkaz

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje jsou povinnou výbavou každé chemické laboratoře. Informace o hasících přístrojích naleznete zde:

http://www.timko.cz/hasici-pristroje

Obrázek

Obr. 2: Různé typy hasících přístrojů

Obrázek

Obr. 3: Závěsná lékárnička vhodná do laboratoře

Obrázek

Obr. 4: Popálenina 1. stupně

Obrázek

Obr. 5: Popálenina 2. stupně

Obrázek

Obr. 6: Popálenina 3. stupně

Odkaz

Šokové stavy

Jak poskytnout první pomoc u šokových stavů se dozvíte zde:

http://www.prvni-pomoc.com/sokove-stavy

Odkaz

Používání ochranných pomůcek - i pro ZŠ

Při práci v chemické laboratoři je třeba dodržovat různá bezpečnostní opatření a využívat laboratorní ochranné pomůcky. Mezi ty nejdůležitější patří laboratorní plášť, ochranné brýle, rukavice a obličejový štít.

Podívejte se na video, jak moc je důležité se chránit!

 

Úkol

Bezpečnostní listy

Prostudujte si bezpečnostní listy těchto hořlavin: Ethanol, Aceton, Benzín, Diethylether. Do protokolu zakreslete výstražný symbol nebezpečnosti a vypište příslušné H a P věty. Bezpečnostní listy těchto látek najdete v příloze.