Chromatografické metody

Chromatografické metody
 

Papírová chromatografie

Při papírové chromatografii je jedna z fází, mezi nimiž dochází k rozdělování látky, zakotvena na papíře. Obvykle to bývá voda. Druhá fáze, obvykle organické rozpouštědlo nebo směs organických rozpouštědel, přetéká přes nanesený vzorek. Látky ze vzorku se vymývají a putují. Rychlost postupu závisí na celé řadě faktorů. Za konstantních podmínek je postup látky konstantní a dobře reprodukovatelný. Polohu skvrn na chromatogramu charakterizuje retenční fakor Rf. Hodnota retenčního faktoru v dané soustavě rozpouštědel je pro každou sloučeninu charakteristickou veličinou. Platí vztah RF=a/b, přičemž a je vzdálenost startu od středu skvrny látky, b je vzdálenost startu od čela rozpouštědla. Obvykle používáme standardů, to znamená, že nanášíme na start látky známé s neznámými. Doporučuje se chromatograficky zkoumat látky ve dvou rozpouštědlových soustavách.


Adsorpční chromatografie                                                                                                           

Adsorpcí rozumíme nahromadění látek na povrchu pevných hmot (adsorbentů). Nejčastěji jsou používány polární adsorbenty Al2O3, silikagel, celulóza. Adsorpční chromatografie bývá nejčastěji používána na sloupci naplněném vhodným adsorbentem. Na sloupec nalijeme roztok směsi rozpouštědel. Jímáme frakce a vhodnou metodou sledujeme obsah a čistotu vymývaných látek. Nejpoužívanější adsorpční chromatografií je TLC.

 

Chromatografie na tenké vrstvě

Pracujeme v plošném uspořádání. Výsledkem každé chromatografie je chromatogram. Adsorbent je fixován pojivem (10% sádry) a po zaschnutí je aktivován sušením při teplotě 100-150 ͦC. Adsorbent může být volně sypaný. Nelze jej použít ve svislé poloze. Při nanášení adsorbentu na destičku se používá skleněná stěrka. Výhodou této metody je malá spotřeba rozpouštědel a menší časová náročnost. Další výhodou je menší náročnost na experimentální zařízení. Chromatografie na tenké vrstvě se používá např. při určování typu barbiturátu v soudním lékařství. Sypané vrstvy mají výhodu izolace jednotlivých složek směsi dělené extrakcí. Pro zviditelnění lze použít UV světlo bez nutnosti použit detekční činidlo. TLC desky jsou skleněné, hliníkové nebo polyesterové. Na jejich povrchu je nanesena vrstva ze silikagelu, oxidu hlinitého, celulózy nebo jiných adsorbentů.

Zdroje

        Obrázky

         Video

Obrázek

Obr. 1: Chromatografie barviva na křídě

Obrázek

Obr. 2: Chromatografie barviva na křídě 2

Obrázek

Obr. 3: Rozdělení složek inkoustu TLC

Odkaz

Papírová chromatografie - video

http://www.youtube.com/watch?v=n6CqNRWg14E