VIII.B skupina

VIII. B skupina (8. až 10. skupina)

V VIII.B skupině se nacházejí tři triády:

  • triáda železa: železo Fe, kobalt Co a nikl Ni

  • triáda lehkých kovů platinových: ruthenium Ru, rhodium Rh a palladium Pd

  • triáda těžkých kovů platinových: osmium Os, iridium Ir a platina Pt

Prvky mají 8 - 10 valenčních elektronů v orbitalech ns a (n-1)d. Nemají stejná uspořádání valenčních elektronů.

Tab.1: Uspořádání valenčních elektronů prvků VIII.B skupiny

26Fe: [Ar] 3d6 4s2 44Ru: [Kr] 4d7 5s 76Os: [Xe] 4f14 5d6 6s2
27Co: [Ar] 3d7 4s2 45Rh: [Kr] 4d8 5s1 77Ir:   [Xe] 4f14 5d7 6s2
28Ni: [Ar] 3d8 4s2 46Pd: [Kr] 4d10  78Pt:  [Xe] 4f14 5d9 6s1

Oxidační čísla ve sloučeninách jsou  také různá.

Tab.2: Oxidační čísla prvků VIII.B skupiny

Fe II, III Ru  III, IV , VIII  Os  III, IV, VIII
Co  II, III Rh  III, IV Ir     III, IV, VI
Ni   II Pd  II  Pt    II, IV

 

Dílčí lekce
Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Zapamatuj si

Ferina Cobalt Ničí

Rumem Rozohněn Podstavec

Osamělý Irský Planetolet

 

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:  

disulfid železa

hexakyanoželezitan draselný

hexahydrát chloridu železitého

heptahydrát síranu nikelnatého

kyselina tetrachloroplatnatá

Vytvořte názvy sloučenin:

FeCO3

NH4Fe(SO4)2.12H2O

K2[Ni(CN)4]

[Co(NH3)6]Cl3

OsO4