Chemické vzorce organických sloučenin

Chemické vzorce organických sloučenin

Vzorce

K popisu složení a struktury organických sloučenin se používají vzorce souhrnné (sumární) a různé typy vzorců strukturních. Mezi strukturní vzorce patří vzorce konstituční, konfigurační a konformační.

Jednotlivé typy vzorců je možné ukázat na příkladu uhlovodíku ethanu.

 

Souhrnný vzorec ethanu je C2H6 - sloučenina obsahuje dva atomy uhlíku a šest atomů vodíku.

obrazek   

 Vzorce strukturní (konstituční) vyjadřují spojení atomů v molekule vazbami a charakter těchto vazeb.

 

Obr. 1: Strukturní vzorec ethanu

Často se některé vazby nevyznačují, čímž se vzorce zjednoduší – nazývají se racionální (funkční).

obrazek                                 příp. CH3CH3

Obr. 2: Racionální vzorec ethanu

Zejména u derivátů uhlovodíků se ve strukturních vzorcích vyznačují i volné valenční elektrony vázaných atomů.

Např. molekula kyseliny octové má strukturní elektronový vzorec

                                                        obrazek

Obr. 3: Strukturní elektronové vzorce

Prostorová uspořádání atomů a vazeb v molekulách vyjadřují vzorce konformační a konfigurační = geometrické vzorce.

Např. molekuly ethanu a cyklohexanu mohou mít různé prostorové tvary, které ovlivňují chování molekul při chemických reakcích.

                                                    obrazek

Obr. 4: Konformace ethanu

obrazek                             obrazek
Obr. 5: Vaničková konformace cyklohexanu   Obr. 6: Židličková konformace cyklohexanu

                                                           

Modely molekul

Nejvhodnější pomůckou pro znázornění prostorového uspořádání atomů v molekule jsou modely.

  • Kuličkové modely se sestavují z kuliček, které znázorňují jednotlivé atomy, a tyčinek, vyjadřujících vazby. Kuličky se mohou lišit velikostí a barvou, tyčinky délkou.

  • Trubičkové modely se skládají z fragmentů spojených trubičkami.

  • Kalotové modely jsou dokonalejší než předchozí, protože se nejvíce blíží skutečnému uspořádání atomů v molekule. Skládají se ze stavebních částic zvaných kaloty (z francouzského calotte – čepička).

                                            obrazek

Obr. 7: Modely organických sloučenin

Zdroje
  • KOLÁŘ, K.; KODÍČEK, M.; POSPÍŠIL, J.. Chemie II (organická a biochemie). Olomouc: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, ISBN 80-85937-49-2.

  • PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN 80-7182-142-X.

Obrázky