Rozdělení organických sloučenin

Rozdělení organických sloučenin

Hlavní rozdělení je založeno na typech atomů obsažených v molekule:

  • Uhlovodíky – molekuly obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku

  • Deriváty uhlovodíků – v molekule je obsažen jiný typ atomu (O, N, S, halogen)

Rozdělení uhlovodíků

Uhlíkové atomy mají mimořádnou schopnost spojovat se v řetězce nejrozmanitějšího tvaru i délky. Řetězce jsou buď otevřené (acyklické), v tom případě obsahují na koncích uhlíkové atomy, které spolu nejsou spojeny, nebo jsou uzavřené (cyklické), a pak jsou jejich uhlíkové atomy spojeny do cyklu neboli kruhu.

Kritériem třídění uhlovodíků jsou kromě tvaru řetězce i vazby.

  • Uhlovodíky nasycené – obsahují ve svých molekulách pouze jednoduché vazby.

  • Uhlovodíky nenasycené – obsahují dvojné nebo trojné vazby.

  • Uhlovodíky aromatické – cyklické uhlovodíky s pravidelným rozmístěním násobných vazeb (aromatický charakter).

Obr. 1: Rozdělení uhlovodíků

Cyklické uhlovodíky se dělí na alicyklické a aromatické. Alicyklické uhlovodíky mohou být nasycené nebo nenasycené. Podle počtu cyklů se dělí na monocyklické a vícecyklické. Také aromatické uhlovodíky mohou být monocyklické a vícecyklické.

Acyklické uhlovodíky s jednoduchými vazbami – rozvětvené i nerozvětvené – patří mezi alkany. Alicyklické uhlovodíky s jednoduchými vazbami se řadí mezi cykloalkany.

Acyklické nebo alicyklické uhlovodíky, které obsahují dvojnou vazbu, náleží mezi alkeny nebo cykloalkeny.

Uhlovodíky s trojnou vazbou jsou alkyny.

Pomyslným oddělením jednoho atomu vodíku z molekuly uhlovodíku odvodíme uhlovodíkový zbytek.

obrazek

systematický  název

 ethenyl   

propenyl

 

 

 

   

 

Obr.2: Uhlovodíkové zbytky

Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků obsahují v molekule heteroatomy. Podle typů heteroatomů se dělí na kyslíkaté, dusíkaté a sirné deriváty nebo halogenderiváty. Jsou odvozeny od uhlovodíků náhradou atomu vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů, která se označuje jako funkční nebo charakteristická skupina. Na uhlovodíkovém zbytku může být vázáno více funkčních skupin.

Funkční skupina   Derivát uhlovodíku  
název vzorec1 název vzorec
halogenová —X halogenid R-X
hydroxylová —OH hydroxysloučenina2 R-OH
etherová —O— ether R-O-R
hydrogensulfidová —SH thioalkohol R-SH
sulfidová —S— thioether R-S-R
sulfonová —SO3H sulfonová kyselina R-SO3H
aminová —NH2 amin R-NH2
nitro —NO2 nitrosloučenina R-NO2
nitroso —NO nitrososloučenina R-NO
karbonylová —CO— karbonylová sloučenina3 R-CO-R
karboxylová —COOH karboxylová kyselina R-COOH
esterová —COOR ester R-COOR
amidová —CONH2 amid R-CONH2
nitrilová —CN nitril R-CN

1čárkami vyznačujeme vaznost skupin

2hydroxysloučeniny s nearomatickým uhlovodíkovým zbytkem R se nazývají alkoholy, s aromatickým fenoly

3pokud aspoň jeden R je atom vodíku, jedná se o aldehydy, pokud oba R jsou uhlovodíkové zbytky, jde o ketony

Zdroje
  • KOLÁŘ, K.; KODÍČEK, M.; POSPÍŠIL, J.. Chemie II (organická a biochemie). Olomouc: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, ISBN 80-85937-49-2.
  • VANĚK, Vlastimil. Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 04. 03. 2009, [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: http://dum.rvp.cz/materialy/uhlovodiky-rozdeleni-uhlovodiku-alkany.html. ISSN 1802-4785.

Obrázky

Přílohy
Uhlovodiky.ppt Stáhnout