Výskyt a získávání alkanů

Výskyt a získávání alkanů

V současné době je zdrojem všech uhlovodíků bez výjimky ropa a zemní plyn. Dá se bez nadsázky říci, že tyto suroviny nemají v současné době konkurenci jak v ceně, tak v existujících, zavedených a do dokonalosti propracovaných technologiích pro zpracování těchto surovin na velmi širokou škálu produktů vysoké užitné hodnoty. Všemi aspekty zpracování ropy a zemního plynu se zabývá samostatný obor chemie zvaný petrochemie.

Jestliže zemní plyn představuje hlavní jednoduchou směs plynných uhlovodíků (cca 95% methanu), je ropa velmi složitá a velmi bohatá směs organických sloučenin všech typů.

Složení surové ropy se navíc mění ve velmi širokých mezích podle místa původu. Ropa se zpracovává mnoha způsoby – vždy je v nich obsaženo dělení široké směsi na několik

základních částí – frakcí – lišících se bodem varu. Tento postup se nazývá frakční destilace a provádí se ve velkých technologických jednotkách, při čemž výsledkem bývají opět bohaté směsi uhlovodíků, které mají podobnou těkavost – jejich bod varu bývá v rozmezí několika desítek stupňů.

obrazek

Obr. 1: Destilační kolony

 

  

Obr. 2: Kolony pro průmyslovou frakční destilaci

 

Obr. 3:  Oddělování jednotlivých ropných frakcí na základě rozdílného bodu varu

 

Chceme-li získat čistý alkan, připravujeme jej obvykle chemickou cestou.

Zdroje
  • FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie. Olomouc: Rubico, 2002, ISBN 80-7346-017-3.
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, ISBN 80-7182-141-1.
  • JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA. Organická chemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1998, ISBN 80-902155-6-4/9802.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • PACÁK, Josef. Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997, ISBN 80-7184-261-3.
  • SVOBODA, Jiří a kol. Organická chemie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, ISBN 80-7080-561-7.

 

Obrázky

Víte, že ...

Rafinérie v České republice

V České republice jsou v provozu tři rafinérie ropy: v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a v Pardubicích.

Obr. 4: Paramo

 

Ropné zásoby v ČR

V ČR byly v roce 2006 zajištěny zásoby ropy ve výši 32 277 kt a těžba dosahovala 259 kt převážně na JV Moravě – v karpatské předhlubni a wienské pánvi. Surovina je zde vysoce kvalitní - převážně lehká, s velmi nízkými obsahy síry, parafinická a parafinicko-naftenická. Průzkum a těžbu zajišťují z největší části Moravské naftové doly a. s. Hodonín. Ve stejném roce 2006 bylo dovezeno 7 752 kt ropných produktů (hlavně z Ruska, Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Lýbie) a 732 kt benzínu.

Víte, že ...

Výskyt ropy v současnosti

Výhled do budoucnosti

Složení ropy

Těžba ropy

                              

Obr. 5: Kozlíkové hlubinné čerpadlo

Zpracování ropy - frakční destilace