Příprava a výroba halogenderivátů

Příprava a výroba halogenderivátů

Alifatické halogenderiváty

Radikálová substituce u alkanů (SR)

Reakce probíhá za vysokých teplot (≥400°C). Vzniká vždy bohatá směs chlorovaných halogenderivátů, převažují níže chlorované produkty. Chlorovodík se vypírá roztokem hydroxidu sodného, chlorderiváty se po kondenzaci dělí následnou destilací:

 CH4 + Cl2 →CH3Cl + CH2Cl2 + CHCl3 + CCl4 + HCl

Obdobnou směs látek lze získat i při použití tzv. oxichlorace. Jako činidlo se používá směs chlorovodíku a kyslíku, rekce má ale iontový průběh a probíhá při teplotě 250 °C za katalýzy chloridem mědným (v tavenině CuCl2/KCl):

CH4 + HCl + O2 →CH3Cl + CH2Cl2 + CHCl3 + CCl4 + H2O

Jako chlorace methanu probíhá chlorace i u dalších uhlovodíků, velké množství izomerů se ale obtížně dělí.

Průmyslový význam má pro výrobu allylchloridu tzv. horká chlorace. Probíhá rovněž radikálově při teplotě ≥480 °C za přebytku propenu (ve skutečnosti se používá směs propen+propan):

CH2 = CH - CH3 + Cl2 → CH2 = CH - CH2Cl  + HCl

Fluorace působením fluoru je spojena s obrovským vývojem tepla, trháním vazeb a vznikem až tetrafluormethanu. Proto se používá směs fluoru a dusíku za přítomnosti fluoridu stříbrného. Produkty jsou vždy polyfluorderiváty.

Substituce jednoho halogenu jiným halogenem

Nejčastější je substituce jiného halogenu (Cl, Br) pomocí bezvodého fluorovodíku HF za přítomnosti fluoridu antimoničného nebo se jako činidlo používá směs solí antimonu SbF5+SbX3:

CCl4  +  HF → CCl3F  +  CCl2F2  +  CClF3  +  HCl     (výroba freonů)

Substituce alkoholů

Význam má především u  terciárních alkoholů; působí se halogenvodíky, případně halogenidy minerálních kyselin, směsí alkalického halogenidu a kyseliny sírové nebo chloridu fosforitého a chloridu fosforečného:

R - OH +  HX  → R - X  + H2O         R - OH +  SOCl2 → R - Cl  + SO2    + HCl

Liebenova (haloformová) reakce

 Vychází z alkoholu nebo karbonylové sloučeniny s methylovou skupinou. Působením oxidačního činidla v zásaditém prostředí, které obsahuje halogen, vzniká  trihalogenmethan (chloroform, bromoform, jodoform) a sůl kyseliny o uhlík chudší než byla původní organická sloučenina:

Radikálová nebo elektrofilní adice halogenů a halogenvodíku Ad (AdR, Adel)

Reakce probíhá na nenasycených uhlovodících (Markovnikovo pravidlo). Jako činidla se nejčastěji používají chlor, brom, chlorovodík, bromovodík a kyselina chlorná, případně bromná:

CH2 = CH - CH3 + HCl → CH- CHCl - CH3

HC ≡ CH  + HCl → CH2 = CHCl

CH2 = CH2 + Cl2 → Cl - CH2 - CH2 - Cl 

Při halogenaci dienu vzniká nadbytkem činidla tetrahalogenderivát, při menším množství činidla vzniká směs obou dihalogenizomerů:

obrazek

Aromatické halogenderiváty

Substituce u arenů (Sel, SR)

U arenů probíhá halogenace podle podmínek do postranního řetězce (SR) nebo do jádra (Sel), což je významnější děj. Jako vedlejší látka se odštěpuje HX:

 

                                       

Chlorace toluenu

Sandmayerova reakce

Vychází z diazoniových solí, jako katalyzátor se používá Cu2X2; je vhodná pro přípravu jod- a fluorderivátů:

            Ar-NH2 + NaNO2 + HX →   [Ar-N+≡N]X- → ArX

 

 

Adiční halogenace arenů

Probíhá za UV záření bez přítomnosti solí kovů. Má radikálový průběh:

            

                                         1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan

Zdroje
  1. JANOUŠEK,JIŘÍ. wikimedia.org.[online]. [cit. 2014-7-11]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Mechanismus_aromatick%C3%A9_elektofiln%C3%AD_substituce.png
  2. KOLEKTIV. Chemická laboratorní cvičení II. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2004, 36 s. ISBN 80-86369-09-9
  3. JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA. Organická chemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1998, ISBN 80-902155-6-4/9802.

Obrázky

Přílohy
Doplňovačka zadání.xlsx Stáhnout
Doplňovačka řešení.pdf Stáhnout
Opakování

Radikálová substituce

probíhá ve 3 stupních:

1) Iniciace - dochází ke vzniku reaktivního radikálu. Je energeticky nejnáročnější, probíhá buď za vysokých teplot, nebo za přítomnosti UV záření, případně  iniciátoru (dibenzoylperoxid apod). Reakce se zúčastňuje jen molekula činidla (např.chlor).

2) Propagace je řadou dějů, při kterých dochází k přenosu reaktivního centra z jedné částice na jinou. Do této části halogenace vstupuje substrát a radikály vytvořené při iniciaci.

 3) Terminace - dochází k zániku reaktivních částic jejich vzájemnou rekombinací.

Podívej se na názorné předvedení radikálové substituce

(v němčině, ale porozumíš i bez znalosti němčiny) - vhodné i pro žáky ZŠ:

http://www.youtube.com/watch?v=ksVyO2QmSMg

Oxichlorace  - chlorace organických látek v plynné fázi směsí chlorovodíku a kyslíku, působením vzdušného kyslíku se uvolňuje chlor (např. oxichlorace methnu, benzenu).

Elektrofilní substituce arenů

1. fáze – rychlá s elektrofilním činidlem, vzniká π- komplex

2. fáze vytvoření kovalentní vazby – určuje rychlost celé reakce, vzniká  σ - komplex:

 

 

Odkaz

Video: Bromace hexanu

Obr. 1: Bromace hexanu

Laboratorní cvičení

Příprava jodoformu a terc.butylchloridu

návody pro laboratorní cvičení (2)

Odkaz

Video - reakce alkanů a alkenů s bromem

Obr. 2: Reakce alkanů a alkenů s bromem

Video: Náhrada halogenu jiným halogenem

Obr. 3: Náhrada halogenu jiným halogenem

Procvič si

Navrhni vhodou přípravu:

1- chlornaftalenu

1,2 -dibrombutanu

2-chlor-2-methylpropanu

Děje zapiš rovnicemi a produkty pojmenuj.

 

Obrázek

Obr. 4: Příprava jodoformu

Odkaz

Tajenka ukrývá název známé antidetonační přísady

Doplňovačka zadání                

Doplňovačka řešení

 

doplňovačka v excelu je v příloze

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Příprava jodoformu

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Rozklad jodoformu