Míšní nervy

MÍŠNÍ NERVY (nervi spinales)

Míšní nervy jsou tvořeny spojením předních a zadních nervů vláken míšních kořenů. Všechny míšní nervy jsou smíšené. Obsahují tedy vlákna odstředivá i dostředivá. Přední kořeny jsou motorické, zadní senzitivní povahy. Spojují se před výstupem z meziobratlového otvoru v kanál páteřní.

Podle místa výstupu rozlišujeme 31 párů míšních nervů:

 • 8 párů krčních;

 • 12 párů hrudních;

 • 5 párů bederních;

 • 5 párů křížových;

 • 1 pár nervu kostrčního.

Míšní nerv se větví na větev přední a větev zadní. Zadní větev zásobuje nervovými vlákny oblast zad, zádových svalů a kůži. Přední větve se spolu spojují a utváří nervové pleteně, ze kterých vystupují nervy pro přední stranu trupu a pro končetiny.

Rozdělujeme tyto pleteně:

 • Krční pleteň vzniká spojením prvních čtyř krčních míšních nervů. Vysílá vlákna ke krku a týlní části hlavy a také nerv brániční, odpovědný za brániční dýchání.

 • Pažní pleteň je utvářena větví pátého až osmého krčního nervu a prvního hrudního nervu. Z pleteně pažní vystupují nervy pro pletenec horní končetiny, svaly hrudníku a volné horní končetiny.

 • Přední větve nervů hrudních se vzájemně nespojují, proto ani nevytváří pleteň. Jsou označovány jako nervy mezižeberní.

 • Bederní nervová pleteň je tvořena prvním a čtvrtým nervem bederním. Nachází se ve svalu bedrostehenním.

 • Křížová nervová pleteň vychází z pátého nervu bederního a prvního až třetího nervu křížového. Odtud vychází nejmohutnější nerv těla, a to nerv sedací.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • Obr. 2: DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
Obrázek

Obr. 1: Výstup míšních nervů

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Kolik máme míšních nervů?

Vyjmenujte jednotlivé míšní nervy.

Procvič si

Popiš míšní nerv:

Obr. 2: Míšní nerv