Spektrofotometr

Spektrofotometr

Spektrofotometr pro měření ve viditelné oblasti elektromagnetického spektra je zařízení, které slouží k měření absorbance nebo transmitance záření o určité vlnové délce z VIS spektra, procházejícího přes roztok zkoumané látky.

Každý přístroj se liší z hlediska své konstrukce a způsobu ovládání, ale všechny mají společné tyto hlavní části: zdroj záření, monochromátor, držák na kyvetu, detektor záření, výstupní jednotka.

obrazek

Obr. 1: Celkový pohled na jeden z mnoha typů VIS spektrofotometrů

 

Části spektrofotometru

Jako zdroj VIS záření se používá nejčastěji wolframová žárovka, poskytuje polychromatické záření o vlnových délkách v oblasti 350 – 1000nm.

Monochromátor je zařízení, které ze zdroje polychromatického záření propouští pouze záření o požadované vlnové délce. Separaci záření o určité vlnové délce lze provést průchodem přes mřížku (ohyb záření), přes hranol (lom záření) nebo přes spektrální filtry. Při použití spektrálních filtrů nezískáme přísně monochromatické záření, ale záření o vlnových délkách v úzkém rozsahu cca 10nm (např. 510 - 520nm).

Kyveta je skleněná nebo plastová hranolová nádobka o definované šířce, nejčastěji 1 – 5cm. Dvě protější stěny jsou často zmatněné, určené k manipulaci s kyvetou. Další dvě stěny se musí udržovat dokonale čisté, přes ně prochází paprsek záření při měření. Kyveta při měření obsahuje roztok zkoumané látky, příp. vztažnou kapalinu. Čím víc je zkoumaný roztok zředěný, tím širší vrstva vzorku (širší kyveta) by se pro měření měla použít, pokud přístroj tuto variabilitu umožňuje. Roztok v kyvetě nesmí obsahovat bublinky.

obrazek

Obr. 2: Měřící komora s vyznačenými hlavními funkčními prvky a žlutě znázorněným směrem průchodu světelného paprsku kyvetou. Tento typ spektrofotometru umožňuje kontinuální proměření absorpčního spektra, jeho znázornění na displeji a vytisknutí. Rovněž kalibrační přímku je možné vytvořit přímo na přístroji a vytisknout ji

Zdroje
  • KARLÍČEK, Rolf. a kol: Analytická chemie pro farmaceuty. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0348-9

Obrázky:

Historie

Obr. 3: Spektrofotometr SPEKOL

Starší typ spektrofotometru

Tento typ spektrofotometru umožňuje měření absorbance při konkrétní nastavené vlnové délce, nikoliv kontinuální měření v zadaném rozsahu. Výstupem je pouze údaj o absorbanci, příp. transmitanci, na displeji, který se musí dál ručně zpracovat v závislosti na konkrétní metodě.

Odkaz

Jak se prakticky měří na spektrofotometru

Podívejte se na video ukazující jednak hlavní konstrukční prvky přístroje a jednak měření absorbance na jednodušším typu spektrofotometru, včetně ručního nulování na vztažnou kapalinu.

Odkaz

UV/VIS spektrofotometr

Podívejte se na video demonstrující měření na moderním spektrometru ve viditelné a ultrafialové oblasti – všimněte si rozdílů ve zdrojích záření a barvách vzorků, které se měří v jednotlivých oblastech.

Doplňující učivo

Jednopaprskový a dvoupaprskový spektrometr

Běžné spektrometry jsou konstruovány jako jednopaprskové. Co znamená, když je některý konstruován jako dvoupaprskový? Jaké výhody mají dvoupaprskové přístroje? Na internetu porovnejte ceny obou typů přístrojů u různých dodavatelů.

Obrázek

Obr. 4: Jeden z typů spektrofotometrické kyvety