Ekologie a papír

Ekologie a papír

Papír se vyrábí ze surovin, které jsou recyklovatelné a obnovitelné.

V rámci lekce o papíru jsme se naučili, že se papír vyrábí na papírenském stroji. Možná některé z vás překvapí, nakolik je celková výroba papíru náročná na spotřebu vody a energie. Navíc se při výrobním procesu používá mnoho chemických látek (kovy, barviva), které představují pro životní prostředí reálnou hrozbu. Tuto skutečnost dokládá fakt, že v minulosti papírny znamenaly vysoké nebezpečí pro naše řeky. S vývojem nových technologií a neustálým tlakem na ekologický způsob výroby papíru je dnes situace lepší. Odpadní voda odcházející z papíren je dnes důsledně čištěna. Za vypouštění nepřečištěných odpadních vod do vodních toků hrozí podnikům velké pokuty.

Mezi výrobny tiskových papíru v České republice patří: Krkonošské papírny, Neograph a Jihočeské papírny. Velkoprodejci papíru v ČR jsou Europapier-Bohemia, Ospap, Antalis a další.

Pojďme se tedy společně podívat, jakou zátěž pro životní prostředí představuje výroba nového, běleného papíru. Pro výrobu 1 tuny papíru je třeba:

 • 2–3 tuny dřeva – to je přibližné množství dřeva získané z jednoho vzrostlého stromu.
 • Zhruba 85 m3 vody – tj. 85 000 litrů vody.
 • Velké množství elektřiny.

Vidíte, že spotřebovaná množství vody, surovin a energií jsou velká. Připomeneme, že samotná výroba papíru má negativní vliv zejména na vodní prostředí.

Znečištění vody způsobují dvě fáze výroby papíru:

 • Rozdělení celulózy a necelulózových složek buničiny, tzv. delignifikace. Při úpravě buničiny se používají sloučeniny síry (oxid siřičitý (SO2), hydrogensiřičitanové soli, sulfid sodný (Na2S) a další chemikálie (např. hydroxid sodný (NaOH), které zčásti přecházejí do odpadních vod. Sloučeniny síry způsobují ve vodě spotřebování kyslíku, čímž může dojít až k úhynu vodních organismů. Typický zápach papírenské výroby způsobuje vznikající sirovodík (H2S). 

 • Bělení – při bělení papíru se používají sloučeniny chloru (Cl), konkrétně chlornany a oxid chloričitý (ClO2), které jsou rovněž rizikem pro vodní prostředí. Sloučeniny chloru působí jako desinfekce, ve vyšších koncentracích jsou však jedovaté a vedou k poškození celého vodního ekosystému. Jsou jedovaté také pro člověka, vyvolávají rakovinu, poškozují chromozomy i embrya. Nutno dodat, že se v současnosti odstupuje od bělících látek obsahujících chlor.

Z výše uvedeného textu je zřejmé, jak je důležité papír třídit, recyklovat a využívat jej jako druhotnou surovinu. Výroba recyklovaného papíru má kromě úspory samotného dřeva i výrazně nižší nároky na další zdroje. Spotřeba energie na jeho výrobu je poloviční, spotřeba vody je 5 × nižší, produkce odpadních vod je až 15 × nižší, přičemž kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru vyrobeného z dřevní hmoty.

Recyklace použitého papíru

Recyklace je výraz pro způsob nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jde tedy o opětovné cyklické využití odpadů jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Proces recyklace je velmi důležitý, neboť umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí.

Hlavní surovinou pro výrobu recyklovaného papíru je starý papír, který byl již jednou vyroben, zpracován, prodán a lidmi opět vyhozen do správného kontejneru. V České republice se pro třídění papíru používá modrý kontejner. Abychom poznali, které výrobky nebo obaly lze recyklovat, byl podle normy ČSN 77 0052-2 zaveden standardní recyklační symbol s číslem uvnitř nebo s označením PAP. Konkrétně jde o vlnitou lepenku (číslo 20), hladkou lepenku (číslo 21) a papír (číslo 22-39).

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Modrý kontejner na sběrový papír

Papíry vhodné k recyklaci jsou:

 • kancelářský papír
 • sešity
 • noviny
 • časopisy
 • reklamní letáky
 • krabice, kartony a lepenka.

Papíry nevhodné k recyklaci jsou:

 • mokré, mastné a jinak znečištěné papíry
 • voskový a uhlový papír (kopírák)
 • použité papírové kapesníky, hygienické vložky
 • dětské plenky
 • obaly ze směsi papíru a jiného materiálu, jako jsou například obaly Tetra Pak, které obsahují také hliníkovou
  a polyetylenovou fólii.

Recyklace je ekologická nejen z důvodu úspory energií a šetrnosti k přírodě. Z recyklovaného papíru lze vyrobit spoustu důležitých denně využívaných výrobků. Jaké výrobky lze tedy vyrobit z recyklovaného papíru?

Obr. 2: Sešity vyrobené z recyklovaného papíru

Výrobky z recyklovaného papíru:

 • letáky
 • krabice
 • sešity
 • knihy
 • obaly na potraviny (například na vajíčka)
 • toaletní papír
 • kancelářský papír používaný do tiskáren i kopírovacích zařízení a řada dalších produktů.

Nutno ještě podotknout, že papír nelze recyklovat do nekonečna. Po několika opakovaných recyklacích jsou vlákna celulózy natolik rozmělněna, že už je nelze dále použít. Klasickým příkladem jsou rolky od toaletního papíru, které nepatří do modrých kontejnerů, ale do směsného odpadu. Jde totiž o již nerecyklovatelný papír.

Snažme se myslet ekologicky a zkusme například omezit zbytečné a nadměrné používání kancelářského papíru. Před každým spuštěním tiskárny zvažme, zda je tisk opravdu nutný. Použitý papír správně třiďme a při nákupu papírových výrobků vždy zvolme variantu z papíru recyklovaného.

 

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 3: Učební texty SŠ Polyfrafické v Olomouci, z archivu autora
Zajímavost

Na světě se v současné době vyrobí za rok asi 350 milionu tun papíru. Téměř 92 % veškeré světové produkce se vyrobí v Asii, Evropě a Severní Americe. Stále významnější je podíl asijských výrobců.
V evropském měřítku mají největší kapacitu výroby papíru skandinávské země. 

 

Graf

Obr. 3: Roční spotřeba papíru v kg na jednoho člověka

Spotřeba papíru je významným ukazatelem ekonomické vyspělosti. Celková spotřeba papíru zahrnuje všechny druhy papíru - nejen klasický kancelářský ale i novinový, hygienický, obaly z vlnité lepenky a podobně. V tomto ohledu významně vedou USA s roční spotřebou přes 300 kg na jednoho obyvatele.

Víte, že ...

Častou otázkou je, kolik stromů se spotřebuje na výrobu papíru?

Přesná odpověď je takřka nemožná, odpověď bude spíše jen pro ilustraci.

Z jednoho smrku se vyrobí zhruba 80 000 archů A4 běžného kancelářského papíru o plošné hmotnosti 80 g/m2 a nebo asi 6800 výtisků deníku ve formátu A3 o 32 stranách, který váží cca 100 gramů.

A teď si představte, že průměrný člověk za svůj život spotřebuje zhruba takové množství papíru, na jehož výrobu bylo nutné pokácet asi půl hektaru lesa. To odpovídá cca ploše 1 menšího fotbalového hřiště plného vzrostlých stromů. Z toho jasně vyplývá, jak je důležité papír třídit, recyklovat a využívat jej jako druhotnou surovinu. 

Schéma

Obr. 4: Schéma třídícího procesu

Zajímavost

23 km2 

přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo

72 %

celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře

o 1 176 339 tun

CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

Výroba

Obr. 5: Toaletní papír

Toaletní papír je typicky vyroben z recyklovaného papíru. 

Výroba toaletního papíru je zachycena na videu:

http://www.youtube.com/watch?v=WaH5RTHDNq4

Zajímavost

Toaletní papír a životní prostředí

Toaletní papír je běžný výrobek pro každodenní použití. V obchodech ho nacházíme v roličkách
a balících, v mnoha značkách od mnoha výrobců. Vyrábí se v jedno-, dvou- a vícevrstvém provedení,
z buničiny a sběrového papíru.

Čemu má smysl věnovat pozornost při jeho nákupu a proč?

Pro životní prostředí je obecně nejlepší, pokud budeme kupovat toaletní papír vyrobený
z neběleného a nebarveného sběrového papíru. Takový výrobek bude opatřený „ekoznačkou“.

Proč kupovat papír s ekoznačkou?

Budeme podporovat:

 • snižování vypouštění toxických nebo znečišťujících látek do vody
 • snižování škod na životním prostředí nebo rizik spojených se spotřebou energie (globální oteplování, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů)
 • snižování spotřeby energie a s tím souvisejících emisí v ovzduší,
 • používání zásad dobrého hospodaření na ochranu lesů,
 • snižování zdravotních rizik, škod na životním prostředí nebo rizik spojených s používáním nebezpečných chemických látek,
 • snižování odpadů a jejich účinné využívání.

Nejběžnější ekoznačky na našem trhu vidíte na obrázku:

Obr. 6: Různé ekoznačky

Stejné argumenty jako pro toaletní papír platí pro papírové kuchyňské utěrky a papírové kapesníky.

U těchto výrobků jako ekologická varianta existují
i jiné ekologické alternativy. Opakovaně použitelné výrobky mají většinou mnohem menší dopad na životní prostředí než jednorázové. Platí to pro vratné láhve, nákupní tašky i pro výše zmíněné zboží.