Základní genetické pojmy

Základní genetické pojmy

Dědičnost

 • Je schopnost živých organismů předávat vlohy svých znaků potomkům.

 • Dědičné vlastnosti jsou zachovávány a předávány dalším generacím.

 • Výsledkem jsou jedinci v podstatných znacích shodní.

 • Zajišťuje zachování druhu.

Proměnlivost

 • Je schopnost živých organismů se v nepodstatných znacích od svých předků odlišovat.

 • Vytváří nové kombinace vloh, zcela nové vlohy.

 • Umožňuje organismům přizpůsobit se měnícím se podmínkám vnějšího prostředí.

 • Je základem evoluce.

Gen - vloha

 • Úsek molekuly DNA, která odpovídá za vytvoření určitého znaku.

 • Jednotka, která je schopná autoreprodukcí vytvořit totožné jednotky.

 • Hmotný předpoklad znaku.

 • Jsou na chromozomech uloženy lineárně (za sebou).

 • Skládá se z různého počtu nukleotidů, má tedy různou velikost.
 • Vyskytuje se v různých podobách-  alelách.

  • Alela- je alternativní podoba genu:

   • dominantní- převládající

   • recesivní- ustupující.

Genotyp

 • Souhrn všech genů jedince, který dědíme po předcích.

 • Soubor dědičných vlastností organismu.

 • Soubor všech alel.

 • Je širší pojem než fenotyp- ze všech genů, které zdědíme po předcích, se znaky nevytvoří.

 • Část genů, genotypu uložená v buněčném jádře- genom, část uložená mimo jádro se označuje- plazmon.

Fenotyp

 • Souhrn všech znaků jedince.
 • Genotyp + prostředí => fenotyp.

 • Závisí na genotypu.

 • U všech organismů rozlišujeme znaky:

  • anatomicko- morfologické (délka končetin, šířka pánve)

  • fyziologické (tělesná teplota, hodnota krevního tlaku)

  • psychické (myšlení, řeč, IQ).

Obr.1: Genotyp, fenotyp

Zdroje
 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.
 • DOBRYLOVSKÁ, Dominika. Základy genetiky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 26. 07. 2009, [cit. 2015-01-16]. Dostupný z www: <http://dum.rvp.cz/materialy/zaklady-genetiky-3.html>. ISSN 1802-4785.
 • KINCL, Lubomír, Vlastimila CHALUPOVÁ a Vítězslav BIČÍK. Biologie. Olomouc: Rubico, 1997. ISBN 80-85839-14-8.
 • ONDOVÁ, Marie. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo: VY_32_INOVACE_2_1_15_Genetické pojmy.  Registrační číslo CZ.1.07/1. 5.00/34.0554. Zdroj: http://www.amoskadan.cz/images/stories/projekty/EUpenizeSkolam/32_2_1_Genetika/VY_32_INOVACE_2_1_15_Geneticke%20pojmy-opakovani.doc
 • ONDOVÁ, Marie. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo: VY_32_INOVACE_2_1_18_Geny a alely.  Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0554. Zdroj: http://www.amoskadan.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Adumy-genetika&catid=46%3Adumy&Itemid=137

Obrázky:

 

Přílohy
Genetické pojmy - opakování.doc Stáhnout
Zaklady genetiky - vhodné i pro ZŠ.ppt Stáhnout
Geny a alely.doc Stáhnout
Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

1. Čím se zabývá genetika?

a) studiem jedinců vzniklých pohlavním rozmnožováním

b) především druhovými vlastnostmi

c) dědičností a proměnlivostí živých organismů

      2.   Dědičnost:

a) je příčinou individuálních odlišností jedinců jednoho druhu

b) jejím důsledkem je to, že potomci se liší od rodičů

c) je příčinou podobnosti potomků rodičům

   

Doplňující učivo

Genomika je obor genetiky, který se zabývá studiem genomů organismů. Zabývá se  především získáváním sekvencí DNA organismů, genetickým mapováním, hledáním genů.

Víte, že ...

Epigenetika je v vědní podobor genetiky, studuje změny v genové expresi (obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou pořadí nukletidů v DNA

Jde o výjimku z obecného pravidla, že dědičné fenotypické změny jsou způsobeny změnami v genech. Také epigenetické jevy mohou být děděny z buňky na buňku a z generace na generaci, tedy při mitóze i meióze.

Genom včetně epigenetických změn se označuje jako epigenom.

Procvič si

Doplňte text

Lidský genom zahrnuje veškerou.......... ........ zapsanou v ... uvnitř lidských ..... .Současný ......- Homo sapiens sapiens, je řazen mezi ............ organismy, obsahuje DNA uvnitř buněčného jádra i v ............ (tzv. .............. DNA).

pojmy: buňka, buněčné jádro, genetická informace, mitochondrie, člověk, eukaryotická, mitochondriální, DNA

Kontrolní otázka

   1.   Gen je v somatické eukaryotické buňce zastoupen nejčastěji:

a) 1 alelou

b) 4 alelami

c) 2 alelami

      2.   Co rozumíme v genetice pod pojmem znak?

a) jednu alelu

b) vnější projev genu

c) geny malého účinku