Vybrané kapitoly pro žáky ze ZŠ

Tento modul je zaměřen na úlohy pro žáky základních škol. Pro lepší pochopení chemie je prakticky nemožné ji vyučovat bez ukázek chemických pokusů. Při nich žáci vidí popisovaný jev na vlastní oči a to jim pomůže k pochopení probíraného učiva. Znalosti, které se žáci naučí při teoretické výuce, se při prováděných pokusech prohlubují a lépe se pak žákům vtisknou do paměti. Žáci si také děje demonstrované ve výuce snáze a na delší dobu zapamatují. V případě, kdy jsou chemické pokusy z výuky vynechány, nedochází k dostatečnému učení.

Modul je rozdělen do více kapitol. Budou zde uvedeny bezpečnostní předpisy při práci v chemické laboratoři, jak nakládat s nebezpečnými látkami a jak provést první pomoc při úrazech, popřípadě hašení požárů a likvidace dalších škod. Pro úplnost budou vypsány symboly nebezpečnosti chemických látek.

Další kapitoly pojednají konkrétně o chemických pokusech, jejich dělení a funkci ve výuce chemie. Navíc budou přiloženy kartotéční listy. Jedná se o zkrácené a zestručněné návody pro tvorbu laboratorních protokolů. V závěrečné části budou vypsány pokusy, které jsou vhodné pro žáky základní školy. Jsou jednoduché a snadno proveditelné i v méně vybavené laboratoři. K pokusům budou uvedeny kromě jejich postupu i principy, chemické reakce, které při něm probíhají, a také bezpečnostní předpisy, jež je nutné při pokusech dodržovat.