Fyzikální vlastnosti vody

Fyzikální vlastnosti vody

Voda je za normální teploty bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu. Teplota tání vody je 0OC, teplota varu je 100OC. Obě tyto teploty tvoří základ Celsiovy teplotní stupnice.

Molekuly vody vytvářejí mezi sebou vodíkové můstky (obr. 1).

obrazek

Obr. 1: Vodíkové můstky

Voda se vyskytuje ve třech skupenstvích: vodní pára, kapalná voda (obr. 2) a led.

obrazek

Obr. 2: Voda

Při přechodu do pevného stavu vzrůstá objem o přibližně 10 % a led plave na vodě, protože má menší hustotu než kapalná voda.

Kapalná voda je špatně tepelně vodivá. Pomalu teplo přijímá a vydává. Jeho velké množství v sobě „skladuje“. Transport tepla zajištují voda a vítr.

Voda má vysoké povrchové napětí. To je ovlivňováno teplotou a znečištěním. Hladina vytváří povrch, který je pro některé organismy bariérou. Existují organismy pohybujíci se přímo v povrchové blance. Obvykle jsou mikroskopických rozměrů, například: krásnoočka, bičíkovci.

Některé organismy využívají povrchové napěti k pohybu po hladině, například:

vodoměrky (obr. 3), nebo se zavěšují na hladinu z její spodní strany, například: perloočka.

Obr. 3: Vodoměrka

Vlastnosti vody jsou významné pro oběh vody na Zemi. Voda se v podobě vodní páry odpařuje z hladin vodních toků, vodních nádrží, oceánů, z povrchových vrstev půdy, z rostlin i kůže živočichů. Vodní pára stoupá, ochlazuje se a zkapalňuje v drobné kapky, které vytvářejí oblaka a jako vodní nebo sněhové srážky padají zpět na Zemi.

Zdroje


  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • ŠKODA, Jiří a Pavel Doudlík. Chemie 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

 

Víte, že ...

Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku a může se pohybovat v rozmezí od 98 - 102 °C.

Zamysli se

Proč voda u dna rybníka nezmrzne, i když má okolní vzduch teplotu několik stupňu pod nulou?