Chemické vlastnosti vody

Chemické vlastnosti vody

Z chemického hlediska je voda známá jako reaktant nebo reakční produkt, např. hoření vodíku. Pro četné látky slouží jako rozpouštědlo. Vytváří reakční prostředí při mnoha důležitých reakcích.

Voda patří mezi nejstálejší sloučeniny. Za velmi vysokých teplot se nepatrně rozkládá na výchozí prvky. Za běžné teploty reaguje bouřlivě s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, za vzniku vodíku a příslušného hydroxidu, např.:

2 Na + 2 H2O → 2 Na+ + 2 OH- + H2

S kyselinotvornými oxidy voda reaguje za vzniku kyselin, např.:

SO3 + H2O → H2SO4

Reakcí vody se zásadotvornými oxidy vznikají hydroxidy, např.:

CaO + 2 H2O → Ca(OH)2

Vodní pára reaguje za vysokých teplot s některými kovy na vodík a oxid, např.:

3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2

Voda jako rozpouštědlo

Voda slouží jako rozpouštědlo mnoha organickým a anorganickým látkám, které jsou v plynném , kapalném i pevném skupenství, a vznikají vodné roztoky.

Voda jako prostředí

Ve vodě probíhá snadno mnoho chemických reakcí mezi rozpuštěnými reaktanty, které by za jiných podmínek neproběhly. Například pokud smícháme suché krystalky chloridu sodného NaCl s krystalky dusičnanu stříbrného AgNO3, reakce neproběhne. Smícháme-li jejich vodné roztoky, reakce zpravidla proběhne okamžitě.

NaCl( aq)+ AgNO3( aq)→ AgCl(s) + NaNO3(aq)

aq . . . . . vodný roztok

s . . . . . pevná látka

V organismech se v podobě vodných roztoků transportují živiny a zplodiny metabolismu (např. krevním oběhem).

 

Zdroje
  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • ŠKODA, Jiří a Pavel Doudlík. Chemie 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.
Zapamatuj si

Voda je dobrým rozpouštědlem pevných látek i mnohých plynů.