Stavba atomu

Stavba atomu

Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu (obr. 1).

obrazek

Obr. 1: Stavba atomu

Jádro atomu

Jádra atomů většíny prvků jsou složeny ze dvou druhů částic – protonů a neutronů.

Proton (p+)

Je částice s nejmenším kladným nábojem.

Neutron (n0)

Je částice bez náboje.

Obě částice mají přibližně stejnou hmotnost. Společně se nazývají nukleony. Počet nukleonů v jádře se nazývá nukleonové (hmotnostní) číslo, A. Počet protonů v jádře se nazývá protonové (atomové) číslo, Z. Toto číslo je rovno počtu elektronů v atomu. Počet neutronů v jádře se nazývá neutronové číslo, N. Počet neutronů v jádře je různý. Může být stejný jako počet protonů, ale také o něco vyšší či nižší. Pro každé atomové jádro je součet protonové a neutronového čísla roven nukleonovému číslu:

A = N + Z

Jako prvek se nazývá látka tvořená z atomů se stejným protonovým číslem. Izotopy jsou atomy téhož prvku se stejným počtem protonů, různým počtem neutronů.

Atomový obal

Atomový obal má záporný elektrický náboj. Je tvořen elektrony (e-).

Elektron (e-)

Je částice se záporným nábojem. Je zhruba 2000krát lehčí než proton.

Elektrony se v atomech vyskytují v několika vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou označeny čísly nebo písmeny (1,2,3 . . ., K,L,M . . .). Každá vrstva má omezený počet elektronů. Počet vrstev je 1-7.

První vrstva je plně obsazena, pokud obsahuje 2 elektrony. Druhá vrstva je plně obsazena, pokud obsahuje 8 elektronů. Elektrony zaplňují jednotlivé vrstvy postupně.

Vrstva nejdále od jádra se nazývá valenční vrstva (obr. 2). Elektrony ve valenční vrstvě se nazývají valenční elektrony. Valenční vrstva je nejdůležitější z pohledu chemických reakcí.

obrazek

Obr. 2: Zakreslování atomů

Zdroje
  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. http://www.spsemoh.cz [cit. 2014-07-05]. Dostupné z: http://www.spsemoh.cz/vyuka/zae/el1.htm
  • Obr. 2: Autor neznámý. http://www.prozaky.eu [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: http://www.prozaky.eu/poznamky/chemie-8-rocnik/stavba-atomu 
Zajímavost

Jádro atomu je přibližně 100 000krát menší než celý atom.

Zamysli se

Jádro atomu obsahuje 10 protonů, kolik obsahuje elektronů v obalu? Odpověď zdůvodněte.

Úkol

Určete počet protonů a neutronů u těchto prvků: 126C, 2312Na.

Zamysli se

Proč je atom elektroneutrální?