Chemická vazba

Chemická vazba

Za běžných teplot a tlaků je pouze šest látek , a to vzácných plynů, tvořeno volnými atomy. Všechny ostatní látky jsou složeny z atomů spojených chemickými vazbami do stálých složitějších celků – molekul. Soudržné síly poutající navzájem sloučené atomy v molekulách a krystalech se nazývají chemické vazby (obr. 1).

Chemická vazba vzniká a zaniká při chemických reakcích. Dochází k vytvoření společného elektronového páru. Vazby se účastní pouze valenční elektrony.

obrazek

Obr. 1: Vznik chemické vazby mezi atomem vodíku a chloru

Typy chemické vazby podle rozdílu hodnot elektronegativit

Síla atomu, kterou se snaží přitáhnout vazebný elektronový pár, se nazývá elektronegativita atomu. Značí se X a najdeme ji v periodické soustavě prvků. Čím je její hodnota vyšší, tím více atom přitahuje elektronový pár ke svému jádru.

Nepolární vazba

Rozdíl elektronegativit je nulový. Elektrony chemické vazby jsou oběma atomy přitahovány stejnou silou.

Cl + Cl → Cl - Cl

Rozdíl elektronegativit:

2.83 - 2.83 = 0

Polární vazba

Rozdíl elektronegativit je menší než 1,7. Sloučeniny s touto vazbou označujeme jako polární sloučeniny.

H + Cl → H - Cl

Rozdíl elektronegativit:

2.83 - 2.20 = 0.63

Iontová vazba

Rozdíl elektronegativit je větší než 1,7. Sloučeniny s touto vazbou označujeme jako iontové sloučeniny. Tyto sloučeniny jsou dobře rozpustné ve vodě, například: NaCl.

Na + Cl → Na - Cl

Rozdíl elektronegativit:

2.83 - 0,9 = 1,93

Rozdělení chemických vazeb podle násobnosti

  • Vazba jednoduchá

Na vzniku jednoduché vazby se podílí jeden valenční elektron od každého z vázaných atomů, například H2.

  • Vazba dvojná

Na vzniku dvojné vazby se podílí dva valenční elektrony od každého z vázaných atomů, například O2.

  • Vazba trojná

Na vzniku trojné vazby se podílí tři valenční elektrony od každého z vázaných atomů, například N2.

 

Zdroje
  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • ŠKODA, Jiří a Pavel Doudlík. Chemie 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. http://home.tiscali.cz [cit. 2014-07-06]. Dostupné z: http://home.tiscali.cz/chemie/vazba.htm 
Víte, že ...

Molekula má nižší energii než atom, a proto je stálejší.

Úkol

Určete, jaký typ vazby je mezi atomy v daných molekulách: H2, CaO, HF.