Historie periodické soustavy prvků

Historie periodické soustavy prvků

obrazek

Obr. 1: Historická tabulka prvků

V průběhu historie se mnoho vědců pokoušelo systematicky rozčlenit chemické prvky . Jedním z prvních byl badatel L. B. G. de Morveau (obr.2). Ten v roce 1772 sestavil tabulku, která rozdělovala chemické látky na kovy a nekovy.

V roce 1789 A. L. de Lavoisier rozdělil chemické prvky, na základě fyzikálních a chemických vlastností, do čtyř skupin: 1. přizpůsobivé prchavé látky, 2. zeminy, 3. nekovy, 4. kovy. Jeho pokusy lze pokládat za první rozdělení chemických prvků.

J. Dalton v roce 1808 vypracoval seznam 20 prvků, opatřil je symboly.  Formuloval dva zákony o slučování prvků (Zákon stálých poměrů slučovacích, Zákon násobných poměrů slučovacích).

O další spořádání prvků se pokusil v roce 1818 J. J. Berzelius. Setřídil prvky podle jejich chemické reaktivity. Druhou tabulku vytvořil v roce 1829. Vycházela z “atomových vah” a obsahovala 53 prvků. Daltonovy symboly nahradil písmeny odvozenými z názvu prvku. Berzeliova způsobu označení užíváme dodnes.

D. I. Medělejev v roce 1869 formuloval periodický zákon. Dnešní znění zákona : Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. Jeho první tabulka obsahovala 63 známých prvků (obr. 3). O rok později představil druhou verzi tabulky, doplněnou o další prvky. Prvky uspořádal podle atomových hmotností a chemického charakteru do svislých skupin a vodorovných řad. Ve své práci vyslovuje myšlenku o podobnosti prvků ve svislých sloupcích i pozorované a předpokládané změny vlastností ve vodorovných řadách. Na základě své tabulky předvídal existenci i vlastnosti do té doby neobjevených prvků ( Gallia, Skandia, Germania).

Obr. 2: První Mendělejevova tabulka prvků

O jednu z podstatných změn se zasloužil český chemik Bohuslav Brauner, který navrhl zařazení lathanoidů a určil u řady z nich atomovou hmotnost.

Během 19. století byl téměř každé dva roky objeven nový chemický prvek. Chemie se drala do popředí zájmu veřejnosti. První mezinárodní tabulka vznikla v roce 1903 a obsahovala 78 prvků.

Periodická tabulka dnes

V současné době obsahuje periodická soustava 118 prvků, což je oproti Mendělejevově tabulce z roku 1869 téměř dvojnásobek. 94 prvků se přirozeně vyskytuje na Zemi, ostatní byly připraveny uměle.

Periodický systém se neustále vyvíjel, docházelo k různým změnám v uspořádání prvků do různých tabulek. Nejvíce používanými tabulkami byly krátká (skupiny A a B jsou dohromady) a dlouhá ( lathanoidy a aktinoidy jsou oddělené). V dnešní době se upřednostňuje dlouhá tabulka. Je přehledná a její struktura kopíruje výstavbu elektronového obalu.

 

Zdroje

 

  • ŠKODA, Jiří a Pavel Doudlík. Chemie 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

Zamysli se

Jaký byl přínos D. I. Medělejeva pro chemii?

Víte, že ...

Mendělejev ponechal v tabulce volná místa pro dosud neobjevené prvky.