Další důležité průzkumy podloží stavby.

Další důležité průzkumy podloží stavby.

Do průzkumu staveniště lze mimo geologického a hydrologického průzkumu zahrnout také průzkum radonový, pedologický, dendrologický aj.

Radonový průzkum:

Hlavním zdrojem radonu (nebezpečný plyn bez barvy, chuti a zápachu) je geologické podloží, odkud radon migruje a rozptyluje se do atmosféry. Základy nového domu však tvoří překážku, která způsobuje zvyšování koncentrace a hromadění radonu v domě a může pronikmout až do obytných místností, kde se rovnoměrně rozptýlí a může způsobovat zdravotní problémy obyvatelům domu. Měření radonu u nás smějí provádět pouze firmy s potřebným povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Přípustná hodnota je pro stávající zástavbu stanovena na 400 Bq/m3 a pro novou plánovanou výstavbu je pak poloviční, tedy 200 Bq/m3. 1 Bq (becquerel) je jednotkou vyjadřující objemovou aktivitu radonu. 1Bq/m3 vyjadřuje jeden radioaktivní rozpad za jednu sekundu v 1 m3 radioaktivní látky. Principem metod měření radonu v podloží je detekce ionizujícího záření v půdním vzduchu. Je-li radonový index střední a vysoký, vyžaduje to provést ochranná opatření.

Pedologický průzkum:

Pedologický průzkum je hlavně zaměřen na dokumentaci půdního profilu, ověření plošného rozšíření jednotlivých půdních typů, stanovení mocností orničního horizontu a podorničí, zjišťování základních chemických a fyzikálních vlastností půd aj. Je prováděn pomocí kopaných sond a vrtaných sond.

Dendrologický průzkum:

Tento průzkum spočívá v inventarizaci dřevin konkrétného území. Dále jsou zpracovány údaje související s aktuálním fyziologickým stavem přítomných dřevin a jejich dendrologickou či krajinářskou hodnotou.

Zdroje
  • AUTOR NEUVEDEN. Jak radon vstupuje do budovy? [online]. [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://www.rad-uh.com/index2.html).

Obrázky:

  • Obr. 1: AUTOR NEUVEDEN. Jak radon vstupuje do budovy? [online]. [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://www.rad-uh.com/index2.html).
Obrázek

Obr. 1: Vstupy radonu do budovy

Odkaz

Více se o radonu  a ochraně staveb před ním se dozvíte na stránkách:zde

 

Tip

Pokud si chcete zkontrolovat radonovou situaci ve vašem okolí, podívejte se na tyto stránky: zde  (vhodné i pro žáky ZŠ)

Úkol

Vysvětlete, co je to radon a najděte jeho umístění v periodické tabulce chemických prvků. Úkol pro žáky ZŠ.