Vyztužení stěn výkopu roubením

Vyztužení stěn výkopu roubením

Pokud nelze provádět výkopy se svahovými stěnami (nedostatek místa, zástavba), musí se jejich svislé stěny zajišťovat roubením, a tím zabránit sesunutí stavební jámy. Svislé stěny výkopu lze ponechat bez pažení pouze do výšky 0,9 – 1,2 m, a to jen krátkodobě. Roubení je tedy dočasná nebo trvalá konstrukce, která zabraňuje sesuv zemin. Ve stavební praxi se používají různé typy pažení v závislosti na hloubce a velikosti výkopu, druhu zeminy a postupu práce. Roubení se zhotovuje ze dřeva (dřevěné fošny, sloupky, kuláče) nebo z oceli (desky z lisovaného profilovaného plechu). 

Základní části roubení jsou:

 • pažiny – přiléhají k zemině,

 • převázek (svlak) – slouží k převazu pažiny,

 • vzpěry a rozpěry – slouží k vyztužení pažení.

Druhy roubení:

 • roubení s příložným vodorovným pažením,

 • roubení s příložným svislým pažením,

 • roubení se spouštěným pažením,

 • roubení s hnaným pažením,

 • roubení s pažením do zápor,

 • roubení s pažením do zápor s kořenovými kotvami (pro hloubky > 3,5 m,)

 • roubení tabulové a prostorové.

Roubení s příložným vodorovným pažením

Při zhotovení tohoto roubení postupuje tak, že se první pracovní záběr výkopu udělá na hloubku max. 1,5 m. Ke stěnám výkopu se u dna osadí první vodorovné pažiny, které se převážou ve vzdálenosti 1,5 m až 2,0 m svislými svlaky a u dna se rozepřou vodorovnými rozpěrami. Pak se za svislé svlaky osazují postupně směrem nahoru další vodorovné pažiny. Nahoře musí být svlaky také rozepřeny vodorovnými rozpěrami. Po dokončení prvního záběru se postupně hloubí druhý záběr a postupuje se stejně, jako v předchozím záběru jen se použijí dlouhé svlaky, které se umístí vedle původních svlaků. Původní krátké svlaky a rozpěry se pak odstraní. Fošny roubení musí přesahovat jámu minimálně o 5 cm. Fošny by měly po celé ploše k zemině přiléhat.

Toto roubení se používá pro zajištění rýh v soudržných zeminách do hloubky 6 m (např. v jílovitých zeminách). Zajištění proti tlaku zeminy se provede rozpěrami, vzpěrami nebo kotvením kleštiny do zeminy. 

Roubení se svislým pažením

Obr. 1: Schéma roubení se svislým pažením

Tento typ roubení se používá pro zajištění stěn širokých stavebních jam nebo nehlubokých rýh. Skládá se ze svislých pažin, vodorovných svlaků a vodorovných rozpěr. V širokých stavebních jámách se místo vodorovných rozpěr používají šikmé vzpěry.

  

Obr. 2: Schéma roubení s příložným pažením

Roubení se spouštěným pažením

Tento způsob zabezpečení stěn výkopů jam a rýh se provádí v méně soudržných až nesoudržných zeminách, jemnozrnných, snadno nasákavých, kde nesmí zůstat žádná část boku výkopu nezajištěná. Maximální hloubky výkopu je do 6 m. Po vyhloubení asi 1,5 m výkopu se na dno výkopu osadí první vodorovný rám a nahoru druhý rám, který je zajištěn sloupky. Vodorovné rámy jsou provedeny z kulatiny. Svislé sloupky jsou s rámy spojeny tesařskými skobami a zajištěny drátem nebo závěsy z oceli. Za rámy se spustí svislé pažiny, které se aktivují ke stěnám výkopu klíny. Při dalším postupu hloubení rýhy se vyrážení klíny a pažiny se dorážejí na dno výkopu a dotahují se klíny. Po každých dalších 1,5 m výkopu se osadí další vodorovný rám a postup opakujeme. 

Obr. 3: Roubení se spouštěným pažením

Roubení s hnaným pažením

Roubení je vhodné u výkopů v nesoudržných zeminách nebo ve zvodnělých zeminách. Tento druh roubení je podobný druh roubení jako u předcházejícího typu, pouze pažiny se vhánějí (beraní) do zeminy před zahájením výkopových prací. Pažiny jsou jednostranně zostřeny, dále se skládá z vodorovných rámů, sloupků, odstavnice, klínů, ližin. 

Obr. 4: Schéma roubení s hnaným pažením

Roubení s pažením do zápor

Používá se u hlubokých a rozměrných stavebních jam hloubených v soudržných zeminách. Zápor tvoří válcované ocelové tyče ve tvaru I, které se zaberaní po obvodě budoucí stavební jámy ve vzdálenostech do 2 m. Beraní se do hloubky 1,5 m pod úroveň předpokládaného dna stavební jámy. Pak se postupně hloubí stavební jáma a současně se do přírub zápor zasouvají vodorovné pažiny, které mohou být z dřevěných fošen nebo z prefabrikovaných železobetonových desek. Pažiny se utahují dřevěnými klíny. Je-li stavební jáma hlubší než 3,5 m, musí se zápory nahoře rozepřít rozpěrami. Možné je také použít kotvení pomocí kořenových pilot.

Obr: 5: Schéma roubení s pažením do zápor

obrazek

 Obr. 6: Příklad záporového pažení

Roubení s pažením do zápor s kořenovými kotvami

Provádí se u stavebních jam hlubších než 3,5 m, ve kterých se provedlo roubení s pažením do zápor a zápory se kotví do zeminy kořenovými mikropilotami, které musí zasahovat až za úhel vnitřního tření zeminy. Mikropiloty se skládají z hlavy, táhla a kořene. Mikropiloty se ukládají do šikmých vrtů a jejich konce se zainjektují betonovou směsí s vysokou počáteční pevností nebo epoxidovou pryskyřicí. Kotvy mikropilot jsou z ocelových tyčí nebo lan a po zatvrdnutí injektáže se mohou předpínat dotahováním matice opřené o podložku. Délka kořenévé piloty závisí na únosnosti základové zeminy.

Obr. 7: Schéma roubení do zápor s kořenovými kotvami

Roubení tabulové a prostorové

Jedná se o roubení, které se montuje z jednotlivých pažnicových dílů, urychluje práci a snižuje pracnost. Prostorové roubení se montuje pomocí jeřábu.

Obr. 8: Příklad prostorového roubení

Zdroje
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • MACEKOVÁ, Věra. Pozemní stavitelství II. – Zakládání staveb, Hydroizolace spodní stavby. Brno: FAST, 2006. studijní opory.
 • NESTLE, Hans a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Europe – Sobotáles cz, 2005. ISBN 80-86706-11-7.
 • PODLENA, Václav. Zednické práce. Technologie 2. a 3. ročník. Praha: Parta s. r. o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník SOU. Praha: SNTL 1985.

Obrázky:

 

Základní pojmy
Vhodné i pro žáky ZŠ.    Roubení s pažením je dočasná stavební konstrukce, která chrání stěny výkopu proti sesuvu. Pažení je plochá výplň roubení, která je v přímém styku se zeminou. St... Zobrazit více
Čti také

Roubení - pažení

Roubení bývá součástí projektové dokumentace. Roubení se obvykle projektuje na základě statického výpočtu. V současné době existuje pro výpočet pažení software, který velmi usnadňuje návrh pažících konstrukcí.
Každý případ použití pažení je individuální.

Obr. 9: Příklad kotvení záporového pažení

Kontrolní otázka

1. Vysvětlete význam roubení.

2. Výjmenujte základní části roubení.

3. Vyjmenujte jednotlivé druhy roubení a vysvětlete jejich použití.

Úkol

pro žáky ZŠ:

popište, co by se stalo, kdybychom nezajistili stěny výkopů roubením.