Translace

Translace

Obr. 1: Úloha ribozomu při proteosyntéze

 • Translace je přenos genetického kódu mRNA do pořadí aminokyselin v polypeptidovém vláknu bílkoviny. Proces proteosyntézy (tj. biosyntézy bílkovin) probíhá na ribozomech a jednotlivé aminokyseliny jsou zařazovány podle pravidel genetického kódu.

 • Pro translaci jsou zapotřebí:
  • mRNA vzniklá transkripcí,

  • tRNA z cytoplazmy,

  • ribozom.

 • U prokaryot:

  • Translace probíhá současně s transkripcí. Na jednom konci vznikající molekuly mRNA probíhá již translace a na druhém pokračuje transkripce.

Obr. 2: Membránové organely eukaryotní buňky

 • U eukaryot:
  • Transkripcí vzniká pre-mRNA.

  • Definitivní molekula mRNA, která byla vytvořena z pre-mRNA posttranskripčními úpravami, je nejprve transportována z jádra do cytoplazmy. Teprve pak dochází na ribozomech k translaci

  • Proteiny, které vznikají na volných ribozomech, zůstanou pro buňku.

  • Proteiny vzniklé na na ribosomech endoplazmatického retikula pak buňka transportuje do extracelulárního prostoru.

 • Mechanismus translace

  • Ribozomy jsou obvykle na jediné molekule mRNA zařazeny ve větším počtu a vytvářejí tak tzv. polysom.

  • Před zahájením translace musí být aktivovány aminokyseliny, k čemuž je využívána energie z ATP. Tyto aktivované aminokyseliny jsou pak připojeny na své tRNA.

  • Proteosyntéza je zahájena iniciační tRNA nesoucí methionin. Tato tRNA se naváže na malou ribozomální podjednotku a začne pomalu projíždět molekulu mRNA od 5’ konce. Jakmile objeví START kodon AUG naváže se a translace začíná. Na další kodony nasedají další tRNA podle komplementarity bází (systém kodon na mRNA - antikodon na tRNA). Mezi přinesenými aminokyselinami vznikají peptidové vazby. Jakmile zbývá již jen STOP kodon, proteosyntéza je ukončena a vzniklé polypeptidové vlákno může být dále v buňce upravováno na požadovanou bílkovinu.

Obr. 3: Polysom

 

Zdroje
 • CAMPBELL, Neil A. a kol. Biology: concepts. 4. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2003, 781 s. ISBN 080536627X.

 • RAYMOND, Kenneth W. General, organic, and biological chemistry: an integrated approach. 1. vyd. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2006, 494 s. ISBN 04-714-4707-2.

 • REECE Jane B., Lisa A. URRY, Michael L. CAIN, Steven A. WASSERMAN, Peter V. MINORSKY a Robert B. JACKSON. Campbell Biology. 9. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2011, 1309 s. ISBN 978-0321558237.

 • Pokud není uvedeno jinak je autorem obrázků Mgr. František Brauner, Ph.D.

Opakování

Obr. 4: Úkol: komplementarita

Opakování

Obr. 5: Úkol: transkripce, translace

Obr. 6: Genetický kód